9. Sınıf Edebiyat 2. Ünite Ölçme Değerlendirme Soruları

9. Sınıf Edebiyat 2. Ünite Ölçme Değerlendirme Soru ve Cevapları Pdf şekli yazının sonundadır.

ON İKİYE BİR VAR

Nasıl başladı, ne vakit başladı, bilemiyorum. Ama ilk belirtiler, dokuz yaşımda iken patlak verdi. Misafirlerle bahçede oturuyorduk. Yaşlı bir zat saati sordu. Aksi gibi, kimsede saat yoktu Eniştem içeri, saate bakmaya koştu. Ben o aralık: “Üçü yirmi geçiyor.” deyivermiştim.

Bu tutturuşa, önce kimse şaşmadı. Boğazda, geçen vapurlara bakıp zamanı bazen dakikası dakikasına kestirmek mümkündür. Görünürde vapur filån olmadığı anlaşılınca gözler fal taşı gibi açıldı: “Peki ama nasıl bildin?”

“Bilmem.” dedim. “Dilimin ucuna geliverdi işte.”

Rahmetli halam: ‘Tesadüf a canım.” dedi. “Atti tuttu işte. Olmaz mı böyle şeyler?”

Öbürküler de: “Evet” dediler. “Tesadüf. Ama bu kadar olur yani.” insanlar, mantıklarının normal akışına uymayan olayları bu üç hece ile ne güzel ortadan kaldırıverirler. Kahinliğimin sırf bir tesadüfe dayandığı el birliği ile kabul edildi. Hatta ben bile buna inandım. İnanacaktım.

Aradan iki hafta geçmiş geçmemişti ki bir gece, ter içinde yatağımda uyandım: “Bire beş var. Bire beş var.” diye sayıklıyordum. Kalktım. Lambayı yaktım: Dedemden kalma ihtiyar duvar saati, bire beş kalayı gösteriyordu. Niye uyanmıştım? Bu sayıklama neden? Saatin bire beş
kalayı gösterdiğini rüyada mı görmüştüm? Yoksa uyku ile uyanıklık arasında mı içime doğdu? Biraz sonra saat “dan” diye vurunca kafama tokmak yemiş gibi ayıldım. Hayır. Bu defaki tesadüf olamaz. Başım dönüyor, kulaklarım uğulduyordu. İçimi, tarifsiz bir korku kapladı. O güne kadar benden gizli içimde işlemiş durmuş bir saatin tik taklarını ilk defa o anda duyar gibi oluyordum. Bu tik tak, kalbimin atış temposu olsa şaşmayacağım. Ama değil. Acele işleyen bir cep saatininkine benzemiyordu. Çok ağır, daha tok… Tipki, ağırbaşlı bir pandül gibi… Önce, bir kabus geçiriyorum sandım. Kalkıp elimi yüzümü yıkadım. O tempo, hâlâ kulaklarımda zonklayıp duruyor. Yalının boş odalarından birine kapandım. Boşuna… Gecelikle bahçeye çıktım. Rıhtıma vuran dalgaların temposu da, şaşılacak derecede içimdeki ölçüye uyuyor. “Lami cimi yok, tozutuyorum.” Ter içinde oraya yığılmışım. (…) Haldun Taner, Konçinalar

A. Aşağıdaki soruları bu parçaya göre cevaplayınız.

1.Hikâye kahramanı, zamanı doğru tahmin ettiğini hangi olaydan sonra öğrenmiştir?

Cevap:

İki defa saate bakmadan doğru bildikten sonra öğrenmiştir.

2. Hikâyede, okuyucuyu meraklandıracak bir olay örgüsünden söz edilebilir mi? Bu özelliği ile metnin hangi hikâye türüne girdiğini söyleyiniz.

Cevap:

Evet, bir olay örgüsü vardır. Bu metnin türü olay hikayesidir.

3. Parçada hangi anlatım tekniklerine başvurulmuştur? Gösteriniz.

Cevap:

Bu parçada kullanılan anlatım teknikleri: Öyküleme, betimleme ve diyalogdur.

4. Zaman, mekân, kişi ve olay gibi yapı unsurlarından hangisi ya da hangileri daha ön plana çıkarılmıştır?

Cevap:

Olay ön plandadır.

5. Parçadan isim türlerine örnekler veriniz.

Cins İsim: misafir, bahçe, saat, vapur, insan, lamba, gece, dede
Somut İsim: hafta, gece, ter, yatak, saat, uyku, yüz, ter
Soyut İsim: korku, kabus

BOYACI


Ufak tefek, kara kuru, yüzünün derisi ta ensesine kadar kırış kırış. Sırtındaki ceket kırk yamalı. Beş yıl önce bir armatör acımış, vermiş. Ufacık boya sandığı uydurma, ama çiy yeşil, çiy pembe, çiy mordan bir şeyler çizmeğe, sandığını şenlendirmeğe çalışmış. Sandık şenlenmiş şenlenmesine ya, çiçekler, çiçeklerin yaprakları olmamış.

