9. Sınıf Edebiyat 1. Ünite Ölçme Değerlendirme Soruları

A- Aşağıdaki yargılar doğru ise cümlenin başına “D”, yanlış ise “Y” yazınız.

1.Metinler, göstermeye bağlı ve anlatmaya bağlı metinler diye ikiye ayrılır. ( )

2.Sunum, panel, forum, açık oturum gibi türler sözlü anlatım türleridir.( )

3.Gönderici, iletinin anlaşılıp anlaşılmadığını kod(şitre) sayesinde öğrenir.( ) 

4.”Heykel” plastik (görsel), edebiyat da fonetik (işitsel) sanatların bir koludur. ( )

5.Edebiyatın bir anlamı da şudur: Bir çağda, bir dilde yaratılmış, sözlü ya da ya­zılı, sanat değeri taşıyan yapıtların bütünü.( )

6.Edebî eserlerde olayın geçtiği geniş ya da dar mekânlar tasvir edilirken daha çok tarih ve sosyoloji bilim dallarından yararlanılır. ( )

7.Lehçedeki ses farklılıkları şiveye kıyasla çok fazladır.( )

Cevaplar: 1-D, 2-D, 3-Y, 4-D, 5-D, 6-Y, 7-D

B- Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle doldurunuz.

1.Şiir , ……………………………  metinler grubuna girer.

2. Gönderici ile alıcı arasında aktarılan duygu, düşünce ya da isteklere ……………………… denir.

3. “Bale. dans, opera” harekete biçim veren yani  ………………………… sanatlardandır.

4. Edebî metinlerde  kelimeler  genellikle  …………………. anlamlarıyla,  öğretici  metinlerde ise ………….. anlamlarıyla kullanılır.

5. Bazı yörelerde “kaşınmak” yerine “gidişmek”, “geçen sene* yerine “bıldır” kelimelerinin kullanılması ………..  farklılıklarına örnek olarak gösterilebilir.

6. …………………. anlatımda gereksiz ayrıntılardan, süslü ve sanatlı söyleyişlerden kaçınmak olarak tanımlanabilir.

Cevaplar:

  1. Coşku ve heyecanı dile getiren
  2. İleti/mesaj
  3. Ritmik/ Dramatik
  4. Yan-mecaz/ Gerçek
  5. Ağız
  6. Yalınlık

C. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1.Anların oluşturduğu peteğin her bir altıgeninin derinliği 3 santimetre, duvar kalınlığı ise milimetre­nin yüzde beşi kadardır. Bu kadar ince iş isteyen bal üretimi arılar için oldukça kolaydır. Binlerce farklı arı hep eşit boyda petekler üretir. Buna rağmen arıların yaptığı bu kusursuz bal petekleri bir sanat olarak kabul edilemez çünkü……

Yukarıdaki parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygun olur?

A)    Sanat amacı güdülmeden oluşturulmuştur

B)    Farklı malzemelere yer verilmemiştir

C)    Bilimsel bir çalışmanın sonucudur

D)    Yüzyıllardır aynı malzeme kullanılmıştır

E)    İnsan eli değmeden gerçekleştirilmiştir

Cevap: A

2.Aşağıdakilerden hangisi anlatmaya bağlı metin türlerinden biri değildir?

A) Fabl      B) Hikâye       C) Masal      D)  Roman     E) Tiyatro

Cevap:

3. Dağları, taşları, akar sularıyla, / Şu tanıdık toprakta Bir büyük dünya parçası / Fatihini aramakta.

Yukarıdaki şiirin iletişim tablosuyla ilgili olarak verilenlerden hangisi yanlıştır?

A)  İleti: Asla karamsarlığa düşmemeliyiz.

B) Alıcı: Okur

C) Kod: Türkçe 

D) Kanal: Yazılı

E) Gönderici: Şair

Cevap: C

BAHAR

Mart başlayalı kırkını geçmiş nice tanıdıklarım hastalandı. Bazılarının bronşiti, bazılarının romatiz­ması azmış. Baharın hastalıkları saymakla tüken­mez ki… Mart güneş), vücutta çöreklenip yatan bü­tün yılanları uyandırıyor; toprağın yeniden gençliğe kavuştuğu bu mevsimde hava, kuş cıvırtılarıyla be­raber İnsan iniltileri ve hırıltılarıyla dolu. Dün neşeli bir kır köşesinden baharın bu iki zıt levhasını yan yana gördüm. (…)          Ahmet Hafim, Bize Göre                                                                                                                                                           

ANADOLU’DA BAHAR

İlkbaharı geldi Anadolu’nun.

Silifke’de çiçek açtı nar simdi

Her taralı yeşillendi Bolu’nun,

Sultandağı benek benek kar şimdi.

Eğri yollar yaylaların kuşağı

Çayır çimen sevgililer döşeği,

Horon teper Sürmene’nin uşağı.

Dadaşların oynadığı bar şimdi.

(…]

Abdurrahim Karakoç, Dosta Doğru

4. Yukarıda verilen metinlere göre “Her iki metinde de …. ifadesinin aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanması doğru olur?

A)    Öğretici metin özelliği görülmektedir

B)    Kelimeler gerçek anlamlarıyla kullanılmıştır

C)    Baharda görülen değişiklikler üzerinde durulmuştur

D)    Çağrışım değeri zengin ifadelere yer verilmemiştir

E)    Öyküleyici anlatıma başvurulmuştur.

Cevap: C

5. Dünya tarihine baktığımızda, ulusların geleceğini yönlendiren bütün büyük liderlerin sanat ve ede­biyata karşı yakın ilgilerine hatta bu alandaki uğraşılarına tanık oluru?. Ama şurası bir gerçek ki sa­natın gerekliliğine inanan ve bu bilinçte olan tüm önderlerin düşünce yapılarında demokrat ve İlerici nitelikler taşıdığını görürüz. Sanatın temelinde var olan insan sevgisine (insancıllığa), hoşgörüye, yaratma Özgürlüğüne büyük önem veren bu önderler; sanatın gerekliliğine inanırlarken sanatçının da toplum içindeki saygınlığını ve önemini özdeyiş (vecize) niteliğindeki sözlerle yeri geldiğinde her zaman vurgulamışlardır.

Mehmet Yaşar Bilen, Sonra Yazı Vardı

Bu parça için aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?

A)    Sanatçıların aynı zamanda iyi bir lider olabileceğine vurgu yapılmıştır.

B)    İletişim öğelerinin tamamını yansıtır nitelikte bir metin değildir.

C)    Düşünceyi geliştirme yollarından örneklemeye başvurulmuştur.

D)    Argo ve jargon gibi dilin kullanımından doğan dil farklılıklarını örneklemektedir.

E)   Öğretici özellikler gösteren bir metinden alınmıştır.

Cevap: E

9. Sınıf Edebiyat 1. Ünite Ölçme Değerlendirme Soruları pdf indir 9.-sinif-1.-unite-olcme-degerlendirme-sorulari (1)

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatına Giriş Konu Anlatım Pdf

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Konuları

Edebiyat Konu Anlatımı Pdf – Slayt