11. Sınıf Edebiyat 1. Ünite Soruları ve Cevapları

11. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 23-24-25 Cevabı

A) Aşağıdaki cümlelerin başına yargılar doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.

( ) 1. Edebiyat, toplum sorunlarını dile getiren ve bunu yaparken de toplumsal değişime etkide bulunan bir sanat dalıdır.

( ) 2. Her edebî eser, bir edebiyat akımına bağlı olarak yazılmak zorundadır.

( ) 3. Edebiyat alanında yazılan eserler, sanat veya edebiyat akımlarını oluşturabilir.

( ) 4. Sunum sırasında slaytlardaki yazıları aynen okumak, izleyici kitlesi üzerinde büyük bir etki oluşturur.

( ) 5. Edebî eserler genellikle belli bir sanat anlayışı doğrultusunda yazılır.

 

Cevap: 1-D 2-Y 3-D 4-Y 5-D

B) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri, verilen kelimelerle doğru biçimde doldurunuz.


(parnasizm, realizm, natüralizm, sembolizm, klasisizm, romantizm)

 

1. ………………….  akımında insan; günlük yaşamında, işinde ve toplum yaşamında doğal ilişkileri içinde gösterilir.

2. Şiir türünde daha çok ön plana çıkan bir edebî akım olan ……………..., sanat eserinin değerini, gerçeğin olduğu gibi aktarılmasında değil; duygu ve düşüncelerin, işaret ve biçimlerin uygunluk içinde düzenlenişinde gören, ayrıca kelimelerin müzik ve simge değerine dayanılarak en anlatılmaz duygu inceliklerinin bile sezdirilebileceğini savunan bir akımdır.

3. 19. yüzyıl sonunda başlayan; duygu, coşku ve sembole yer veren sanat akımı ……………………….. dir.

4. …………………. “Sanat sanat içindir.” ilkesini benimseyen, genellikle şiirde kendini gösteren bir edebiyat akımıdır.

5. ……………………… Eski Yunan ve Roma sanatından, edebiyatından kaynaklanan, 17. yüzyılda Fransa’dan yayılan sanat ve edebiyat çığırıdır.

Cevaplar: 1-Realizm 2- Sembolizm 3-  Romantizm 4- Parnasizm 5- Klasisizm 

C) Aşağıda verilenleri doğru biçimde eşleştiriniz.

sürrealizm ( ) gerçekçilik
romantizm ( ) doğalcılık
natüralizm ( ) gerçeküstücülük
sembolizm ( ) simgecilik
realizm ( ) coşumculuk
  ( ) izlenimcilik

Cevaplar: (d) gerçekçilik (c) doğalcılık (a) gerçeküstücülük (ç) simgecilik (b) coşumculuk (X) izlenimcilik

Ç) Aşağıdaki soruları cevaplayınız. Cevaplarınızı defterinize yazınız.1. Edebiyatın toplumsal yaşamı etkilediğini konu edinen eserlere bir örnek veriniz.


Cevap: Reşat Nuri Güntekin-Çalıkuşu


2. Toplumsal sorunlara değinen edebî eserlerin topluma yararları hakkında bilgi veriniz.

Cevap: Edebiyat toplumla etkileşim içindedir. Bu nedenle toplumdaki gelişme ve değişmeler edebiyatı etkiler ve yönlendirir. Toplum sorunlarına değinen edebi eserler toplumsal sorunların tartışılmasını sağlar ve sosyal problemlerin çözümünde katkı sağlar.

 

3. Edebiyat akımlarının sanatçılara katkıları hakkında neler söyleyebilirsiniz?

 • Sanatçılara her yeni edebi akım, geleneklerinin yeni değerlerle zenginleşmesine katkı sağlar.
 • Sanatçıların kendi ideallerine uygun eserler vermelerini ve farklı görüşlerini ortaya koymalarına imkan sağlamıştır.
 • Edebiyat akımları edebiyatı çeşitlendirip, farklı türde eserlerin ortaya çıkmasını sağlamıştır.
 • Her yeni edebî akım kendinden öncekini eleştirmiş, reddetmiş farklı bir düşünceyi ortaya koymuştur. Ama birbirine benzer özellikleri de vardır.

4. Bir sunum yapılırken uyulması gereken beş temel ilkeyi yazınız.

 • Konuşmanızı dinleyicinin ilgisini çekecek şekilde hazırlayın.
 • Dinleyicilerle sürekli göz teması kurun.
 • Beden dili ve ses tonunuza dikkat edin.
 • Doğal olun.
 • Sahnede durduğunuz yere dikkat edin.
 • Sade bir dil kullanın.
 • Kendinizi dinleyicilerin yerine koyun.
 • Soru-Cevap bölümüne önceden hazırlanın.

