10. Sınıf Edebiyat 1. Ünite Konu Testi

1. ÜNİTE: Giriş 

1. Edebiyatın tarih ve din ile ilişkisi

2. Türk edebiyatının tarihî dönemleri

3. Türkçenin tarihî gelişimi

1.Ünite yukarıdaki konuları kapsamaktadır. Şimdi sıra test çözerek eksiğimiz var mı kontrol etmekte.

Başarılar…. Anlamadığınız soru olursa yoruma yazabilirsiniz. En kısa zamanda sizi bilgilendiririz.

Teste Başla

Test başlıyorrrrrrrrrr BAŞARILAR

1. İlk 5 soruyu doğru / yanlış olarak değerlendiriniz.

 

Edebiyatı dönemlere ayırmada tarihi olaylar çok etkilidir.

 
 

2. Tarih ve edebiyat aynı yöntem ve üslupla tarihi olaylara yaklaşır.

 
 

3. Dini içerikli ürünlerde yalnızca didaktik üslup görülmektedir.

 
 

4. Din eserlere konu olabildiği gibi, eserlerin dil ve biçimini de etkiler.

 
 

5. İslamiyet öncesi edebiyatımızda şiirler dini törenlerden doğmuştur.

 
 

6. Pek çok tarih kitabının, Cengiz Aytmatov’un Toprak Ana adlı romanı kadar savaşların insan hayatında neden olduğu dramı, toplumlara yaşattığı kötülüğü ve parçalanmasına yol açtığı ailelerin acılarını bu derece etkili anlatamadığı söylenebilir. Bu bağlamda şu yargıya varmak mümkündür: Başta tarihî roman ve hikâye olmak üzere şiir, tiyatro, biyografi, otografi, monografi ve portre gibi edebiyat ürünleri, tarihe olan ilgiyi artırmada vazgeçilmez materyallerdir.

Yukarıdaki metinden yola çıkarak aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

 
 
 
 
 

7. I. Dörtlük nazım biçimini kullanma

II. Anonim özellikler taşıma

III. Koşuk, sav, sagu, destan

IV. Dış etkilerden uzak sade bir dil

V. Gerçek yaşamdan ayrı olma

Numaralanmış özelliklerden hangisi İslamiyet öncesi Türk edebiyatının dışında kalır?

 
 
 
 
 

8. Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi Yazılı Edebiyat Dönemi için söylenemez?

 
 
 
 
 

9. Aşağıdakilerden hangisi Karahanlı Dönemi’ne ait eserlerden biridir?

 
 
 
 
 

10.

  • İslam ve Fars kültürü etkisindeki ilk edebi ürünlerin verildiği dönemdir.
  • Hakaniye ve Çağtay Türkçeleri kullanılmıştır.
  • Bu dönemde Türk edebiyatı ilk kez Halk edebiyatı ve seçkinler edebiyatı olarak ikiye ayrılmıştır.

Yukarıda özellikleri verilen dönem aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
 

11. Kök Türklerin bıraktığı Orhun Kitabeleri de denen Kök Türk Yazıtları, Uygurlardan kalan dinî ve hukukî metinler, Karahanlılar devrinde yazılan ve İslami Türk edebiyatının başlangıcını meydana getiren Kutadgu Bilig, Divân-ı Lugati’t Türk ve Atabetü’l Hakayık gibi eserler ………………………… ile yazılmıştır.

Yukarıda boş bırakılan aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 
 
 
 
 

12. Edebiyat, hangi konuya değinirse değinsin o konuyu kendi ilgi alanına katan bilim dallarıyla yarışamaz. Tarihî bir
olayı işleyen bir edebî metin, bir tarih makalesine bilgi açısından denk olamaz. Edebiyat ürünleri bilimsel bir tarih eseri kadar güvenilir de değildir. Sanatkârların amacı,
okurlarını etkilemek, onlarda “güzellik” duygusu uyandırmaktır sadece. Hiçbir okur da bir edebî eseri tarih kitabı gibi eline alıp okumaz.

Bu parçayla ilgili,

I. Edebiyat, en çok tarih bilimiyle ilişkilidir.
II. Estetik kaygı, edebî eserlerin çıkış noktasını oluşturur.
III. Yazar ve şairler eserlerinde tarih biliminden yararlanırlar.

çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir?

 
 
 
 
 

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

 
 
 
 
 

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisi edebiyatın din ile ilişkisini gösteren bir açıklama içermektedir?

 
 
 
 
 

15. Sagu (Eski Türkçeyle) (Günümüz Türkçesiyle)

Alp Er Tunga öldi mü? Alp Er Tunga öldü mü?

Isız ajun kaldı mu? Kötü dünya kaldı mı?

Ödlek öçin aldı mu? Zaman öcünü aldı mı?

Emdi yürek yırtılur. Şimdi yürek yırtılır.

Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet’in kabulünden önceki döneme ait bu dörtlükten çıkarılamaz?

 
 
 
 
 

16. İlk İslami eserlerle ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 
 

17. I. Yazıtlar 38 Harfli Kök Türk alfabesiyle yazılmıştır.

II. Türk edebiyatının ilk yazılı örnekleridir.

III. Halka birlik mesajı verilmiş, halk Çinlilere karşı uyarılmıştır.

IV. Türk edebiyatının ilk ağıt örneğidir.

V. Amacı gelecek nesillere ve halka nasihat vermektir.

Orhun Abideleri ile verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 
 


10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Konuları

Twitter Vector Graphics | HandandBeak #736542 - PNG Images - PNGio


edebiyatnotucom

 

Konu düzenli olarak güncellenmektedir.