12. Sınıf 1. Ünite Ölçme Değerlendirme Çalışmaları

A. Aşağıdaki cümleleri uygun kelimelerle tamamlayınız.


1. “Ali Şir Nevar nin 15. yüzyılda yazdığı Muhakemetü’l-Lügateyn adlı eseri de Türkçe ve Farsçayı karşılaştıran bir eserdir. ” cümlesi herkes için geçerli olduğundan …………………………………………………. bir yargıdır.


2. “Adalet” değeri için “Adalet, Güneş’tir, geri kalan ne varsa onun etrafında döner.” şeklinde yapılacak bir değerlendirme yorum içerdiği için bu cümlede ……………………………………………… söz konusudur.


3. Türkçe Sözlük’te öz denetim “Daha önemli bir amaca ulaşabilmek için kişinin tepkilerini, davranışlarını veya başka amaca yönelme eğilimini denetleyip kısıtlaması, otokontrol.” biçiminde tanımlanarak ……………………….. bilimine göre açıklama yapılmıştır.


4. Aynı meslek veya topluluktaki insanların ortak dilden ayrı olarak kullandıkları özel dil veya söz dağarcığına ……………………………… denir.


5. “Dün gece yarısına kadar Peyami Safa okudum.” cümlesinde altı çizili sözde ………………………………… vardır.

Cevaplar:

  1. nesnel 2. öznellik 3. psikoloji 4. jargon 5. ad aktarması (mecaz-ı mürsel)

B. Aşağıda numara ve harfle verilen ilgili terim ve kavramları eşleştiriniz.

1.mecaz a. Ahmet Vefik Paşa
2. Kıpçak b. lehçe
3. Zemahşeri c. düzenleme
4. Yakutça ç. değişmece
5. Kamus-ı Türki d. Mukaddimetü’l Edep
6. düzeltme işareti e. şapka
7. organizasyon f. Muallim Naci
8. Lehçe-i Osmani g. Kuman
  ğ. Şemsettin Sami

Cevaplar:

12. g 3. d 4. b 5. ğ 6. e 7. c 8. a

 

C. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.


1. (…) Pek çok kavramı ifade eden kelimeler dillerde zamanla ortaya çıkmaktadır, hatta ihtiyaçlarının bir kısmı başka dillerden ödünçleme ile karşılanmaktadır; özellikle teknolojik gelişmelerin hızlı yaşandığı ve bilginin hızlı yayıldığı dönemde teknolojinin ve ekonominin getirdiği zenginlik güç, toplumlara ve dile hâkimiyet getirmektedir.
2. (…) Türk dilinin zamanının koşullarına göre oluşturulmuş ilk sözlüğü olan Divanü Lügati’t-Türk‘te 13. yüzyıldaki çeşitli Türk topluluklarının söz varlıklar, örnek metinlerle ele alınmıştır.
3. (…) Tanzimat Dönemi’nde Şemsettin Sami, Ahmet Vefik Paşa, Muallim Naci gibi sanatçılar sözlük çalışmalar yaparak dile karşı duyarlılıklarını göstermişlerdir.
4. (…) Bir sunumda konuyu destekleyecek ve örnekleyecek grafik, karikatür, animasyon, video, müzik gibi görsel ve işitsel ögelere fazlaca yer verilmeli yazıdan elden geldiğince uzak durulmalıdır.
5. (..) Felsefe ile ilgili kimi düşünce yöntemlerinin dini metinlerde, trajedilerde, efsanelerde bulunması ve 20. yüzyılda felsefi roman türünün ortaya çıkması dikkate alınacak olursa felsefe ile edebiyat arasında bir ilişki vardır denebilir.
6. (…) Kendisiyle ilgili örnek ve açıklama verilecek cümlenin sonuna iki nokta işareti konur.

 

Cevaplar:

1.D 2. Y 3. D 4. Y 5. D 6. D

12. Sınıf Edebiyat 1. Ünite Konuları İçin TIKLAYINIZ

D. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruların doğru seçeneklerini işaretleyiniz.


1. Değerlerin işlevleri en etkili şekilde toplumların çözülme(I) ve bunalım dönemlerinde ortaya çıkar. Bu süreçte ailenin, dayanışmanın, dostluğun, arkadaşlığın önemini vurgulayan değerler daha çok önem kazanır. Bu tespitten(II) hareketle değerlerin toplumsal yapıdaki özellikleri ve işlevleri şöyle bir örnekle somutlaştırılabilir: Bir binanın yapımında kullanılan demir, kum, kireç gibi malzemeleri(III) bir arada tutan çimento ne kadar gerekli ve önemli ise toplumsal kurumların anlaşılmasında, işleyişinde ve varlığını sürdürmesinde de sosyal değerler o kadar gerekli ve önemlidir(IV). Örneğin iyilik, doğruluk, şefkat, sadakat, vefa gibi manevi değerlere saygı toplumsal yapının ve sosyal ilişkilerin temel bağlarıdır(V). Bu ve benzeri manevi değerler toplumsal hayatta yaşamayı anlamlı kılar.

Bu parçada numaralanmış kelimelerden hangi ikisi mecaz (değişmece) anlamda kullanılmıştır?

A) I ve II.           B) I. ve V.          C) II. ve IV.        D) III. ve V.          E) IV. ve V.

