T.C.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

………………………………………………….. ANADOLU LİSESİ
2019-2020 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ZÜMRESİ
SENE BAŞI ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

Dersin Adı Türk Dili ve Edebiyatı Zümre No 1 (Bir)

Zümre Başkanı: 

Toplantı Yeri : Konferans Salonu

Toplantı Tarihi 03/09/2019  Toplantı Saati 11.30

TOPLANTIYA KATILAN ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ

……………..

Türk Dili ve EdebiyatıÖğretmeni            Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni           Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

 

GÜNDEM MADDELERİ:

1.) Açılış ve Yoklama
2.) Bir Önceki Toplantıda Alınan Kararlar ( Bir Önceki Toplantıya Ait Zümre Kararlarının Uygulama Sonuçlarının
Değerlendirilmesi Ve Uygulamaya Yönelik Yeni Kararların Alınması.)
3.) Atatürkçülükle İlgili Konuların Üzerinde Durularak Çalışmaların Buna Göre Planlanması İle Öğretim
Programlarının İncelenmesi, Programların Çevre Özellikleri de Dikkate Alınarak Amacına Ve İçeriğine Uygun
Olarak Uygulanması, Yıllık Plan ve Ders Planlarının Hazırlanması ve Uygulanmasında Konu Ve Kazanım
Ağırlıklarının Dikkate Alınması,
4.) Derslerin daha verimli işlenebilmesi için ihtiyaç duyulan kitap, araç-gereç ve benzeri öğretim
materyallerinin belirlenmesi,
5.) Sınavların, Beceri Sınavlarının Ve Ortak Sınavların Planlanması,
6.) Derslerin İşlenişinde Uygulanacak Öğretim Yöntem ve Tekniklerin Belirlenmesi,
7.) Diğer Zümre Ve Alan Öğretmenleriyle Yapılabilecek İşbirliği Ve Esaslarının Belirlenmesi,
8.) Öğretim Alanı İle Bilim Ve Teknolojideki Gelişmelerin İzlenerek Uygulamalara Yansıtılması,
9.) Öğrenci Başarılarının Ölçülmesi Ve Değerlendirilmesi Amacıyla Sınav Analizlerinin Yapılması,
10.) Öğretim Programları, Okul Ve Çevre Şartları Dikkate Alınarak Eğitim Kurumlarının Kademe Ve
Türüne Göre Proje Konuları İle Performans Çalışmalarının Belirlenmesi, Planlanması Ve Bunların
Ölçme Ve Değerlendirilmesine Yönelik Ölçeklerin Hazırlanması,
11.) Öğrencilerin Türk Dilini Doğru Telaffuz, Vurgu Ve Tonlama İle Konuşmayı; Yazılı Anlatımda
Doğru Söz Dizimi, Kelime Seçimi Ve Noktalama İşaretlerini Fonksiyonlarına Uygun Olarak Kullanmayı
Davranış Haline Dönüştürebilmelerini Hedefleyen Ortak Tutum Ve Davranışların Belirlenmesi,
12.)Dilek ve Temenniler,
13.)Kapanış.

 

YAPILAN GÖRÜŞMELER VE ALINAN KARARLAR

1-) Açılış ve Yoklama,
2019-2020 Eğitim ve öğretim yılı zümre başkanı …………………………., yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olması
temennisiyle toplantıyı açtı. Yapılan yoklama sonucunda tüm öğretmenlerin hazır olduğu görüldü.

2.) Bir Önceki Toplantıda Alınan Kararlar ( Bir Önceki Toplantıya Ait Zümre Kararlarının Uygulama Sonuçlarının
Değerlendirilmesi Ve Uygulamaya Yönelik Yeni Kararların Alınması.)
Bir önceki yılın sene sonu zümre öğretmenler kurulu toplantı tutanağı ………………………………….
tarafından okundu. Gerekli inceleme, değerlendirme, hatırlatma ve açıklamalar zümre başkanı …………………………. tarafından yapıldı. Olabildiğince alınan kararlar doğrultusunda davranıldığı görüldü. Alınan kararlar ve bu kararların uygulanmasıyla ilgili aşağıdaki maddeler belirlendi.

-Eğitim ve öğretim belirlenen plan çerçevesinde yürütülmüştür.

-Yıllık ve günlük planlar yapılırken çalışma takvimine ve ilgili yönetmeliklere uyulmuştur.

– Yazılı ölçme değerlendirmelerde çok sorulu, açık, anlaşılır, sınıftaki her seviyeye uygun, şüpheye mahal vermeyecek
biçimde sorular hazırlanmıştır. Uygulama etkinlikleri ve kitap okuma sınavları başarılı bir şekilde yapılmıştır.

– Bir önceki öğretim yılında; proje ve performans görevlerinin zümrede belirtildiği gibi yıl içinde gerekli rehberlik
yapılarak, öğrencilere duyurulan sürelerde toplandığı, görevlerin tertip-düzen, konunun işlenişi, araştırma, zamanlama ve alıştırmaların doğruluğu yönünden değerlendirilerek uygun görülen notların verildiği tespit edilmiştir.

-Türk Dili ve Edebiyatı ders konularına destek olarak ihtiyaç duyulan konularda diğer
şube öğretmenleri ile işbirliği içinde bulunulmuştur.

-Atatürk’ün Türk dili ve edebiyatı konusundaki görüşleri, katkıları ve kazandırdıkları, bu amaçla Türk Dil Kurumunu
kurması hakkında öğrenciler sık sık bilgilendirilmiştir.

-Atatürkçülükle ilgili konular yönergeler doğrultusunda yıllık planlarda gösterilmiş ve derslerde işlenmiştir.

-Öğrenci başarısını artırmak için öğrenci velileri ile işbirliği yapılmıştır.

-Ders esnasında öğrencilere sık sık söz hakkı verilip derse katılımları sağlanmıştır.

-Öğrencileri ödüllendirme yoluna gidilip derse olan ilgi ve isteklerinin artırılmasına çalışılmıştır.

– Soruların seviyeye uygun olmasına dikkat edilmiştir.

-Öğrencilerin ders araç gereç ve malzemeleri kontrol edilip derse karşı sorumlulukları artırılmaya çalışıldı.

-Belirli Gün ve Haftalarla ilgili görevli öğretmenler görevlerini başarıyla yerine getirmişlerdir. Belirlenen plan
doğrultusunda salon içi ve dışı faaliyetler düzenlenmiştir.

-Öğrencilerin çeşitli kurumlarca düzenlenen yarışmalara katılımları sağlanmıştır.Öğrencilerin hazırlanması konusunda
zümre öğretmenleri gerekli rehberlik çalışmalarını yapmışlardır.

-15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri başarı ve coşkulu ile yapılmıştır.
Gerek eğitim gerekse öğretim yılı 2018-2019 Eğitim ve Öğretim yılı Türk Dili ve Edebiyatı dersleri açısından başarılı geçmiştir.

