Divan Edebiyatı Soru Çöz

Ayt edebiyat sınavında Divan edebiyatı soruları az ama öz geliyor. Bu konuda dikkatli olup hata yapılmaması gerekiyor. Divan edebiyatı sorularında yapılan her net binlerce kişi üstüne çıkarçak sizi o yüzden dikkatli olunması gereken bir konudur. Konu testlerini paylaşmaya devam edeceğiz. Bizi bildirimleri açarak takip edebilirsiniz.  Divan Edebiyatı Soru Çöz 

Divan Edebiyatı Soruları: 

186
Oluşturuldu

DİVAN EDEBİYATI SORULAR

1 / 19

Tasavvufun önde gelen temsilcilerindendir. Şiirlerini
genellikle Farsça yazmıştır. Tasavvuf düşüncesinin yayılmasında
önemli bir rolü olmuştur. Öleceği günü "şeb-i
arus" (düğün gecesi) ile ifade edecek kadar büyük bir Allah
sevgisine sahip olan sanatçının 2000'den fazla gazelinin
yer aldığı Divan-ı Kebir, yaklaşık 26 bin beyitten
oluşan Mesnevi, 70'ten fazla sohbetinin yer aldığı Fihi
Ma Fih isimli önemli eserleri vardır.
Bu parçada tanıtılan şair aşağıdakilerden hangisidir?

2 / 19

Aşağıdakilerden hangisi Divan şiirinin belirleyici
özelliklerinden biri değildir?

3 / 19

Aşağıda divan edebiyatı ile ilgili verilen bilgilerden
hangisi yanlıştır?

4 / 19

I. Konu ve anlamın ikinci plana itildiği süslü nesirde
yazarların amacı ustalık göstermektir.
II. Divan nesrinin önemli eserlerinden olan Fuzuli'nin
Leyla ile Mecnun'u süslü nesir örneğidir.
III. Şairlerin yaşamını anlatan, şiirlerinden örnekler veren
tezkireler edebiyat tarihinin yerini tutarlar.
IV. Sinan Paşa'nın Tazarruname adlı eseri süslü nesir
örneklerindendir.
V. Öğretici bir amacı olan bilim ve kültür konularında
yazılmış eserlerin çoğu orta nesir özelliği taşır.
Divan edebiyatı nesri (düzyazı) ile ilgili olarak numaralı
cümlelerden hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

5 / 19

Edebiyatımızda ilk fabl örneği sayılabilecek eseri
veren şair ve eseri aşağıdakilerden hangisidir?

6 / 19

Fuzuli ve Baki'yi karşılaştıran aşağıdaki yargılardan
hangisi yanlıştır?

7 / 19

Aşağıdakilerden hangisi divan edebiyatına ait bir
özellik değildir?

8 / 19

---- didaktik şiirleriyle divan şairleri arasında özel bir yere
sahiptir, imparatorluğun duraklama devrinde hikemi
tarzda yazdığı gazellerle halkın güvensizlik ve bezginliğine
tercüman oldu. Oğlu için yazdığı eğitici değeri olan
----, mesnevi tarzında yazılmıştır ve şairin en önemli
eseridir.
Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden
hangisi getirilmelidir?

9 / 19

Bir mecliste Nabi'nin Hayrabat mesnevisi okunmuş, oradakiler
bundan daha güzelinin yazılamayacağını söylemişler.
Şair ise, bu eserin o derece güzel olmadığını
söyleyince daha iyisini yazmaya davet edilmiştir. Bunun
üzerine ---- altı ay gibi kısa zamanda ---- adlı eseri yazmıştır.
Yukarıdaki parçada boş bırakılan yerlere hangi şair
ve eseri getirilmelidir?

10 / 19

(I) Divan edebiyatında nesir ikinci plandadır. (II) Bu edebiyatta
kişisel sevinçlere ve acılara çok yer verilmiştir.
(III) Şiirlerde daha çok aşk, sevgili ve dini konular işlenmiştir.
(IV) Divan edebiyatında betimlemeler gerçek ve
somuttur. (V) Anlatılan konu değil, konunun anlatılış biçimi
önemlidir.
Yukarıdaki parçada Divan edebiyatıyla ilgili verilen
numaralı bilgilerden hangisi yanlıştır?