Dışarıda yağmur çisenti hâlinde. Kahvenin içi sicak. Camlar hohlanmışçasına…

Beni ta karşıdan gördü, gözlerinin içi gülerek geldi yanıma,

-Merhaba beyim !..

İyi ama bu havada pabuç boyatmanın faydası ne? Hiç bana göre. Ona göreyse elbette gerekli. Çünkü ellinin üstünde bir adam. İrili ufaklı beş çocuğundan başka büyük kızından kalma bir de torunu olduğunu söylemişti. Havalar bozuk, yağmur yağıyor, pabuçlarını boyatacaklar
pek de bulunmaz diye çekilip oturacak değil ya!..

“Merhaba beyim!”ine karşılık verdim:

Merhaba !..

-Nasılsınız? Afiyettesinizdir inşallah?

-En işte. Sen?

-Ben mi? Bana kulak asma… (…)

Orhan Kemal, Yağmur Yüklü Bulutlar

B. Aşağıdaki yargılar, yukarıda verilen parçaya göre doğru ise cümlenin başına “D”, yanlış ise “Y” yazınız.


1. ( )Bu parçada diyalog tekniğinden yararlanılmıştır.
2. ( )Olaylar, kahraman anlatıcının bakış açısıyla anlatılmıştır.
3. ( )Parçada sözü edilen kişiler, daha önce birbirlerini hiç görmemiştir.
4. ( )Anlatıcı, gerçek hayatta yaşanması mümkün olan bir olayı nakletmiştir.
5. ( )Parçada mekân olarak bir kahvehane kullanılmıştır.
6. ( )Olayın hangi yılda geçtiği belli değil ama mevsimlerden kıştır.
7. ( )”Boş oturmaktansa geçimini sağlamak için yaşlı da olsan çalışmak gerekir.” iletisi verilmiştir.
8. ( )Anlatma tekniğinden ve öyküleyici anlatım biçiminden yararlanılmıştır.

Cevap:

1- D2-D3-Y4-D5-D6-Y7-D8-D

c. Aşağıdaki parça ve cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle doldurunuz.

1.Anlatmaya bağlı metinlerde olayın merkezinde bulunan, ait olduğu toplumsal sınıfın veya zümrenin aynı özelliklerini üzerinde taşıyan kişiye …………. denir. Anlatma metinlerinde temsilcisi olduğu toplum katmanını başat özellikleriyle yansıtır. Buna göre hikayede görülen ………… ile toplumsal katman içinde yer etmiş olan gerçek kişiler arasında büyük benzerlikler bulunur ve bundan dolayı eser, okuyucuda gerçeklik duygusu uyandırır.

2.“Ömer Seyfettin, Hüseyin Rahmi Gürpınar, Refik Halit Karay, Reşat Nuri Güntekin” gibi yazarlar ………………… tarzı hikâye yazmıştır.

3.Olay anlatımına dayalı metinlerde olayları, kişileri, mekânı okurlara anlatan kişiye ……………….. denir. Bir başka deyişle yazarın anlatıyı aktarmak için kullandığı hayali unsur ya da anlatı figürüdür. Birinci ve üçüncü kişi olmak üzere iki şekli vardır.

4…………………….. hikâyelerinde belirli bir düşünceyi verme amacı güdülmez, yazar kendi kişiliğini gizler. …………………….. hikayelerinde ise genel olarak bir düşünce veya görüş doğrudan değil de bir olay aracılığı ile okura aktarılır.

Cevaplar:

  1. tip / tip 2. Maupassant 3. anlatıcı 4. durum / olay

Ç. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1. (I) Anlatmaya bağlı bir tür olan hikayelerde, kişilerin başından geçenlere olay denir. (II) Hikayelerde tek bir olay ele alınır, bazen bu temel olaya bağlı küçük çaplı yan olaylar da olabilir. (III) Ele alınan olayın başladığı ve bittiği bir zaman dilimi vardır. (IV) Hikayelerde olay belli bir yerde (mekânda) geçer. (V) Bu yer ya da çevre, betimlemelerle tanıtılır ve ayrıntılarıyla aktarılır.

Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde hikâyenin unsurları ile ilgili yanlış bilgi verilmiştir?


A) I B) II C) III D) IV E) V

Cevap:

“E” şıkkı

2. Birden salonda bir mum parlıyor. Ve hiç bir aydınlık vermiyor bu mum. Salona doğru bir adım atıyorum. Ve kafamı çevirdiğim her yanda işık vermeyen, parlak mumların ufak alevlerini görüyorum. Yer birden sallanmaya başlıyor. Mumlar, ev, ben sallanarak dönüyoruz. Bu sallantı arasında birden bir fare beliriyor. Ben çok korkarım farelerden. Çocukluğumdan beri (Birden bu geliyor aklıma.). Fare kafasını kaldırmış hareketsiz sıçramakta.