3.) Atatürkçülükle İlgili Konuların Üzerinde Durularak Çalışmaların Buna Göre Planlanması İle Öğretim
Programlarının İncelenmesi, Programların Çevre Özellikleri de Dikkate Alınarak Amacına Ve İçeriğine Uygun
Olarak Uygulanması, Yıllık Plan ve Ders Planlarının Hazırlanması ve Uygulanmasında Konu Ve Kazanım
Ağırlıklarının Dikkate Alınması, Atatürk İlke ve İnkılâpları ile Atatürk’ün müspet ilimler alanındaki görüş ve düşünüşleri için 2104 ve 2488 sayılı Tebliğler Dergisi kurul tarafından incelendi. Zümre öğretmeni …………………………………, en son yayımlanan 2488 Sayılı Tebliğler Dergisindeki açıklamaların ve yönlendirmelerin esas olduğunu belirtti. Atatürkçülük konularının müfredatta var olan şekliyle yıllık planlarda uygulanması kararı alındı. Buna göre Atatürkçülükle ilgili aşağıdaki açıklamalara uyulmasının zorunlu olduğu vurgulandı. Zümre başkanı ……………………………………….., güncellenen müfredata göre Atatürkçülük konularının sınıflara dağılım tablosunu öğretmenlere sundu. Gerekli açıklamaları yaptı.

-Güzel Sanatlar ve Edebiyat: Atatürk’ün sanat ve edebiyat anlayışı ve “Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından
biri kopmuş demektir.” Atatürk’e ait bu özdeyişin vurgulanması ve açıklanması.

3

-Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler: Atatürk’ü anlatan şiirler, Atatürk’ün sanat toplum görüşü, sanat eserleriyle
toplumu aydınlatmanın yolları, geleneklerin bir millet açısından önemi.

-Olay Çevresinde Oluşan Metinler: Atatürk’ün çağdaşlık anlayışı, Atatürk ve değişim, Atatürk ve Batılılaşma,
Atatürk’ün halkçılık anlayışı.

-Türk Destanları ve Göktürk Kitabeleri okutulurken, Atatürk’ün Tarih ve Milli Birlik anlayışı;

-Dede Korkut Hikâyeleri okutulurken devlet teşkilatı, eski ve yeni yönetim şekilleri;

-Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesinden parçalar okutulurken, Cumhuriyet döneminde kıyafet alanında yapılan
değişiklikler;

-Namık Kemal, Tevfik Fikret, Mehmet Akif Ersoy, Yahya Kemal Beyatlı ve Mehmet Emin Yurdakul’dan seçilmiş
parçalar okutulurken, Atatürk’ün Vatan ve Millet Anlayışı;

-Ahmet Mithat, Recaizade Ekrem, Hüseyin Rahmi Gürpınar, Halide Edip Adıvar ve Halit Ziya Uşaklıgil gibi
yazarlardan alınan roman örnekleri işlenirken, konu ile ilgili Atatürk’ün toplum alanında yaptığı yenilikler, Türk kadının sağladığı haklar.
-Ömer Seyfettin ve Ziya Gökalp’in dil ile ilgili makalelerinden örnekler verilirken, Atatürk’n Dil anlayışı ve yeni
harfleri kabul edişi üzerinde durulmalıdır.

-Ders kitaplarında yer alan diğer yazarlara ait metinler işlenirken de ilgisine göre, Atatürk ve İnkılâbıyla bağlantı
kurulmaya çalışılmalıdır.

-Öğrenciler, Atatürk ile ilgili özdeyişleri toplamaya ve bir Atatürk Şiirleri Antolojisi meydana getirmeye teşvik
edilmelidir.

-Yıl içinde verilecek performans görevlerinden en az birisi Atatürk’ün ilke ve görüşleri ile ilgili özdeyişlerin açıklanması
konusunda olmalıdır.

-Ders kitabındaki metinlerde geçen kelimelerle cümleler yaptırılırken, sık sık Atatürk inkılâbıyla ilgili cümlelerden
örnekler bulundurulmalı; dil bilgisinde de, cümle analizleri üzerinde durulurken gene Atatürk inkılâbıyla ilgili cümleler
alınmalıdır.

-Öğrencilerden, bulundukları yerde ve yakın çevrede Atatürk’le ilgili müze ve anıtları görmeleri istenmeli; derslerde gezi
notları, Atatürkçülük duygusu ile birleştirilerek sözlü veya yazılı olarak anlattırılmalıdır.

-Son sınıfta öğrencilerin, bulundukları yerde Kurtuluş Savaşına katılan veya Atatürk’ü tanıyıp İnkılâbına tanık olan
kimseler varsa; onlarla önceden hazırlanacak bir plana göre konuşmalar yaptırılmalı ve bunlar derste anlattırılmalıdır.
Bütün bunlar dışında, öğrencilerin ellerinde bulunan Türk Dili ve Edebiyatı kitaplarında yer alan Atatürk, Kurtuluş Savaşı, Atatürk İnkılâp ve ilkeleriyle ilgili bulunan Serbest Okuma parçaları da, kitaptaki esas metinler gibi işlenmelidir. Ayrıca değerler eğitimine yıl boyunca gereken özen gösterilerek derslerde işlenecektir.

KARAR: Belirtilen konuların yıllık planlara yansıtıldığı şekilde dikkatle, titizlikle ve özenle verilmesine ve
Atatürkçülük ile ilgili konularda Tarih dersi öğretmenleriyle ve değerler eğitimi ile ilgili tüm zümrelerle iş birliği
yapılmasının devamına karar verildi.

4.) Derslerin daha verimli işlenebilmesi için ihtiyaç duyulan kitap, araç-gereç ve benzeri öğretim

materyallerinin belirlenmesi,Derslerin daha verimli işlenmesi ile ilgili aşağıdaki kararlar alınmıştır:

– Ders işlemede temel kaynak Talim ve Terbiye Kurulunca kabul edilen ders kitabı ve Türk Dili ve Edebiyatı öğretim programıdır. Kazanım ilişkilendirmesi ve takip bütünlüğünü sağlamak temelinde konular, Milli Eğitim Bakanlığının dağıttığı ders kitaplarından işlenecektir.
-Konu anlatımlı yardımcı ders kitapları, konu ve kazanımlara uygun hazırlanmış testler, film, slayt, sunumlar, filmler,
arama motorları, internet, bilgisayar, ogmmateryal.meb.gov.tr sitesi ve EBA’ da paylaşılmış yayınlar ile basın ve yayın
organlarından, edebiyat içerikli dergi ve yayınlardan faydalanılacaktır.
– Okul kütüphanesinden en iyi şekilde yararlanma ve kütüphaneyi daha kullanılır hale getirme konusunda okul
yönetimiyle işbirliğine gidilecektir.
– Konuların özelliğine göre etkileşimli tahtadan azami şekilde yararlanılacaktır.
– “Okuma Saatleri”, “Okuma Grupları” etkinliklerine devam edilecektir.
– Okunan eserlerin sınıf ortamında değerlendirilmesi imkânları zorlanacaktır.

