Cumhuriyet Dönemi Edebi Toplulukları

BEŞ HECECİLER (HECENİN BEŞ ŞAİRİ)

YEDİ MEŞALECİLER

GARİPÇİLER (BİRİNCİ YENİLER)(1940-1950)

İKİNCİ YENİLER(1950-1965)

HİSARCILAR(1950-1980)

TOPLUMSAL GERÇEKÇİ ROMANLAR

TOPLUMSAL GERÇEKÇİ ŞİİRLER

MAVICILER(1952-1956)s

Tıklayarak konuya gidip notlara bakabilirsiniz.

AYT EDEBİYAT SORU ÇÖZ 

AYT EDEBİYAT DERS NOTLARI

141
Oluşturma tarihi

Tanzimat Edebiyatı Soru Çöz

 

 

1 / 13

Romanda görücü usulü evlilik ve bunun sakıncaları
romantik biçimde ele alınır. Küçük yaşta babasız kalan
Talat'ı, annesi Saliha Hanım büyütür. Talat, sürekli uğradığı dükkân sahibi Hacı Mustafa'nın üvey kızını sever.
Ne var ki Hacı Mustafa üvey kızını zengin bir adamla evlendirir.
Yukarıda sözü edilen Tanzimat romanı aşağıdakilerden hangisidir?

2 / 13

Şemsettin Sami ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

3 / 13

Aşağıdakilerden hangisi hem Divan hem Tanzimat
edebiyatının ortak özelliklerinden biridir?

4 / 13

Aşağıdaki eserlerden hangilerini Tanzimat sanatçıları yazmamıştır?

5 / 13

Aşağıdaki gazetelerden hangisini Tanzimat sanatçıları çıkarmamıştır?

6 / 13

"Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat" , "Letaif-i Rivayet" ve
"Şair Evlenmesi" eserlerinin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

7 / 13

Ahmet Mithat Efendi ile ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?

8 / 13

I. Dönem Tanzimat edebiyatıyla ilgili olarak verilen
bilgilerden hangisi yanlıştır?

9 / 13

Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat romanının özelliklerinden biri değildir?

10 / 13

Aşağıdaki eserlerden hangileri I. dönem Tanzimat
edebiyatına aittir?

11 / 13

Aşağıdaki eserlerden hangisinin türü diğerlerinden
farklıdır?

12 / 13

Aşağıdakilerin hangisinde I. Dönem Tanzimat romanıyla ilgili bir özellik değildir?

13 / 13

Aşağıdaki eserlerden hangileri başka eserlere tepki
olarak yazılmıştır?

Skorunuz

The average score is 51%

0%

64
Oluşturma tarihi

DİVAN EDEBİYATI TESTİ 1.

1 / 13

Kasidelerinde sağlam bir şiir tekniği bulunan sivri dili ile
dikkat çeken Nefî'nin hiciv tarzındaki şiirleri topladığı
eseri —- dır. Ömrünün sonuna doğru yazdığı "terkib-i
bent"iyle ün kazanan divan şairimiz -— dir. Divan edebiyatından
etkilenerek kaside ve gazeller yazan — bir Divan
sahibi, halk şairidir. Sergüzeştname adlı bir de mesnevisi
vardır.
Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden
hangileri getirilmelidir?

2 / 13

Aşağıdakilerden hangisi divan edebiyatının özelliklerinden
biri değildir?

3 / 13

İstanbul'da doğan şair, Mevlevi çevrelerinde özel dersler
alarak yetişti. Divan şiirinin son büyük ustası kabul edilen
şair, meşhur Hüsn ü Aşk mesnevisini yirmi beş yaşında
yazdı. Şiirlerinde tasavvufu kendine has hayal,
mecazlar ve buluşlar ile anlattı.
Bu parçada sözü edilen divan şairi aşağıdakilerden
hangisidir?

4 / 13

Klasik edebiyatın ünlü şairi olan Nedim için aşağıda
verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

5 / 13

İran edebiyatından etkilenmesine karşın çağının Türkçesini
de eserlerine yansıtmıştır. Alegorik (sembolik) anlatımla
mesnevi tarzında yazdığı Harname'de sosyal hiciv
söz konusudur. Divan'ı da vardır.
Bu parçada tanıtılan şair aşağıdakilerden hangisidir?