5. Klasisizm akımının Türk edebiyatını fazla etkilememesinin nedenlerini açıklayınız.


Cevap: 

Türk edebiyatı sanatçıları Klasisizm akımının tüm özelliklerini göstermez. Örneğin Şinasi, Ahmet Vefik Paşa ve Direktör Ali Bey, “Sanat, sanat içindir” anlayışını benimsemek yerine “Sanat toplum içindir” anlayışını benimsemişlerdir. Klasisizm temellerini Rönesans aristokrasisinden alır. Klasisizm bir bakıma aristokrasinin ürünüdür. .

 • Bir diğer önemli husus ise bu akımın daha çok tiyatro akımı olmasıdır.
 • Şinasi’nin La Fontaine’den, Ahmet Vefik Paşa’nın da Moliere’den yaptığı çeviri ve uyarlamalar ile klasizm tanzimat edebiyatı döneminde tanınmaya başlanmıştır.

D) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları çözünüz.


1. Edebiyat, toplumsal olguları yansıtması açısından her zaman değerli bir sosyolojik araç olmuştur. Edebiyat sayesinde toplumu doğrudan gözlemlemek yerine, onu kavramada dâhiyane bir yeteneğe sahip olan edebiyatçının yansıttıkları üzerinden şaşırtıcı varsayımlara ulaşabiliriz. Özellikle toplumsal tarih çalışmalarında ancak edebî metinler sayesinde geçmişte yaşanmış sosyal ilişkilileri, olayları ve yapıları betimleme şansımız olur. Bugün Türk toplumunun yaşadığı tarihsel değişime ışık tutmak istediğimizde edebiyat bizim için en önemli anahtar hâline gelir. Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılışından Cumhuriyet’in kuruluşuna dek yaşanan süreç, toplumsal sancılar; Tanzimat Edebiyatı, Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı’nda rahatlıkla görülür.

Bu parçanın konusu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Edebiyatın sosyolojik araştırmalara kaynak olması
B) Türk toplumunda edebiyatın gelişmişlik düzeyi
C) Edebiyat ve toplum ilişkisi

D) Edebî eser ile yazar arasındaki ilişki
E) Nitelikli edebî eserlerin yararları

 

Cevap: C


2. Edebiyat; hayatı tanımak, anlamak için yararlandığımız önemli kaynaklardan biridir. Farklı hayat tecrübelerinin estetik bir dille anlatıldığı edebî metinler okurlarını sosyal, duygusal açıdan besler ve geliştirirken okurların düşünce dünyalarını da zenginleştirir. Edebiyat akımları sosyal, tarihî, politik, ekonomik, felsefi nedenlere bağlı olarak gelişir. Gösterdikleri grafik ile âdeta tabiattaki gelgit olayını hatırlatan dalgalanmalar olarak niteleyebileceğimiz akımlar, toplumların geçirdikleri evreleri estetik formlar içinde sunmaktadır. Edebî akımları tanımak ve onları oluşturan nedenleri öğrenmek, neden–sonuç ilişkilerini kurmak, sanat şubeleri arasındaki ilişkiyi incelemek ve etkileşimi görmek kişinin hayata bakışını ve düşünce dünyasını da geliştirecektir.

Bu parçadan aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?


A) Edebî akımlar bireyin yaşamını ve düşüncesini geliştirmektedir.
B) Edebiyat, yaşamı anlamlandırmayı sağlayan alanlardan biridir
C) Edebî akımların gelişmesinde sosyolojik durum ve olgular etkilidir.
D) Edebî eserler, bireyin duygusal yaşamını zenginleştiren bir güce sahiptir.
E) Edebî akımlar, nitelikli edebî eserlerin oluşturulmasındaki en önemli güçtür.