5.) Sınavların, Beceri Sınavlarının Ve Ortak Sınavların Planlanması,

Zümre başkanı ……………………………………….. dersten en az 2 sınav yapılması gerektiğini hatırlattı. Sınav tarihlerinin yıl içinde yapılacak olan Zümre Başkanları Kurulu tarafından belirleneceği hatırlatıldı. Türk Dili ve Edebiyatı derslerinde bütün sınavların ortak yapılacağı vurgulandı. ……………………………………., her dönem en fazla bir sınavın test şeklinde yapılabileceğini sözlerine ekledi.
Bütün sınavlar ortak yapılacağından yazılı soruları hazırlanırken zümre ortak hareket edecektir. Sorular ve cevap anahtarları zümre öğretmenlerince birlikte hazırlanacaktır. Bu sınavların şube ve sınıflar bazında sınav analizleri yapılacaktır. Konu ve kazanım eksikliği görülen öğrencilerin durumları, ders ve zümre öğretmenleri tarafından yeniden değerlendirilecektir. Türk Dili ve Edebiyatı dersi için 1 dönemde en az 2 sınavın yapılması gerektiği ifade edilmiştir. Birinci sınavın açık uçlu maddelerden oluşan yazılı yoklama şeklinde yapılması ve 2.sınavın çoktan seçmeli şekilde yapılabileceği ifade edildi. Karar oy birliği ile kabul edilmiştir. Ayrıca her ders için 1 dönemde 2 performans notu verilecektir.

1.performans notu: Ders içi performans değerlendirme ölçeğine göre verilecektir. 2.Performans notu: Her ünite
sonunda yapılacak olan etkinlikler, yazma ve sözlü iletişim becerilerine bağlı süreç odaklı performans değerlendirme
notu olarak e-okula işlenecektir.
Ortak sınavların planlaması zümre başkanlar kurulunca belirlenen tarihler gereğince kasım ayında yapılacaktır.
Derslere giren öğretmenlerce komisyon oluşturulacak, her sınıf için belirlenen soruların yazımı için bir öğretmen
görevlendirilecektir. Sınav sorularının sınavdan bir hafta önce komisyon tarafından hazırlanmasına karar verilmiştir.
Sınav yapıldıktan sonra aynı gün içerisinde cevap anahtarlarının yayımlanması ve sınavların 10 günde okunması kararına varılmıştır.
Zümre başkanı…………………………………………….“ Sınavlar tek bir soru tipine dayanmamalıdır. Yazılı sınavlar yapılandırılırken bir öncüle (konuyla ilgili okuma metinlerinden alıntılar, örnek olaylar, analojiler, gerçek yaşam durumlarına ilişkin gazete ve dergi haberleri, görseller, grafik düzenleyiciler -kavram haritaları, şema, zihin haritaları- tablo ve grafikler) bağlı;öğrencilerin okuduğunu anlama, analiz etme, çıkarımda bulunma, eleştirel düşünme, görsel okuma ve uzamsal becerilerinin ölçülmesine olanak sağlayacak sorulara yer verilmelidir.

6.) Derslerin İşlenişinde Uygulanacak Öğretim Yöntem ve Tekniklerin Belirlenmesi,

5

Öğretim metotlarıyla ilgili eldeki dokümanlar okunup incelendi. Buna göre aşağıdaki bilgiler elde edildi:
“Öğretim yöntemleri, öğretmen veya öğrenciyi eksen alması durumuna göre öğretmen merkezli ve öğrenci merkezli
olmak üzere iki sınıfa ayrılır. Öğretmen merkezli yöntemde aktif olan öğretmendir. Öğretmen bilgiyi aktarır, öğrenci
dinler ve öğrenmeye çalışır. Öğrenci pasiftir ve alıcı durumundadır. Öğretmenin derste çok soru sorması ve öğrencilerin
derse katılımını sağlaması, onlardan aldığı cevapları toparlayıp özetleyerek sonuca gitmesi dersi öğrenci merkezli hale
getirmez. Bu durumda ders yine öğretmen merkezli bir derstir. Düz anlatım ve soru cevap yöntemi öğretmen merkezli
yöntemlerdir.

Öğrenci merkezli yöntemlerde ise öğrenciler hazırlanmış bulunan öğretim ortamlarında bilgiyi kendileri üretirler.
Öğretmene sorular sorar ondan yardım alırlar, ancak bu sorular öğrencilerin kendi ihtiyaçlarından doğan sorulardır.
Öğretmenin konumu sorulan sorulara cevap vermek, öğrencilerin bir güçlükle karşılaşmaları halinde onlara yol
göstermektir. Buluş yolu, senaryo ile öğretim, deneysel yöntem ve oyunlarla öğretim öğrenci merkezli yöntemlerdir.
2019-2020 Eğitim ve Öğretim yılında derslerin işlenişinde aşağıdaki yöntem ve teknikler uygulanacaktır:
Soru-Cevap: Soru, bilgi edinmede kullanılan en eski yollardan biridir. Anlatım yönteminden sonra kullanılan en yaygın
yöntemdir.
Yazdırma: Bir konuyu, bilgiyi ya da kuralı yazdırarak öğretme yoludur.
Konuşma Halkası: Konuşma halkası öğrencilerin farklı bakış açılarını görmesine yardımcı olan bir tekniktir. öğreniler
arasında empati kurma yeteneği geliştirmektir.
Örnek Olay: Örnek olaya dayalı öğretim yöntemi, gerçekleri ve sorunları yansıtan kümeler etrafında şekillenmiş öğrenme yöntemlerinin toplu halidir. Bu yöntem gerçek ve aktif öğrenmeyi sağlayarak, öğrencilere bir konuyu kavratmak ve onu da uygulama yaptırmak amacıyla kullanılır.
Karşılaştırma: Eğitim-öğretimde kullanılan araç-gereçler arasında karşılaştırmalar yaparak farklı anlamlar çıkarma
tekniğidir.
Anlatım: Anlatma; öğretmenin belli bir konuyu anlatıp açıklaması ilkesine dayanan bir ders verme biçimidir. Anlatma
sınıf içi çalışmalarda öğretmenin daha çok etkin olmasını gerektiren, öğretim programında yer alan konuların anlatılıp
açıklanmasını öğretmenden bekleyen ve yine öğretmenin uyandıracağı ilgi ile öğrencilerin duygu, düşünce ve görüşlerinde istenilen gelişmelerin sağlanmasını öngören bir öğretim yöntemidir
Birleşim (Tümevarım / Birleştirme / Sentez: Tümevarım, zihnin özel olaylardan genel bir kanıya var­mak için takip
ettiği bir işlemdir. Tümevarım bilgi işlemlerini bütünleştiren, duygu ve düşünceleri tek bir ana duygu ve düşüncede
birleştiren bir yöntemdir. Tümevarım gözlem ve araştırmaya dayandığı için yapılandırmacı eğitim yaklaşımına en uygun
yöntemlerden biridir.
Çözümleme(Tümdengelim): Bir bütünü oluşturan parçaları amaçlı olarak birbirinden ayırma işlemidir. Bu yöntem
öğrencileri inceleme ve araştırma yapmaya yönlendirir. Dil ve edebiyat derslerinde, özellikle metin çalışmalarında bu
yönteme sık sık başvurulur. Bir okuma parçasında yazıyı okuyup bitirdikten sonra yazıda geçen olayları ve kişileri
sırasıyla belirtmek, ana ve yardımcı düşünceleri bulup çıkarmak bir çözümlemedir.
Drama: Rol oynama ve doğaçlama gibi birçok tekniğin yardımıyla tiyatro tekniklerinden yararlanılarak sınıf ortamında
canlandırılmasıdır.
Tartışma: Tartışma, bir konu üzerinde öğrencileri düşünmeye yöneltmek, iyi anlaşılmayan noktaları açıklamak ve verilen
bilgileri pekiştirmek amacıyla kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntem daha çok bir konunun kavranması aşamasında
karşılıklı olarak görüşler ortaya konurken, bir problemin çözüm yollarını ararken ve değerlendirme çalışmaları yaparken
kullanılır. Bu açıdan bakıldığında buluş yoluyla öğretim yaklaşımında ve kavrama düzeyindeki davranışların
kazandırılmasında kullanılır.