11 / 19

Asıl adı Ömer'dir. İyi bir öğrenim görmüştür. Kaside şairi
olarak bilinir. Sağlam bir dili, cesur bir söyleyişi vardır.
Övmede ve yermede sınır tanımayan şair, hiciv edebiyatının
ustası kabul edilir.
Yukarıda sözü edilen Divan şairi aşağıdakilerden
hangisidir?

12 / 19

Sebk-i Hindi (Hint üslubu) akımına bağlı olan Divan
şairi aşağıdakilerden hangisidir?

13 / 19

Nedim ile Karacaoğlan’ın ortak yönü aşağıdakilerden
hangisidir?

14 / 19

Türk edebiyatında yazılan ilk tezkire aşağıdakilerden
hangisidir?

15 / 19

Türk edebiyatında ilk tezkire yazan sanatçı aşağıdakilerden
hangisidir?

16 / 19

Osmanlı sahasında yazılan ilk tezkire aşağıdakilerden
hangisidir?

17 / 19

Edebiyatımızda nazirecilik geleneğini kurumsallaştıran,
Fetih sırasında Fatih'in yanında bulunmuş, şairler sultanı
unvanına sahip bir 15. yy. şairidir.
Yukarıda tanıtılan divan şairi aşağıdakilerden hangisidir?

18 / 19

Aşağıdakilerden hangisi divan nesrinin özelliklerinden
biri değildir?

19 / 19

Naima 15. yy. Klasik Türk Edebiyatı'nın önemli nesir
I II III
yazarlarındandır. Tezkiretü'ş-Şuara adlı eseri şiir
IV V
eleştirisi yönünden ilk örneklerdendir. Yazar, bu
eseri Kanuni Sultan Süleyman'a sunmuştur.
Yukarıdaki numaralı yerlerden hangisinde bir bilgi
yanlışı vardır?

Puanınız

Ortalama puan şöyledir 56%

0%

75
Oluşturuldu

DİVAN EDEBİYATI TESTİ 2

1 / 14

Aşağıdakilerden hangisi divan şiirinin özelliklerinden
biri değildir?

2 / 14

Günümüzde okunan hikâye ve romanlar yerine eskiden
de hikâyeler, menkıbeler, kıssalar okunurdu. Eski Anadolu
Türkçesinin en çok okunan eserlerinden biri de
Mantıku't-Tayr'dır. Bu eser aşk temasını işler. -— tarafından
dilimize çevrilmiştir. Şairin ayrıca dini ve tasavvufi
konuları işlediği Felekname adlı bir eseri de vardır.
Bu parçada verilen bilgilere göre boş bırakılan yere
aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

3 / 14

Şeyh Gâlip, 18. yüzyıl Divan Edebiyatı’nın en büyük şairi
ve tüm Divan Edebiyatı'nın da son büyük şairidir. Divan
edebiyatı Şeyh Gâlip'ten sonra edebiyat tarihindeki yerini
yeni edebiyatlara bırakmıştır. Şairimiz Mevlevîdir ve
mevlevîlikteki musikî başta olmak üzere pek çok unsuru
şiirlerine yansıtmıştır. "Sebk-i Hindi" akımının en büyük
üstatlarındandır. Dili ağırdır. Bununla birlikte sade gazel
ve şarkılar da yazmıştır. "Türkî-i Basit" akımının etkisiyle,
hece vezni ile şarkılar da yazmıştır.
Yukarıdaki parçada Şeyh Gâlip ile ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisine değinilmemiştir?

4 / 14

I. 15. yüzyıl Çağatay Türk edebiyatının en önemli
şairidir.
II. Leyla ve Mecnun aşkını mesnevisine konu eden bir
Türk şairidir.
III. Muhakemetü'l-Lügateyn, Türkçe ile Farsça'yı karşılaştırdığı
eseridir.
IV. Mecalisü'n-Nefais, dini-tasavvufi tarzda yazdığı bir
mesnevidir.
V. Hamse sahibi bir şairimizdir.
Yukarıda verilenlerden hangisinde Ali Şir Nevai ile
ilgili bir bilgi yanlışı vardır?