6 / 13

On dördüncü yüzyılın tanınmış şairidir. Çeşitli konularda
eserler yazmıştır. İran edebiyatının tüm güzellik ve zenginliklerini
edebiyatımıza aktarmaya çalışmıştır. Zekâya
dayanan ölçülü şiirleriyle divan edebiyatına katkıda bulunmuştur.
Cemşid ü Hurşid, İskendername adlı eserleri
ve bir de Divan'ı vardır.
Bu parçada tanıtılan şair aşağıdakilerden hangisidir?

7 / 13

Aşağıdakilerden hangisi bir gazelin makta beyti
değildir?

8 / 13

Kasidelerinde sağlam bir şiir tekniği bulunan sivri dili ile
dikkat çeken Nefî'nin hiciv tarzındaki şiirleri topladığı
eseri —- dır. Ömrünün sonuna doğru yazdığı "terkib-i
bent"iyle ün kazanan divan şairimiz -— dir. Divan edebiyatından
etkilenerek kaside ve gazeller yazan — bir Divan
sahibi, halk şairidir. Sergüzeştname adlı bir de mesnevisi
vardır.
Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden
hangileri getirilmelidir?

9 / 13

Kaside ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden
hangisi yanlıştır?

10 / 13

Divan edebiyatımızın en büyük şairlerinden kabul edilen
şair, Türkçe eserlerini Azeri lehçesiyle yazmıştır. Arapça
ve Farsça eser de kaleme alan şair, aşk ve ıstırap şairi
olarak tanınır. Bunun yanı sıra şiirlerinde ayrılık, keder,
fedakârlık ve rintlik temalarını da işlemiştir. Kavuşmanın
aşkı öldürdüğüne inanan şair, ondan kaçınır ve aşk derdini
derman olarak görür. Tasavvuftan etkilenen şair şiirlerinin
yanı sıra nesir türünde eserler de yazmıştır.
Bu parçada sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?

11 / 13

Sanatçı, Türkçeye gönülden bağlı kaldı, eserlerini sade
bir dille yazdı, Türkçenin Anadolu'da bir edebiyat dili olarak
yerleşmesinde önemli katkılarda bulundu. Çevresine
toplanan halka sade Türkçe ile Yunus tarzı ilahiler söyledi;
ancak Yunus kadar başarılı olamadı. 12 bin beyitlik
ahlaki, tasavvufi, didaktik bir eser olan Garipname ona
aittir.
Bu parçada tanıtılan divan şairi aşağıdakilerden
hangisidir?

12 / 13

Aşk, ayrılık, hasret gibi lirik konularda yazılan şiirlerdir.
Bazılarında Allah aşkı, peygamber sevgisi gibi konular
işlenirken bazılarında da eğlence, zevk, kadın gibi unsurlar
ele alınır. Beyit sayısı 5-15 arasında değişebilir. İlk
beytine matla denir, ilk beyitte dizeler kendi aralarında
kafiyelidir. Diğer beyitlerde ilk dize serbest ikinci dizeler
matla beytiyle kafiyelidir.
Yukarıda sözü edilen nazım biçimi aşağıdakilerden
hangisidir?

13 / 13

Aşağıdakilerden hangisi mesnevi türünde yazılmış
bir eser değildir?

Skorunuz

The average score is 56%

0%

20
Oluşturma tarihi

SERVETİ FUNUN VE FECR-İ ATİ SORULARI

1 / 12

----, Türk şiirinde Fransız sembolizminin sembolü olarak
bilinir. Ancak şair kısmen Servet-i Fünun kısmen de Divan
edebiyatı şiir anlayışını birleştirerek kendi şiirini yaratmıştır.
Şiir hakkındaki düşüncelerini ise "Piyale" adlı
eserinin önsözünde vermiştir.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki sanatçılardan
hangisi getirilmelidir?

2 / 12

Servet-i Fünun romanının en önemli yazarıdır. Romanlarının
en belirgin özelliği, dil ve anlatımıdır. Çünkü onun
dili, Servet-i Fünun düzyazısının dili demektir. Romanlarında
toplumsal olaylar değil, kahramanların içinde yaşadıkları
sosyal çevrelerin realist betimlemeleri vardır.
Titiz gözlemlere dayanan betimlemelerini, tutarlı ruhsal
çözümlemelerini olaylar arasında eriterek ölçülü kullanan
ilk Türk romancısıdır.
Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