Gösterip Yaptırma: Gösterip yaptırma yöntemi, bir işlemin uygulanmasını, bir araç gerecin çalıştırılmasını önce gösterip açıklama sonra da öğrenciye alıştırma ve uygulama yaptırarak öğretme yoludur. Bu yöntem, bir konuya ilişkin bilgilerin açıklanması ve bu bilgilerin beceriye dönüştürülmesi için gerekli uygulamaların yapılması aşamasında kullanılır.
Benzetim: Benzetim, sınıf içinde öğrencilerin bir olayı gerçekmiş gibi ele alıp üzerinde eğitici çalışma yapmalarına
olanak sağlayan bir öğretim tekniğidir. Diğer bir tanımla, öğrenmeyi desteklemek üzere gerçeğe uygun olarak geliştirilen
bir model üzerinde yapılan bir öğretim yaklaşımıdır.
İkili ve Grup Çalışmaları: Sınıftaki öğrenci sayısına göre en az iki ve en çok sekiz ile on kişinin bir araya gelerek aynı
konu üzerinde ortak amaçlarla yaptıkları çalışmadır.
Beyin Fırtınası: Beyin fırtınası, geleneksel yöntemlerin ötesinde fikirler açığa çıkararak problem çözmekten sorumlu olan ekibin daha tatminkâr bir sonuca ulaşmasını sağlar. Beyin fırtınası sorunlara çözüm bulmak için kullanılan yöntemlerden biridir. Özellikle bildiğiniz yöntemler yeterli olmadığı zaman yeni yollar keşfetmek için beyin fırtınasından faydalanmanız gerekir. Beyin fırtınası, bir ekibin yaratıcı fikir üretmek için yoğun ve serbest bir şekilde tartışması yoluyla gerçekleştirilir. Kişiler ne kadar tuhaf ya da konu dışı gibi gözükse de sesli şekilde fikirlerini paylaşır.

KARAR:
Bu görüşler karara bağlandı. Derslerin işlenişi sırasında konunun gereğine, sınıf ve seviyenin durumuna göre sesli
ve sessiz okuma, anlatım, soru-cevap, dramatize etme, taklit, tasvir etme, tanımlama, açıklama, tartışma, sebep-sonuç
ilişkisi kurma, özetleme, örnekleme, gözlem yapma, tümevarım, tümdengelim, araştırma, inceleme, tartışma, karşılaştırma sunu, afişleme, resimleme, film, v.b. yöntem ve tekniklerin kullanılması da kararlaştırıldı. Ayrıca derslerin daha da öğrenci merkezli olması için elden gelen çabanın gösterilmesi kararlaştırıldı. Yıllık planlar hazırlanırken her konuda kullanılacak yöntem ve tekniklerin konuların yanına ayrı ayrı belirtilmesi kararlaştırıldı.

7.) Diğer Zümre Ve Alan Öğretmenleriyle Yapılabilecek İşbirliği Ve Esaslarının Belirlenmesi,

Zümre başkanı ………………….………… “birlik ve beraberliğin önemi üzerinde vurgu yaptı. Türk eğitim sisteminin bir
bütün olduğuna dikkat çekti. Bu açıdan branşlar, alanlar farklı olsa da her birey Türk milletinin bekası için çalışmaktadır.
Her öğretmen aynı duygularla öğrencisine sahip çıkmaktadır. Dolayısıyla konuların özelliğine göre diğer zümrelerle her
zaman olduğu gibi bu eğitim ve öğretim yılında da yönetmelikler doğrultusunda işbirliğine gidilecektir. Geçen yılın
zümresinde alınan kararların aynen uygulanmasını teklif ediyorum.” Zümre bu teklifi oy birliği ile kabul etti. Aşağıdaki
plana göre hareket edilecektir.

Diğer zümrelerle işbirliği yapılacak konular aşağıya çıkarılmıştır. Konuların özelliğine ve şartlara göre ders yılı
içerisinde farklı zümrelerle işbirliği de gerçekleştirilecektir.

İŞLENEN KONULARIN ÖZELLİĞİNE GÖRE İŞBİRLİĞİ YAPILACAK ZÜMRELER:

SINIF DERS KONU İŞBİRLİĞİ ZÜMRESİ

9 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

Edebiyat ve sanat, bilim ilişkisi Görsel sanatlar, Felsefe ve fen dersleri
9 // Dil-Kültür İlişkisi Tarih, Felsefe
9 // Hikâye Felsefe Grubu
9 // Türk Dilinin Tarihi Gelişimi Tarih
9 // Güzel Sanatlar ve Edebiyat Müzik, Görsel Sanatlar
9 // Bilimsel ve edebi metinler Sayısal- Görsel Sanatlar
9 // Masal ve Fabl Tarih-Görsel Sanatlar
9 // Mektup-e-posta Bilgisayar
9 // Atatürk ve Atatürkçülük Tarih, T.C. İnkılâp Tarihi

7

10 TÜRKDİLİ VE EDEBİYATI

Tarih İçinde Türk Edebiyatı Tarih Zümresi

10 // Türkçenin Tarihi Gelişimi Tarih, Felsefe Grubu
10 // Dede Korkut Hikâyeleri Tarih, Felsefe Grubu.
10 // İlk İslami Eserler Tarih, Din K. Ve Ahlak B.
10 // Destan-Efsane Din K. Ve Ahlak B., Tarih Grubu
10 // Divan Şiiri Tarih, Görsel Sanatlar Grubu
10 // Halk Edebiyatı Tarih, Felsefe Grubu
10 // Roman Felsefe, Tarih Grubu
10 // Tiyatro Felsefe Grubu
10 // Haber Metni Bilgisayar, Felsefe Grubu