5 / 14

Aşağıdakilerden hangisi Divan edebiyatı nesir örneklerinden
biri değildir?

6 / 14

Divan edebiyatında didaktik şiirin en büyük ustasıdır.
Şiirlerinde lirizmden çok düşünce vardır. Şiirlerinde atasözlerinden
de yararlanan şair düzgün ve akıcı bir dil
kullanmıştır. Oğluna öğütler verip deneyimlerini anlattığı
bir mesnevisi vardır. "Hayrabat" adlı eser ise şairin diğer
mesnevisidir. Bunun yanında "Tuhfetü'l Harameyn" ve
"Surname" adlı iki eseri daha vardır.
Burada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

7 / 14

Aşağıda verilen divan edebiyatı şairlerinden hangisi
hece ölçüsüyle de şiir yazmıştır?

8 / 14

Aşağıdaki yazar-eser eşleştirmelerinden hangisi
yanlıştır?

9 / 14

15. yüzyılda konuşma diline yakın bir yazı diliyle mensur
eserler yazmıştır. —-'nin eser verdiği dönemde diğer dillerden
yapılan tercümeler bile ağır bir dille yapılıyordu.
Sanatçı, bu nedenle II. Murat'ın emriyle Kabusname adlı
eseri yeniden tercüme etmiştir.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi
getirilmelidir?

10 / 14

Mesnevi ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi
yanlıştır?

11 / 14

Naima 15. yy. Klasik Türk Edebiyatı'nın önemli nesir
I II III
yazarlarındandır. Tezkiretü'ş-Şuara adlı eseri şiir
IV V
eleştirisi yönünden ilk örneklerdendir. Yazar, bu
eseri Kanuni Sultan Süleyman'a sunmuştur.
Yukarıdaki numaralı yerlerden hangisinde bir bilgi
yanlışı vardır?

12 / 14

Aşağıdakilerden hangisi divan nesrinin özelliklerinden
biri değildir?

13 / 14

Edebiyatımızda nazirecilik geleneğini kurumsallaştıran,
Fetih sırasında Fatih'in yanında bulunmuş, şairler sultanı
unvanına sahip bir 15. yy. şairidir.
Yukarıda tanıtılan divan şairi aşağıdakilerden hangisidir?

14 / 14

Tasavvufun önde gelen temsilcilerindendir. Şiirlerini
genellikle Farsça yazmıştır. Tasavvuf düşüncesinin yayılmasında
önemli bir rolü olmuştur. Öleceği günü "şeb-i
arus" (düğün gecesi) ile ifade edecek kadar büyük bir Allah
sevgisine sahip olan sanatçının 2000'den fazla gazelinin
yer aldığı Divan-ı Kebir, yaklaşık 26 bin beyitten
oluşan Mesnevi, 70'ten fazla sohbetinin yer aldığı Fihi
Ma Fih isimli önemli eserleri vardır.
Bu parçada tanıtılan şair aşağıdakilerden hangisidir?

Puanınız

Ortalama puan şöyledir 61%

0%

66
Oluşturuldu

DİVAN EDEBİYATI TESTİ 1.

1 / 13

Kasidelerinde sağlam bir şiir tekniği bulunan sivri dili ile
dikkat çeken Nefî'nin hiciv tarzındaki şiirleri topladığı
eseri —- dır. Ömrünün sonuna doğru yazdığı "terkib-i
bent"iyle ün kazanan divan şairimiz -— dir. Divan edebiyatından
etkilenerek kaside ve gazeller yazan — bir Divan
sahibi, halk şairidir. Sergüzeştname adlı bir de mesnevisi
vardır.
Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden
hangileri getirilmelidir?

2 / 13

Aşağıdakilerden hangisi divan edebiyatının özelliklerinden
biri değildir?