TYT KONU ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ

12. Sınıf Edebiyat 1. Ünite Konu Testi Online

Cevap: B

2. Edebiyat sanatı ile edebiyat bilimini psikoloji üç yönden etkilemiş görünmektedir ( ) edebî metinleri ortaya çıkaran yazanın psikolojisi ( ) edebî metinlere hakim olan genel psikoloji ( ) edebiyat biliminin edebi eseri değerlendirirken başvurduğu yollardan biri olarak psikoloji( )

Bu cümlede ayraçlarla boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilir?

A) (;)(,)(,)(.)        B) (:) (,) (,) (…)       C) (:)(,) (,)(.)       D) (:)(,) (;)(.)      E) (:)(;)(,) (…)

 

Cevap: B

3. Yazar, masanın başına oturup yazmağa (I) başladığı andan itibaren artık bilinç altı (II) okyanusundan bilinç kıyılarına malzeme taşıyan bir aracı olmakla kalmayıp aynı zamanda görünür Dünya’ya (III) çoğu insanın ulaşmaya cesaret edemeyeceği bilinç dışı (IV) alanlardan da ciddi veriler taşır. Bu yönüyle bakıldığında yazarın varlığı bizi doğrudan edebiyat psikolojisinin temellerini irdeleme ve oluşturmaya sevkeder.(V)

Bu parçada numaralanmış kelimelerden hangisinin yazımı doğrudur?

A) I.                 B) II.                C) III.                       D) IV.                        E) V.

 

Cevap: D

4. Felsefe ve edebiyat, insanın kendi varoluşunu açığa vurduğu iki farklı etkinlik alanıdır. Felsefe; varlık, bilgi ve değerler hakkında toplu bir görüş, bütünlüklü bir bilgi elde etme amacı güder. Dil ile bütünleşmiş kavramsal örgü, felsefenin bizzat kendisini oluşturur. Felsefi etkinlik, bir kültür
bütünlüğünde ve o kültürün diliyle hayat bulur. Diğer taraftan edebiyat ise genellikle sanatsal güzelliğe sahip olduğu iddia edilebilen yazılı eserlerin bir bölümü olarak tanımlanabilir. Edebiyat, yazılı eserlere ilişkin bir sanat türüdür. O, yaşamlarımızın aynasıdır. Yaşamlarımızla ilgili konuların
tümü edebiyatın konu ya da ögeleri olabilir. Felsefenin ve edebiyatın birbirilerinden farklı alanlar olmalarına rağmen kesiştikleri noktalar da vardır.

Bu parçada geçen “yaşamların aynası” sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?


A) Hayatın gerçeğini yansıtmak
B) Hayata her açıdan yön vermek
C) Hayatin sorunlarına çözüm üretmek
D) Hayata enerji vermek
E) Hayatın götürüsü ve getirisi arasında denge kurmak

 

Cevap: A

TYT KONU ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ

5. Dil, insan topluluklarına millet olma bilincini kazandıran en önemli araçlardan biridir. Canlı bir varlık olduğu için dil, zaman içinde değişmeye ve gelişmeye de açıktır. Bu değişmenin sancılı geçmemesi için dilin anlama ve anlatma imkanlarını sağlayan kelimelerin tümünü içinde barındıran sözlüklerin oluşturulması gerekir. Oluşturulan sözlüklerin dile sağladıkları yararların başında dildeki kelimelerin anlamlarını kayıt altına alması ve bu kelimelerin yanlış kullanılmasının önüne geçmesi gelmektedir.

Bu parçada aşağıdakilerden hangisine örnek verilemez?

A) Yakın anlamlı kelimelerle oluşan ikilemeye
B) Deyim özelliğine sahip kelime grubuna
C) Somut anlam özelliğine sahip kelimeye
D) Mecaz anlamda kullanılmış birden fazla kelimeye
E) Temel anlamda kullanılmış birden fazla kelimeye

 

Cevap: A

6. Bir dili konuşan topluluk, gereksinim duydukça dil de değişir. Sadece ölü diller değişmez. Teknolojik transfer yaptığınız ürünleri adlandıramadığınız sürece, ürünün orijinal ismini kullanmak zorunda kalırsınız. Dilde değişmeyi engelleyen sistemler, şimdiye kadar bulunamamıştır. Bir dilde değişim, kelime transferi ile başlar, ses yapınızı etkiler ve daha sonra dilin bütün unsurlarını kapsar.

Aşağıdakilerden hangisi bu parçada verilmek istenen iletiye örnek verilemez?

A) Hamburger           B) Krem         C) Telefon         D) Televizyon       E) Yoğurt

 

Cevap: E

7. I. Lehçe-i Osmani
   II. Lügat-i Naci
  III Kamus-ı Türki
  IV. Şecere-i Türki
   V. Kamusu’l-A’lam

Yukarıda verilen sözlüklerden hangi ikisi Şemsettin Sami’ye aittir?

A) I. ve II.        B) I. ve V.       C) II. ve Ill.       D) III. ve V.        E) IV. ve V.

 

Cevap: D

Kaynak : 12. Türk Dili ve Edebiyatı Kitabı , İlke Yayınları

12. Sınıf 1. Ünite Ölçme Değerlendirme Soru ve Cevapları Pdf

TYT KONU ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ

12. Sınıf Edebiyat 1. Ünite Konu Testi Online

 

Konu düzenli olarak güncellenmektedir.