11 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

Öğretici Metinler Felsefe Grubu, Rehberlik

11 // Makale, Eleştiri Rehberlik, Felsefe Grubu
11 // Tanzimat Edebiyatı Tarih, Felsefe Grubu
11 // Atatürk ve Uygarlık Tarih, T.C. İnkılâp Tarihi
11 // Tan. Ed. Olay Ağırlıklı Anlatmaya Bağlı Eseler Tarih, Felsefe Grubu
11 // Tan. Ed. Göstermeye Bağlı Eserler Tarih, Felsefe Grubu
11 // Servet- Fünun Edebiyatı Görsel Sanatlar, Tarih, Felsefe
11 // Fecr-i Ati Edebiyatı Görsel Sanatlar
11 // Milli Edebiyat Dönemi Tarih, T.C. İnkılâp Tarihi, Felsefe
11 // Atatürk ve Atatürkçülük Tarih, T.C. İnkılâp Tarihi

12 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

Sanat Metinlerini Ayırıcı Özelliği Müzik, Görsel Sanatlar Grubu
12 // Sanat Metinleri Müzik, Görsel Sanatlar Grubu
12 // Sözlü Anlatım Rehberlik Grubu
12 // Bilimsel Yazılar Felsefe Grubu
12 // Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatının Oluşumu

T.C. İnkılâp Tarihi, Tarih, Felsefe Grubu

12 // Cum Dön. Öğretici Metinler Tarih, Felsefe Grubu
12 // Cum. Dön. Coşku ve Heyecanı Dile Getiren

Metinler

Müzik, Görsel Sanatlar, T.C.İnkılap Tarihi Grubu

12 // Cum. Dön. Olay Ağırlıklı Metinler Felsefe, Tarih, T.C. İnkılâp TarihiGrubu
12 // Cum. Dön. Bireyin İç dünyasını Anlatan

Eserler

Rehberlik, Felsefe Grubu

12 // Cumhuriyet Edebiyatının Genel Özellikleri Tarih, T.C. İnkılâp Tarihi
12 // Atatürk ve Atatürkçülük Tarih, T.C. İnkılâp Tarihi

8.) Öğretim Alanı İle Bilim Ve Teknolojideki Gelişmelerin İzlenerek Uygulamalara Yansıtılması,

8

Zümre Başkanı …………………………………………. teknoloji alanındaki gelişmelere dikkat çekerek Öğretme-Öğrenme sürecinde
öğretmen teknoloji iki önemli ögeyi oluşturmaktadır. Çünkü öğrencilerin öğrenmelerinde bu iki öğe en büyük
etkiye sahiptir. Günümüz eğitiminde farklı roller üstlenmiş olan öğretmenin hem teknolojiyi kullanması hem de
teknolojinin öğrenme amacıyla nasıl kullanılacağını öğrenciye öğretmesi gereklidir. Olumlu bir şekilde kullanılmalıdır. 

………………………………………………………………… Her şeyi teknolojiyle birleştiremeyiz. Teknoloji öğretimde yardımcı bir rol üstlenmelidir,
öğretimin amacı haline getirilmemelidir. Teknoloji sadece var olduğu için kullanmaya çalışılmamalı ya da teknoloji
kullanılmadığında çağ dışı kalınacakmış gibi bir korkuya kapılmamalıdır. Bizler, gelişmiş teknoloji kullanımının
öğretimde doyum ve başarıya ulaşabilmek için tek başına yeterli olmayabilir. Sakıncalarına da dikkat etmek gerekir. …………………………………… ileri sürülen yorumlara katıldığını ifade etti. Günümüzde “Eğitim Teknolojisi” diye kavramın öne çıktığını belirterek; Eğitim teknolojisi, öğretmene öğrenme işinde yardım eder, öğrencilerin özel durumları ile İlgilenip onlara kılavuzluk yapmayı ve mesleki bilgi ve becerilerini yenilemesi için zaman kazandırır, Öğrencilerin başarısını sağlayarak kendi başarı grafiğini yükseltmesine olanak verir ve onun toplum içindeki yerinin güçlenmesine katkı getirir, açıklamasında bulundu.

…………………………………………………………………………….., eğitim teknolojisi alanındaki çeşitli unsurlara dikkat çekerek, eğitim teknolojisinde kullanılan araçlar arasında; akıllı tahta -tebeşir, kitap-defter-kalem, baskı makinesi (matbaa), modeli-maket, resim-slayt-film, radyo, TV-video, öğretme makineleri, bilgisayarlar, bireysel ve kitlesel otomasyon, ağ sistemleri, telekomünikasyon (video,konferans, vb.) gibi çeşitlerini sayabiliriz. Durma göre bunların hepsinden azami şekilde yararlanmalıyız.

Bu konuda aşağıdaki karalar alındı:

-Derslerin işlenişinde her türlü teknolojik gelişmelerden yararlanılacaktır.
-EBA ve ogmmateryal.meb.gov.tr konuların özelliğine göre sıkı bir şekilde derslerde kullanılacaktır.
-Sınıflardaki etkileşimli tahtanın kullanılmasına devam edilecektir.
-Bu alandaki gelişmeler takip edilecektir.
-Teknolojinin kullanımı sırasında aşırılıktan uzak durulacaktır.
-Derslere öğrencilerin kitap ve defterlerini getirmeleri sağlanacak.
-Yararlı sitelerle ilgili öğrencilere bilgiler verilecek.
-Yazar ve şairlerimizin hayatı, eserleri ve onlarla ile ilgili eserler( film, belgesel,…) imkanlar ölçüsünde öğrencilere
sunulacaktır.

9.) Öğrenci Başarılarının Ölçülmesi Ve Değerlendirilmesi Amacıyla Sınav Analizlerinin Yapılması,
Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün 13.10.2017 tarihli, 83203306-10.03-E.16628910 sayılı ve sınav
analizleri konulu yazısına istinaden gerekli işlemler yapılacaktır. Her sınavdan sonra e-okul
uygulamasından sınav analizleri indirilip zümre olarak değerlendirilecek ve gerekli önlemler alınacaktır.