Cevap: E

3. (I) Edebiyat; hayatı, insanı ve insanın hayat içinde ki mücadelesini, trajik konumunu anlatan bir sanattır. (II) Sanatçıda estetiğin kuralları ve duyuş tarzı içinde insanı anlatırken farklı bir perspektif yakalamakta ve gördüklerini özel bir hassasiyetle yansıtmaktadır. (III) Bu duyarlığın oluşumunda yazarın mizacı ve hayat felsefesinin yanısıra yaşadığı ortamın sosyal, siyasi, ekonomik koşullarının önemli bir payı vardır. (IV) Edebiyat akımlarını tanımlarken sıklıkla akımın oluştuğu ortamın siyasi ve sosyal koşullarına göndermeler yapılması bu durumun en somut kanıtıdır. (V) Toplumsal, siyasi, ekonomik hatta ideolojik yapılar edebî metinde kesişmektedir; böylece edebiyat, kendi kuralları ile bu farklı yapıları potasında eritmekte ve estetik bir biçimde yeniden üreterek okuruna sunmaktadır.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?


A) I. B) II. C) III.  D) IV.  E) V.

Cevap: D

4. (I) Sözlü anlatımın yerini yazıya bıraktığı tarihlerden günümüze kadar insanoğlu, anlayış ve duyuş biçimlerini diğerlerinden daha etkili ve farklı olarak ifade etmek istemiştir. (II) Bu durum, zaman içerisinde edebiyat ve fikir adamlarının düşünüş tarzlarını etkilemiştir. (III) Toplumsal, siyasal olaylar bu etkileşimin tetikleyici unsurları olmuştur. (IV) Hümanizm, Rönesans ve Fransız İhtilali gibi tarihi derinden etkileyen toplumsal devinimler, edebî anlayış ve duruş biçimlerini yönlendirip, şekillendirmişlerdir. (V) Bu biçimlenişin, hareketliliğin edebiyatta karşılığı edebî akımlar olmuştur.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde virgül ( , ) yanlış kullanılmıştır?


A) I. B) II. C) III.  D) IV.  E) V.

 

Cevap: D

5. Türk edebiyatını en fazla etkileyen akımın —- olduğu tartışılmaz bir gerçektir. 1860 yılından sonra Fransız edebiyatını örnek alan Tanzimat sanatçıları o çağın en belirgin bu akımını benimsediler. Bu akımın halka açık yanı; adalete, hürriyete, derin hayallere, millî ruha, tabiata coşkulu
bir şekilde bağlılığı sanatçıları etkilemiştir. Bu coşkunluk ve hayallere bağlılık eserlerin içine sinmiştir. Akımın ilk etkileri edebiyatımıza çeviri romanlarla girer. Fenelon’un Telemak’ı ile başlayan çeviri çalışmalarını Victor Hugo’dan, Daniel Defoe’den, Alexander Dumas Pere’den yapılan diğer çeviriler takip eder. Bu akımın Tanzimat sanatçılarını etkileyen bir diğer yönü de “Sanat toplum içindir.” görüşü olur. Duygu ve hayallere yer verilen bu akımda tabiat önemsenmiş, gözlem ve tasvire yer verilmiştir.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilir?


A) Klasisizm B) Natüralizm C) Realizm D) Romantizm E) Sembolizm

 

Cevap: D

6. Ağrı! Başına boz bulutlar inmede
Ne ki bu cendere, ne ki bu sonsuzluk,
Kim vurulmuş yatan, ova boyunca,
Bir kan çeşmesine açık durup avucu?
(…)

Çile pazarında cana pey sürümü
Çözmek mi istemiş o çetin düğümü?
Korkunç bir ezgide çatlayan bu kamış
Yitirdiğimiz bir cennet mi aramış?
(…)

Ahmet Muhip Dıranas’ın Ağrı şiirinden alınan yukarıdaki dizeler, aşağıda verilen edebî akımlardan hangisinin özelliklerini yansıtmaktadır?

A) Klasisizm B) Natüralizm C) Realizm D) Sembolizm E) Sürrealizm

Cevap: D

Edebi Akımlar, Edebiyat Akımının Özellikleri TIKLAYINIZ

ONLİNE TESTLER

BİZİ TAKİP ETMEYİ UNUTMAYIN!!!

Mükemmel olmaya gerek yok, çünkü sen zaten öylesin. Yıllar boyunca kişisel gelişim hakkında birçok kitap okudum. Ne zaman tam anlamıyla kendi gelişimim hakkında daha fazla bilgi edinmek için acıktığımda, kendi gelişimimi bir üst seviyeye çıkarmama yardımcı olan bir eğitim, ilginç bir kitap ya da bir web sitesi vardı. Bununla birlikte, kişilik gelişimi hakkında ne kadar çok şey okursam, kişisel gelişim koçlarının ve yazarlarının bazılarının (!) yalnızca gelişmeye odaklandığını değil, daha çok mükemmellik için çaba gösterdiklerini fark ettim. Devamını okumak için TIKLAYINIZ