3 / 12

Servet-i Fünun'a katılmadan önce, Halit Ziya'nın İzmir'-
deyken yayımladığı eserlerini takip ederek yetişen bir
sanatçıdır. Halit Ziya etkisi, bu sanatçının eserlerinde
uzun süre devam etmiştir. Bununla beraber, onun eserleri
Halit Ziya'ya göre daha sade ve zarif bir Türkçeyle
yazılmıştır. Eserlerinin konuları ise, genellikle tutkulu
aşklar, kadın ve ihtiras maceralarıdır.
Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

4 / 12

I. İnsanı ve doğayı resmeden şiirler yazmışlardır.
II. Soluk ve melankolik edebiyata karşı çıkmışlardır.
III. Değişen, çeşitlenen, ahenk veren bir nazım ölçüsü
istediklerinden, aruzu tercih etmişlerdir.
IV. Batı edebiyatına ait nazım şekillerini kullanmışlardır.
V. Mensur şiir türündeki eserlerinde çok süslü bir dil
kullanmışlardır.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisi,
Servet-i Fünun edebiyatı için söylenemez?

5 / 12

Aşağıdakilerden hangisi, Edebiyat-ı Cedide sanatçılarına
ait bir eser değildir?

6 / 12

Roman tekniği bakımından güçlü roman ve öykülerini
Servet-i Fünun'un etkili olduğu dönemde yazmış; öykü
ve roman kahramanlarını yaşadığı toplumdan, özellikle
çok iyi bildiği salon insanlarının içinden seçmiştir. Aslen
İzmirli olduğundan, ilk eserlerinde İzmir'deki çevresini
konu edinmiştir. Yazar, Fransız natüralist ve realistlerinin
etkisinde kalmış; romanlarında aydın çevreyi, öykülerinde
ise halkın yaşamım işlemiştir.
Bu parçada sözü edilen yazar, aşağıdakilerden hangisidir?

7 / 12

İstanbul halkının iç mahallelerdeki hayatını ve bu hayatın
karakteristik tiplerini, tipik olaylarını, batıl inançlarını,
dedikodu yapan kadınlarını karikatürize eden sanatçı,
halka seslenen ve kitaplarını halka sevdirmeyi başaran
bir yazardır. Kahramanlarını onların ağzıyla konuşturan
yazar sokağı romanlarına sokmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi bu parçada sözü edilen yazarın
eserlerinden biri değildir?

8 / 12

Servet-i Fünuncularla çok yakın dostluklar kurmasına
rağmen onların sanat anlayışına katılmamış, saz ve tekke
şairlerinin etkisiyle şiirler yazmıştır. Yunus'a benzer
söyleyişi vardır. Ansiklopedik bilgilere sahip olduğundan
“feylesof” unvanını almıştır. "Serab-ı Ömrüm" adlı bir şiir
kitabı vardır.
Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

9 / 12

(I) Bu dönemde "roman" türü, Fransız edebiyatının etkisiyle
yeni bir hız kazanır, (II) Gerçekçi betimlemenin payı
daha da artar. (III) Fransızcanın etkisiyle üslup değişir.
(IV) Dil, yeni kavramları karşılayacak yeni tamlamalar ve
sıfatlarla süslü bir şekil kazanarak ağırlaşır. (V) Romantizmin
etkisiyle kişiler, tek yönlü olarak ele alınır.
Numaralanmış cümlelerin hangisinde Servet-i Fünun
edebiyatı ile ilgili bir bilgi yanlışı vardır?

10 / 12

Halit Ziya, roman tiplerini çizmekte tam bir ustalık
göstermiştir. Tip ve karakter çizmede oldukça başarılıdır.
Aşk-ı Memnu'daki Bihter ve Behlül, Mai ve Siyah'taki
I II III IV
Suat başarılı tiplerdir.
V
Yukarıda numaralanmış yerlerin hangisinde bilgi
yanlışı vardır?

11 / 12

Tevfik Fikret'le ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?

12 / 12

---- Divan edebiyat; nazım biçimlerinden olan "müstezat";
geliştirip zenginleştirerek Fransız serbest şiirine
benzeyen "serbest müstezat"ı kullandılar. Ayrıca uyak
(kafiye) örgüsünde şaire kolaylıklar sağlayan özgün biçimler
yarattılar. Biçim yönünden şiirimizin Batılı bir nitelik
kazanması bu dönemde gerçekleşmiştir, denebilir. .
Bu parçanın başına, aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Skorunuz

The average score is 51%

0%