10.) Öğretim Programları, Okul Ve Çevre Şartları Dikkate Alınarak Eğitim Kurumlarının Kademe Ve
Türüne Göre Proje Konuları İle Performans Çalışmalarının Belirlenmesi, Planlanması Ve Bunların
Ölçme Ve Değerlendirilmesine Yönelik Ölçeklerin Hazırlanması,

MADDE 50- (1) Öğrenciler okulların özelliklerine göre yazılı sınavların dışında proje ve performans çalışması ile
topluma hizmet etkinliklerine yönelik seminer, konferans ve benzeri çalışmalar yaparlar. Öğrenciler, her dönemde tüm
derslerden en az bir performans çalışması, her ders yılında en az bir dersten proje hazırlama görevini yerine getirirler.
(2) Öğrencilerin ders yılı içinde ulusal ve uluslararası yarışmalarda elde ettikleri başarılar, ilgili dersin proje veya
performans çalışması olarak tam puanla değerlendirilir.
(3) Öğrencilerin hangi dersten/derslerden proje hazırlayacakları sınıf rehber öğretmenleri tarafından okul yönetimine
bildirilir.
(4) Proje ve seminer çalışmalarında öğrencilerin laboratuvar, bilgisayar, internet, kitaplık, spor salonu ve konferans salonu
gibi imkânlardan etkili ve verimli şekilde yararlanmaları için okul yönetimi tarafından gerekli tedbirler alınır.
(5) İşbirliği çerçevesinde, ilgili makamlardan izin ve onay alınmak şartıyla okulun amaçlarına uygun konferans ve
seminerler düzenlenebilir.
(6) Topluma hizmet etkinliklerine önem verilir. Öğrencilerin bu etkinliklere katılmalarını teşvik etmek amacıyla okul

yönetimince gerekli tedbirler alınır.

(7) Proje ve performans çalışması puanla değerlendirilir. Topluma hizmet etkinlikleri ve diğer çalışmalar puanla
değerlendirilmez; ancak öğrencilerin mezuniyetlerinde belgelendirilir.

(8) Öğrencilerin derse hazırlıkları, derse aktif katılımları ve dersle ilgili araştırma çalışmaları da performans çalışması
kapsamında ayrıca notla değerlendirilir.

KARAR:
Her ders için ders içi performans notu verilecek, ayrıca proje görevi alan öğrencilerimiz proje hazırlama görevini
yerine getireceklerdir. Projenin konusu öğrenciye imza karşılığı bildirilecektir. Öğrencinin ders öğretmenleri ile
görüşmesinde öğretmen tarafından notlar alınacaktır. Her öğretmen verdiği ödevlerle ilgili sonuçları dosyalayacaktır.
Öğrencinin çalışma planı, bilgi, doküman ve araç gereç listesi, iletişim kurduğu kaynak kişilerin listesi ödevin sonunda
yararlanılan kaynaklar bölümünde belirtilecektir. Proje konuları en geç KASIM ayının son haftası verilir. NİSAN
ayının 4. haftasında toplanacaktır. Ayrıca proje görevleri aralık, ocak, şubat ve mart aylarında kontrol edilecektir.
Bu kontroller Proje Takip Formu’na işlenecektir. Zümrece alınan karar doğrultusunda aşağıdaki Proje konuları
belirlendi.
9. SINIFLAR TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ PROJE GÖREVİ KONULARI:

1.Edebiyatın sanatla ve bilim dallarıyla ilişkisi (Edebiyat ve Sanat- Edebiyat ve Bilim)
2.İletişim nedir, iletişim araçları nelerdir, iletişimin bir toplumdaki yeri nedir?
3.Günümüz edebiyatından bir hikâyenin incelemesi veya günümüz edebiyatına uygun bir hikâye yazılması.
4. Roman incelemesi, müfredat konularında yer alan veya 100 temel eser çerçevesinde verilen romanların incelenmesi.
(Roman incelenirken ders kitaplarındaki plan doğrultusunda incelenecektir.)
5. Bir konu başlığı altında, kurallara uygun olarak bir şiir antolojisi oluşturma.
6. Atatürk’ün hayatını şiirlerle ve resimlerle anlatan bir albüm hazırlama.
4. Edebiyatımızdaki önder isimleri anlatan bir Powerpoint sunusu hazırlama.
5. Türk destanlarındaki mitolojik unsurları ve gerçek yaşamın izlerini araştırma.
6. Yöremizdeki halk hikâyesi, masal, efsane, mani, türkü, ninni, tekerleme, bilmece vs. sözlü edebiyat ürünlerini derleme. Düğünlerdeki gelenek-görenekleri anlatma.
7. Okul web sitesinde edebiyat sayfası hazırlama.
8. Gazete çevresinde gelişen türleri örneklerle açıklayan bir defter tutma. (Makale, deneme, fıkra, eleştiri, sohbet, röportaj, haber yazısı)
9. Herhangi bir şair ya da yazarın biyografisini Powerpoint sunusu olarak hazırlama.
10. Seçilen beş şiiri biçim ve içerik olarak inceleme.
11. Türk masallarındaki öne çıkan motiflerden birini veya birkaçını araştırma.
12. Yöremizdeki bir halk aşığı ile röportaj yapma.
13. Edebi sanatları (söz sanatlarını) açıklama, örnek metinlerde inceleme.
14. Aşağıda belirtilen şiirlerin ritim, ahenk ve yapı unsurlarını inceleme:
Orhan Veli Kanık – İstanbul’u Dinliyorum
Cahit Sıtkı Tarancı – Otuz Beş Yaş
Ahmet Kutsi Tecer – Nerdesin
Necip Fazıl Kısakürek – Kaldırımlar
15. Türk Halk şiiri geleneğinin örneklerle incelenmesi.
16. Klasik Türk şiir geleneğinin örneklerle incelenmesi.
17. Anlatmaya ve göstermeye bağlı edebi metinleri inceleme metotlarını araştırma.
18. Seçilen bir roman veya hikâyeyi inceleme:
Reşat Nuri Güntekin – Çalıkuşu
Yakup Kadri Karaosmanoğlu – Yaban
Tarık Buğra – Küçük Ağa
Refik Halit Karay – Eskici
Ömer Seyfettin – Yalnız Efe
Sait Faik Abasıyanık – Semaver
19. Göstermeye bağlı edebi metinlerin araştırılması.
20. Beğenilen şairlerin şiirlerinden bir antoloji oluşturma.

