Halk Edebiyatı Soru Çöz

edebiyatnoru.com olarak Halk Edebiyatı Soru Çöz makalesi ile Ayt’de fazla soru gelen ve çok kolay puan kaybı yaşanılan bir kategoride destek olmak istiyoruz. Halk Edebiyatı Soruları ile pekiştirme yapıp kendinizi deneyebilirisiniz. Sorular özenle hazırlanıp Ayt tekniğine uygun yapılmıştır. Ayrıca diğer konularda soru çözmek içinde Buraya Tıklayabilirsiniz.

 

Halk Edebiyatı Soruları: 

 

157
Oluşturuldu

HALK EDEBİYATI TEST 2

1 / 14

Tasavvuf edebiyatıyla ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?

2 / 14

Saz şairleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?

3 / 14

Aşağıdakilerden hangisi Divan edebiyatı ile Halk

4 / 14

(I) Halk edebiyatında şiirlerin adları yoktur. (II) Ozanlar
son dörtlükte mahlaslarını kullanırlar. (III) Halk edebiyatında
betimlemeler gerçektir. (IV) Şiirlerde söz kadar ezgi
de önemlidir. (V) Halk şairleri söyledikleri şiirleri daha
sonra kendileri cönk denilen eserde toplarlardı.
Yukarıda Halk edebiyatıyla ilgili olarak, verilen bilgilerden
hangisinde bir yanlışlık yapılmıştır?

5 / 14

Hangisinde saz şairleri bir arada verilmiştir?

6 / 14

Aşağıdakilerden hangisi Anonim Halk Edebiyatının
özelliklerinden biri değildir?

7 / 14

Ela gözlerine kurban olduğum
Yüzüne bakmaya doyamadım ben
İbret için gelmiş derler cihana
Noktadır benlerin sayamadım ben
Yukarıdaki dörtlükten hareketle saz şairleri için aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?

8 / 14

I. Hem hece hem aruz ölçüsü kullanmışlardır.
II. Dize sonlarında yarım uyak kullanmışlardır.
III. Dörtlüklerden başka beyitlerden oluşan şiirler de
söylemişlerdir.
Yukarıda Tasavvuf edebiyatının özellikleri verilmiştir.
Verilenlerden hangileri tasavvuf şairlerinin Divan şairlerinden
etkilendiklerini gösterir?

9 / 14

Karacaoğlan aşağıdaki nazım şekillerinden hangilerini
kullanmamıştır?

10 / 14

Geleneksel Türk tiyatrosu için aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?

11 / 14

Aşağıdakilerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?

12 / 14

- Şiirlerini hem dörtlük hem beyitle söylerler.
- Şiirlerini hem aruz hem hece ölçüsüyle yazarlar.
Yukarıdaki özelliklerden hareketle Tekke edebiyatıyla
ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

13 / 14

16.yy Bektaşi şairidir. Şiirlerinde tasavvufi konulan işlemiştir.
Hece ölçüsüyle semai ve nefesler söyleyen şair,
halka özgü söyleyişleri kullanmada da başarılıdır. Yönetime
başkaldırınca asılarak idam edilmiştir.
Yukarıda sözü edilen Tekke edebiyatı şairi aşağıdakilerden
hangisidir?

14 / 14

Aşağıdakilerden hangisi tasavvuf edebiyatının özelliklerinden
biri değildir?

Puanınız

Ortalama puan şöyledir 45%

0%

75
Oluşturuldu

HALK EDEBİYATI SORULAR

1 / 13

Eser bir mecmua özelliği taşır. İçinde başkalarının da
"hikmet"leri vardır. Didaktik bir özellik gösteren eser, lirizmden
uzaktır. Eserde dervişlik, dünyadan yakınma,
cennet-cehennem, peygamber mucizeleri, İslam efsaneleri
başlıca işlenilen konulardır. Yalın bir Türkçeyle yazılan
eser, Yunus Emre'ye öncülük etmiştir.
Yukarıda sözü edilen yapıt aşağıdakilerden hangisidir?

2 / 13

Ankara'da doğmuş, yine orada ölmüştür. Tasavvuf şairlerindendir.
Medrese öğrenimi görmüş, Kara Medrese'ye
öğretmen olmuştur. Akşemsettin ve Eşrefoğlu Rumi gibi
birçok ünlüyü yetiştirmiştir. Yunus Emre'nin etkisinde
söylediği ilahiler günümüze kadar gelmiştir.
Yukarıda sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?

3 / 13

Aşağıdakilerin hangisinde hem aruz hem de hece
ölçüsüyle yazan halk şairleri bir arada verilmiştir?

4 / 13

Aşağıdakilerden hangisi halk edebiyatının özelliklerinden
biri değildir?

5 / 13

I. Dünya edebiyatının da tanıdığı bir mutasavvıf olan
Yunus Emre evrensel insancılık (hümanizm) görüşüyle
tanınır.
II. Garipname, Âşık Paşa'nın Anadolu Türklerine tasavvufu
öğretmek için yazdığı eserdir.
III. Ahmet Yesevi'nin çizgisinde olan Hacı Bektaş Veli
"Makalât" adlı eseri ile ünlüdür.
IV. Kayıkçı Kul Mustafa 15. yy'da yaşamış,
Budalaname, Mugalataname adlı öğretici eserler
yazmıştır.
V. Bayramiye tarikatının kurucusu Hacı Bayram Veli'-
nin hece ölçüsüyle yazılmış "nutuk" türünde şiirleri
vardır.
Numaralanmış cümlelerin hangisinde verilen bilgi
yanlıştır?