Yukarıdaki parçada hikâye unsurlarından hangisi belli değildir?

A) Kişi
B) Mekân
C) Olay örgüsü
D) Tema
E) Zaman

Cevap:

“E” şıkkı

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül yanlış kullanılmıştır?


A) Görevi, boş ilaç şişelerini uzun tel saplı fırçalarla yıkamakmış.
B) Çaresiz, okulu beşte bırakıp annesine yardım edebilmek için çalışıyordu.
C) Gece yarılarına kadar çalışıp, sabahleyin de erkenden uyanmak fena yordu.
D) Az önce öfkeden değişen hırçın yüzü yumuşamış, durulmuş, çocuksu halini almıştı.
E) Günler günleri, günler haftaları, haftalar da ayları kovaladı.

Cevap:

“C” şıkkı

4. Akdeniz’in, kahramanlık yuvası sonsuz ufuklarına bakan küçük tepe, minimini bir çiçek ormanı gibiydi. İnce uzun dallı badem ağaçlarının alaca gölgeleri sahile inen keçi yoluna düşüyor, ilkbaharın tatlı rüzgârıyla sarhoş olan martılar, çılgın bağrışlarıyla havayı çınlatıyordu. Badem bahçesinin
yanı geniş bir bağdı. Beyaz taşlardan yapılmış kısa bir duvarın ötesindeki harabe vadiye kadar iniyordu. Bağın ortasındaki yıkık kulübenin kapısız girişinden bir ihtiyar çıktı. Saçı sakalı bembeyazdı. Elleri, ayakları titriyordu. Gök kadar boş, gök kadar sakin duran denize baktı, baktı.
Ömer Seyfettin, Forsa

Yukarıda verilen parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Hâkim (ilahi) bakış açısıyla yazıldığı
B) Anlatmaya bağlı bir metinden alındığı
C) Olayların üçüncü kişinin ağzından aktarıldığı
D) Öyküleyici ve betimleyici anlatıma yer verildiği
E) Mekân unsurunun ön plana çıkarıldığı

Cevap:

“A” şıkkı

5. Aşağıdaki anlatımların hangisinde iç konuşma tekniğine başvurulmuştur?

A) Bugüne kadar daktiloda hiç yazı yazmamıştı. Oldum olasıya makinelere karşı tiksintiye benzer bir ürkekliği vardı. Tezkere bırakıp on yıl jandarma onbaşılığı yaptıktan sonra memurluğa geçtiği zamanlar, daha bu dairede daktilo makinesi yoktu, üst’e olsun, asťa olsun, yazılar elle yazılır,

B) Elbiselerimi kolumun altına alıp koridora çıktım. Koridorda bir kanepe vardı. Kanepeye uzanıp büzüldüm. Ceketimi, pardösümü de üstüme çektim. Orada uyuyakalmışım. Yarı uyur yarı uyanıkken kulağımın dibinde bir mırıltı duydum.

C) Geriye ne kalacak ki? Suçluydum, her şeyde suçluydum, Suat konuştukça suçluluğum artıyordu. Bağırmak istedim, suçluluğumu herkese duyurmak istedim, istedim, istedim…

D) Otobüs tiklim tıklım doluydu. Yolculardan birinin görünüşüne bakılırsa adam yanlış taşıta binmiş olmalıydı. Onun yeri otobüs değil, ancak cankurtaran arabası olabilirdi. Sol kolu sargı beziyle omzuna bağlıydı. Kafası sarılıydı.

E) Nasıl olduysa ortalık düzelir gibi oldu, maç yeniden başladı. Bizim takım taraftarları, takımı coşturmaya başladık: “Ya ya ya, şa şa şa, bizim takım çok yaşa..” Benim artık bağırmaktan sesim soluğum kesilmiş.

Cevap:

“C” şıkkı

6. Metindeki olaylar;

I. Kimin etrafında dönmektedir?
II. Nerede geçmektedir?
III. Ne zaman yaşanmıştır?
IV. Kim tarafından anlatılmaktadır?
soruları aşağıdakilerden hangisini buldurmaya yönelik değildir?

A) Anlatıcı B) Kişi C) Mekân D) Tema E) Zaman

Cevap:

“D” şıkkı

9. Sınıf Edebiyat 2. Ünite Ölçme Değerlendirme Soru ve Cevapları Pdf İndir

ONLİNE TESTLER

9. SINIF TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI DERSİ KONULARI

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatına Giriş Konu Anlatım Pdf

Edebiyat Konu Anlatımı Pdf – Slayt