10

10. SINIFLAR TÜRK DİL VE EDEBİYATI DERSİ PROJE GÖREVİ KONULARI:

1.Türk edebiyatını dönemlerinin araştırılması.
2.Türkçenin tarihi gelişimi.
3.Türklerin kullandığı alfabelerin araştırılması.
4. Dede Korku Hikâyelerinin Türk edebiyatı açısından önemi, hikâyelerdeki İslâmiyet etkisi, devam eden eski Türk
geleneklerinin incelenmesi, araştırılması.
5. Destan kavramı, destanların toplumların hayatı için önemi, oluşumları ve Türk destanlarının incelenmesi.
6.Tanzimat, Milli edebiyat ve günümüze ait hikaye örneklerinin incelenmesi.
7. Hikâye yazma.
8. Şiir panolarının hazırlatılması.
9. Roman, hikâye veya şiir tahlilleri.
10. Kutadgu Bilig, Divanü Lügati’t-Türk ve Atabetü’l Hakayık hakkında genel bilgi.
11. Tasavvuf, Tasavvufi kavramlar ve Tasavvufi Halk Edebiyatı hakkında genel bilgi.
12. Ali Şir Nevai, Hayatı, Edebi Kişiliği ve eserleri hakkında bilgi
13. Divan edebiyatı hakkında genel bilgi.
14. Fuzuli’nin, hayatı, edebi kişiliği ve eserleri hakkında genel bilgi.
15. Baki’nin, hayatı, edebi kişiliği ve eserleri hakkında genel bilgi
16. Nef’i ve Nabi’nin hayatları, edebi kişilikleri ve eserleri hakkında genel bilgi.
17. Halk edebiyatı ile divan edebiyatının karşılaştırılması.
18. Evliya Çelebi (Seyahatname) hakkında inceleme
19. Yaşayan herhangi bir sanatçıyla (aktör, şair, yazar…) söyleşi
20. Mevlana’da evrensel sevgi anlayışı ve sema, şeb-i aruz gibi kavramların araştırılması.
21. Ahmet Hamdi Tanpınar ve Evliya Çelebi’de beş şehrin ele alınması, bu şehirlerin ortak ve farklı yönlerinin tespiti
22. “Medyada Edebiyat” arşivi hazırlatma
23. Orta Oyunu ya da Karagöz Hacivat oyunu hazırlanıp sergilenmesi.
24- Divan şiirlerinde kullanılan en az 20 adet imgenin belirlenmesi.
25- Divan şiirlerinde kullanılan en az 20 adet mazmunun belirlenmesi.
26- Divan şiirlerinde betimlenen sevgili tipinin özelliklerinin belirlenmesi.
27- Yaşayan şairlerin hayatlarını anlatan tezkire hazırlanması.

11. SINIFLAR TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ PROJE GÖREVİ KONULARI:

1) Edebiyatla sosyal hayat arasındaki ilişkinin araştırılması, bu konuda öne çıkan romanların, şiirlerin örneklenmesi.
2) Başlangıçtan günümüze kadar edebiyatımızda görülen dönemlerin, akımların araştırılması.
3) Atatürkçülüğüne çağdaşlaşmaya verdiği önemin araştırılması. 4)Atatürk’ün sanat anlayışının araştırılması.
5) Tanzimat edebiyatının oluşumunun araştırılması.
6)Tanzimat edebiyatında öne çıkan şahsiyetlerin, eserlerin araştırılması.
7)Roman ve hikâye incelemesi.(Tanzimat Edebiyatı Dönemine ait olacak)
8) Servet-i Fünun edebiyatının, bu edebiyat döneminde öne çıkan edebi şahsiyetlerin, eserlerin araştırılması, incelenmesi.
9) Fecr-i Ati topluluğunun edebiyatımızdaki yerinin, bu topluluğun önemli şahsiyetlerinin araştırılması.
10)Milli Edebiyat Dönemine ait eserlerin araştırılması, incelenmesi. (Örnek: Ateşten Gömlek (Halide Edip ADIVAR),
Yaban (Yakup Kadri KARAOSMANOĞLU), Memleket Hikâyeleri (Refik Halit KARAY), Küçük Ağa (Tarık BUĞRA),
Zeytindağı (Falih Rıfkı ATAY …)
11)Beğenilen şairlerin şiirlerinden antoloji oluşturma.
12)“Yazarın Sosyal Ve Siyasî Şartlardan Etkilenmesi – Metinlerin, Yazıldığı Dönemin Zihniyetiyle İlişkisi” konularına
örnek olabilecek Milli Edebiyat Dönemi eserlerinden iki tanesi ( farklı türlerde, farklı sanatçılara ait) incelenecektir.
13)Edebiyatımızda tiyatro konusunun araştırılması, edebiyatımızın önemli tiyatro yazarlarının tanıtılması.
14) Servet-i Fünûn döneminde verilen eserleri içerik, dönemin özelliklerini yansıtma, yapı bakımından inceleme:
(Mai ve Siyah -Halit Ziya UŞAKLIGİL, Aşk-ı Memnû -Halit Ziya UŞAKLIGİL, Eylül -Mehmet Rauf, Sis -Tevfik Fikret,
Elhân- Şitâ -Cenap Şehabettin… gibi)
15) Ömer Seyfettin’in 2(iki)hikâyesinin okunup yapı, tema, dil ve anlatım unsurlarının incelenmesi.
16)Batı edebiyatındaki edebi akımlar hakkında bir sunum hazırlama.

11

17)Bir mektup, bir dilekçe, bir resmi mektup, bir iş mektubu, bir tavsiye mektubu yazılacaktır.
18)Bir tane biyografik, bir tane de otobiyografik roman örneği incelenecektir. (Roman inceleme planı daha sonra
verilecektir.)
19)Bir anı bir de gezi türünde yazılmış iki eser incelenecektir. (İnceleme planı daha sonra verilecektir.)
20)Bir mülakat hazırlanacaktır.
21)Mustafa Kemal Atatürk’ün Büyük Nutuk adlı eseri incelenecektir. (İnceleme planı sonradan verilecektir.)
22)Bir edebi mektup üzerinde eylemler çatı bakımından incelenecektir.
23)Büyük Nutuk’tan alınan iki sayfalık bir metin üzerinde cümleler yapı bakımından incelenecek.
24)Bir anı yazısı üzerinde adlar yapı bakımından incelenecek.
25)Bir gezi yazısı üzerinde sıfatlar ve adıllar tür ve yapı bakımından incelenecektir.