6 / 13

Toroslar'daki "Varsak" boyuyla bilinen bir nazım şeklidir.
Güney illerinde Karacaoğlan bu alanda ürün vermiştir.
Kafiyelenişi bakımından koşmaya benzer yiğitlik ve
mertlik edası vardır.
Yukarıda belirtilen özellikler edebiyatımızdaki nazım
türlerinden hangisine aittir?

7 / 13

Aşağıdakilerden hangisi Dede Korkut Hikâyeleri'nin
özelliklerinden biri değildir?

8 / 13

Yunus Emre'yle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?

9 / 13

Aşağıda halk edebiyatıyla ilgili verilen bilgilerden
hangisinde bir yanlışlık vardır?

10 / 13

Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

11 / 13

Düşman geldi tabur tabur dizildi
Alnımıza kara yazı yazıldı
Tüfenk icâd oldu mertlik bozuldu
Eğri kılıç kında paslanmalıdır
Bu dörtlüğün nazım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

12 / 13

Aşağıdakilerden hangisi halk edebiyatının özelliklerinden
biri değildir?

13 / 13

Su gelir deste gider
Ayrılır dosta gider
Gurbet yansın yıkılsın
Sağ gelen hasta gider
Bu dörtlüğün nazım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

Puanınız

Ortalama puan şöyledir 52%

0%

104
Oluşturuldu

HALK EDEBİYATI TESTİ 1

1 / 12

I. Konular halkın yaşantısından alınır, eserlerde halkın
duyuş ve düşüncesi yansıtılır.
II. En çok kullanılan nazım türü şarkıdır.
III. Süslemelerden uzak, içten bir dili vardır.
IV. Hece ölçüsünün 7'li, 8'li ve 11'li kalıpları kullanılır.
V. Kimi ürünler hariç, bu edebiyatın ürünleri bir saz eşliğinde
söylenir.
Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangisi halk
edebiyatının özelliklerinden biri değildir?

2 / 12

On birli hece ölçüsüyle yazılır. Dörtlük sayısı üç ile beş
arasındadır. Âşık edebiyatının en çok kullanılan nazım
biçimidir. "Taşlama, koçaklama, güzelleme, ağıt" gibi türleri
vardır. Divan edebiyatında konu bakımından karşılığı
gazeldir. Kafiye düzeni "abab, cccb, dddb..." şeklindedir.
Yukarıda sözü edilen nazım biçimi aşağıdakilerden
hangisidir?

3 / 12

Aşağıdakilerden hangisi tekke edebiyatıyla ilgili
yanlış bir bilgidir?

4 / 12

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir bilgi yanlışı
vardır?

5 / 12

16. yy Âşık edebiyatının en ünlü sanatçılarından olan
şair koçaklamaları yanında koşma ve semai biçiminde
söylediği şiirlerinde geleneklere, hayata ve halk zevklerine
bağlı kalarak aşk ve doğa güzelliklerini dile getirmiştir.
Hece ölçüsüyle ve kendine özgü bir üslupla söylemiştir
şiirlerini.
Bu parçada tanıtılan şair aşağıdakilerden hangisidir?

6 / 12

Su gelir deste gider
Ayrılır dosta gider
Gurbet yansın yıkılsın
Sağ gelen hasta gider
Bu dörtlüğün nazım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

7 / 12

Su gelir deste gider
Ayrılır dosta gider
Gurbet yansın yıkılsın
Sağ gelen hasta gider
Bu dörtlüğün nazım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

8 / 12

15. yüzyılda yazıya geçirildiği bilinen bu eser on iki hikâyeden
oluşur. Halkın karakterini ve hayat tarzını yansıtan
bu hikâyelerde gelişmiş ve yer yer şiirleşmiş bir dil
vardır. Bazı kahramanları olağanüstü özelliklere sahiptir,
bu yönüyle destanlara benzer. Eserin nesir kısmında
secilere, nazım kısmında da aliterasyonlara çokça yer
verilmiştir.
Bu parçada tanıtılan eser aşağıdakilerden hangisidir?

9 / 12

Âşık edebiyatımızın son büyük ustasıdır. Aşk, yurt ve
toprak sevgisini şiirlerinde işlemiştir. Saz eşliğinde söylediği
şiirlerinde her haliyle bizim olan bir söyleyiş göze
çarpar. Şiirlerinin toplandığı kitap "Dostlar Beni Hatırlasın"
adını taşır.
Bu parçada tanıtılan halk şairi aşağıdakilerden hangisidir?

10 / 12

Tekke edebiyatının en çok kullanılan şiir türüdür. Allah'ı
övmek ona yakarmak temel konulardandır. Dini törenlerde
ezgiyle söylenir.
Bu parçada sözü edilen nazım şekli aşağıdakilerden
hangisidir?

11 / 12

İlim ilim bilmektir
İlim kendin bilmektir
Sen kendin bilmez isen
Bu nice okumaktır
Bu dörtlükte, dinî-tasavvufî Türk edebiyatının konularından
hangisi işlenmiştir?

12 / 12

15. yüzyılda yaşayan şair Bektaşi tarikatına bağlıdır.
Yunus Emre'nin etkisinde hem aruz hem de hece ile
yazmıştır. Nükteli ve iğneli bir dili olan sanatçının
Budalanâme adlı eseri öğretici bir üslupla yazılmıştır.
Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

Puanınız

Ortalama puan şöyledir 64%

0%

 

Online Test Çöz 

Edebiyat Çalışma Kağıtları