3 / 13

İstanbul'da doğan şair, Mevlevi çevrelerinde özel dersler
alarak yetişti. Divan şiirinin son büyük ustası kabul edilen
şair, meşhur Hüsn ü Aşk mesnevisini yirmi beş yaşında
yazdı. Şiirlerinde tasavvufu kendine has hayal,
mecazlar ve buluşlar ile anlattı.
Bu parçada sözü edilen divan şairi aşağıdakilerden
hangisidir?

4 / 13

Klasik edebiyatın ünlü şairi olan Nedim için aşağıda
verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

5 / 13

İran edebiyatından etkilenmesine karşın çağının Türkçesini
de eserlerine yansıtmıştır. Alegorik (sembolik) anlatımla
mesnevi tarzında yazdığı Harname'de sosyal hiciv
söz konusudur. Divan'ı da vardır.
Bu parçada tanıtılan şair aşağıdakilerden hangisidir?

6 / 13

On dördüncü yüzyılın tanınmış şairidir. Çeşitli konularda
eserler yazmıştır. İran edebiyatının tüm güzellik ve zenginliklerini
edebiyatımıza aktarmaya çalışmıştır. Zekâya
dayanan ölçülü şiirleriyle divan edebiyatına katkıda bulunmuştur.
Cemşid ü Hurşid, İskendername adlı eserleri
ve bir de Divan'ı vardır.
Bu parçada tanıtılan şair aşağıdakilerden hangisidir?

7 / 13

Aşağıdakilerden hangisi bir gazelin makta beyti
değildir?

8 / 13

Kasidelerinde sağlam bir şiir tekniği bulunan sivri dili ile
dikkat çeken Nefî'nin hiciv tarzındaki şiirleri topladığı
eseri —- dır. Ömrünün sonuna doğru yazdığı "terkib-i
bent"iyle ün kazanan divan şairimiz -— dir. Divan edebiyatından
etkilenerek kaside ve gazeller yazan — bir Divan
sahibi, halk şairidir. Sergüzeştname adlı bir de mesnevisi
vardır.
Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden
hangileri getirilmelidir?

9 / 13

Kaside ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden
hangisi yanlıştır?

10 / 13

Divan edebiyatımızın en büyük şairlerinden kabul edilen
şair, Türkçe eserlerini Azeri lehçesiyle yazmıştır. Arapça
ve Farsça eser de kaleme alan şair, aşk ve ıstırap şairi
olarak tanınır. Bunun yanı sıra şiirlerinde ayrılık, keder,
fedakârlık ve rintlik temalarını da işlemiştir. Kavuşmanın
aşkı öldürdüğüne inanan şair, ondan kaçınır ve aşk derdini
derman olarak görür. Tasavvuftan etkilenen şair şiirlerinin
yanı sıra nesir türünde eserler de yazmıştır.
Bu parçada sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?

11 / 13

Sanatçı, Türkçeye gönülden bağlı kaldı, eserlerini sade
bir dille yazdı, Türkçenin Anadolu'da bir edebiyat dili olarak
yerleşmesinde önemli katkılarda bulundu. Çevresine
toplanan halka sade Türkçe ile Yunus tarzı ilahiler söyledi;
ancak Yunus kadar başarılı olamadı. 12 bin beyitlik
ahlaki, tasavvufi, didaktik bir eser olan Garipname ona
aittir.
Bu parçada tanıtılan divan şairi aşağıdakilerden
hangisidir?

12 / 13

Aşk, ayrılık, hasret gibi lirik konularda yazılan şiirlerdir.
Bazılarında Allah aşkı, peygamber sevgisi gibi konular
işlenirken bazılarında da eğlence, zevk, kadın gibi unsurlar
ele alınır. Beyit sayısı 5-15 arasında değişebilir. İlk
beytine matla denir, ilk beyitte dizeler kendi aralarında
kafiyelidir. Diğer beyitlerde ilk dize serbest ikinci dizeler
matla beytiyle kafiyelidir.
Yukarıda sözü edilen nazım biçimi aşağıdakilerden
hangisidir?

13 / 13

Aşağıdakilerden hangisi mesnevi türünde yazılmış
bir eser değildir?

Puanınız

Ortalama puan şöyledir 56%

0%

 

Ayt Edebiyat Konuları

Edebiyat Pdf Notlar