12. SINIFLAR TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ PROJE GÖREVİ KONULARI:

1)Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında etkili olan edebi akımlar hakkında bir araştırma yapınız. Bu akımlar içinde yer
alan şairlerden birer şiir seçerek bir şiir seçkisi oluşturunuz.
2)Beş Hececilerin şiir ve sanat anlayışları ile ilgili bir araştırma yapınız ve beş şairin birer şiiri üzerinde bu sanat
anlayışlarını irdeleyiniz.
3)Toplumsal Gerçekçi şiir ve sanat anlayışı ile ilgili bir araştırma yapınız ve Toplumsal Gerçekçi beş şairin birer şiiri
üzerinde bu sanat anlayışını irdeleyiniz.
4)Öz şiir anlayışını sürdüren şairlerin şiir ve sanat anlayışı ile ilgili bir araştırma yapınız ve bu şairlerden beş şairin birer
şiiri üzerinde bu sanat anlayışını irdeleyiniz.
5)Garip Hareketinin şiir ve sanat anlayışı ile ilgili bir araştırma yapınız ve Garip şairlerinin birer şiiri üzerinde bu sanat
anlayışını irdeleyiniz.
6)İkinci Yeni Sonrası Toplumcu şiir anlayışını sürdüren şairlerin şiir ve sanat anlayışı ile ilgili bir araştırma yapınız ve bu
gelenekten beş şairin birer şiiri üzerinde bu sanat anlayışını irdeleyiniz.
7)Cumhuriyet Döneminde Milli Edebiyat geleneğini sürdüren romanlardan ikisini okuyarak (her iki roman için) roman
inceleme çalışması yapınız. Bu gelenek içinde yazılan bütün eserlerin adlarını ve yazarlarını araştırınız.
8)Cumhuriyet Döneminde Toplumsal Gerçekçi romanlardan ikisini okuyarak (her iki roman için) roman inceleme
çalışması yapınız. Bu gelenek içinde yazılan bütün eserlerin adlarını ve yazarlarını araştırınız.
9) Cumhuriyet Döneminde bireylerin iç dünyalarını yansıtan romanlardan ikisini okuyarak (her iki roman için) roman
inceleme çalışması yapınız. Bu gelenek içinde yazılan bütün eserlerin adlarını ve yazarlarını araştırınız.
10) Cumhuriyet Döneminde modernizmi esas alan romanlardan ikisini okuyarak (her iki roman için) roman inceleme
çalışması yapınız. Bu gelenek içinde yazılan bütün eserlerin adlarını ve yazarlarını araştırınız.
11)Notre Dame’ın Kamburu, Goriot Baba, Ağrı Dağı Efsanesi adlı romanları okuyarak roman inceleme çalışması yapınız.
12)Devlet Ana, Kuyucaklı Yusuf ve Sinekli Bakkal adlı romanları okuyarak roman inceleme çalışması yapınız.
13)Bereketli Topraklar üzerinde, Murtaza, Handan adlı romanları okuyarak roman inceleme çalışması yapınız.
14)Günlük tutma,    15)Şiir kitabı oluşturma,        16)Dergi çıkarma, düzenleme,
17)Sanat Metinlerinin Ayırıcı Özelliklerini Belirleme,
18)Seyrettiği bir tiyatro oyununu, sinema filmini eleştirme,
19)Okuduğu bir romanı inceleme,
20)Herhangi bir konuda konferans hazırlama,
21).Açık Oturum düzenleme, Açık Oturuma katılma, 22)Sınıf içi münazara düzenleme.
23) Duvar gazetesi hazırlama.

24) Anlatım türlerinde yazılmış (bilgi şöleni, münazara, panel, açık oturum) örnek metinleri dil ve anlatım özelliklerine
göre inceleme.
25)Cumhuriyet Döneminde yazılan üç tiyatro eserini okuyarak eser inceleme çalışması yapınız.
26)Öykü yazma etkinliği,
27) Masal örnekleri oluşturma…

ALINAN KARARLAR:

 Yukarıdaki konuların haricinde şartlara ve imkânlara göre zümre öğretmenleri sene içerisinde farklı konularda da
proje görevi verebilir.

 Yukarıdakilerin haricinde belirlenen bir konu diğer zümre öğretmenleriyle paylaşılacaktır, ayrıca yönetmeliklere,
genelgelere ve Türk Milli Eğitiminin amaçlarına uygun olacaktır.

 Bu konuların,  Proje Çalışması Değerlendirme Ölçeğine göre değerlendirilmesine karar verildi.

 Her ders için ders içi performans notu, her ünite sonunda yapılacak olan etkinlikler, yazma ve sözlü iletişim
becerilerine bağlı süreç odaklı performans değerlendirme notu (2 performans ) olmak üzere her dönem 2
performans notu verilecektir.

11.) Öğrencilerin Türk Dilini Doğru Telaffuz, Vurgu Ve Tonlama İle Konuşmayı; Yazılı Anlatımda
Doğru Söz Dizimi, Kelime Seçimi Ve Noktalama İşaretlerini Fonksiyonlarına Uygun Olarak Kullanmayı
Davranış Haline Dönüştürebilmelerini Hedefleyen Ortak Tutum Ve Davranışların Belirlenmesi,

Güzel Türkçemizin konuşma ve yazma kurallarının iyi kullanılması ve öğretilmesi için Türk Dili ve Edebiyatı
öğretmenlerine büyük iş düştüğünü söyleyen …………………………………………… bu konuda işbirliği yapılmasının şart olduğunu belirtti.Söz alan …………………………………………., aslında bunun sadece Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenlerinin değil, bütün öğretmenlerin öncelikli görevi olması gerektiğini söyledi. Öğrencilerde kitap okuma alışkanlığının bulunmadığını, kitap okumayan öğrencilerin kendini ifade etme noktasında da sorunlar yaşadığını söyledi. Kitap okuma alışkanlığı kazandırılması noktasına önem verilmesi ve gereken hassasiyetin gösterilmesi gerektiğini söyledi. Geçen sene de kitap okuma alışkanlığı kazandırılması noktasında çalışmalar yapıldığını, elden gelen çabanın sarf edildiğini belirtti. Bu sene de aynı çalışmaların yapılacağını sözlerine ekledi.

.
KARAR:
Öğrencilerin kitap okuma alışkanlıklarını artırmak için ödül, taltif gibi yöntemler uygulanacaktır. Seçkin
eserler, bilhassa gerek Türk Edebiyatında, gerekse diğer edebiyatlarda klasik olmuş eserler (100 Temel Eser gibi..) tercih edilecektir. Televizyonlarda ve radyolarda Türkçeyi güzel kullanan program yapıcıları, sunucular, haber spikerleri,konuşmacılar takip edilecek ve öğrencilerin onları dinlemeleri sağlanacaktır. Sınıf içinde ilk dakikalarda öğrencilerin bazı güncel konularda serbestçe konuşmaları teşvik edilecektir. Seslerin, harflerin, hecelerin, kelimelerin, vurgularına,telaffuzlarına dikkat edilecektir.
12.)Dilek ve Temenniler,

…………………………………………………….. , “ Kararlar en iyi şekilde uygulanacaktır. Kararların uygulanmasında birliktelik esastır. Okul
idaresi ve diğer zümre öğretmenleri ile her zaman işbirliği içinde olunacaktır. Sınavların gerçekleştirilmesinde Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve ortak sınav komisyonunun aldığı kararlar esas olacaktır.
Öğrencilerin ders dışı etkinliklerde görev almaları ve çeşitli kurumlarca belirlenen yarışmalara katılmaları daha da
etkin bir hale getirilecektir.

Belirli gün ve haftaların etkin bir şekilde kutlanması, değerlendirilmesi, onların amacına uygun bir şekilde anlatılması gerek idare gerekse diğer zümre öğretmenlerinin katkılarıyla gerçekleştirilecektir.’’ diyerek alınan kararları
özetledi.

13.)Kapanış,

Yeni eğitim ve öğretim yılının başarılı geçmesi dileğiyle toplantı sona erdi.

 

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ZÜMRESİ

 

 

( Türk Dili ve Edebiyat Öğretmeni ) (Türk Dili ve Edebiyat Öğretmeni ) (Türk Dili ve Edebiyat Öğretmeni )

 

 

UYGUNDUR

OKUL MÜDÜRÜ