Postmodern edebiyat, 20. yüzyılın ikinci yarısında ortaya çıkan ve modernizmin getirdiği bazı geleneksel edebi kuralları ve normları reddeden bir edebi akımdır. Postmodernizm, modernizmin eleştirel bir devamı olarak kabul edilir ve edebiyatı etkileyen felsefi, kültürel ve toplumsal bir harekettir.

Postmodern edebiyat, klasik edebi formları ve yapıları sorgulayarak, geleneksel hikaye anlatım tekniklerini, karakter gelişimini ve zaman algısını alt üst eder. Bu akım, gerçeklik ve gerçeklik algısıyla oynamayı, ironiyi, parodi ve pastişleri sıklıkla kullanmayı ve sıklıkla popüler kültüre referans vererek edebi eserler oluşturmayı içerir.

Postmodern edebiyatta bazı önemli özellikler şunlardır:

 1. Metin İçi Metin: Postmodern romanlarda metinler iç içe geçebilir ve birbirine referanslar yapabilir. Bu, okuyucunun gerçeklik ve anlamı sorgulamasını sağlar.
 2. Parodi ve Pastiş: Postmodernizm, genellikle edebi türleri ve eserleri alaya alır veya onlarla oynar. Parodi ve pastiş, postmodern edebiyatta sıkça görülen tekniklerdir.
 3. İroni: Postmodern edebiyat, sıklıkla ironiyi kullanarak kültürel ve toplumsal normları sorgular ve eleştirir.
 4. Oyunbazlık ve İçerik Karışımı: Postmodern eserlerde, farklı medya, dil ve türler arasında oyunlar oynanabilir. Örneğin, bir romanda şiir parçaları veya reklam metinleri yer alabilir.
 5. Gerçeklik ve Gerçeklik Algısı: Postmodernizm, gerçekliğin mutlak olduğu fikrini reddeder ve gerçeklik algısının kişisel, kültürel ve dilsel etkiler altında olduğunu savunur.
 6. Geçmişle İlgili Yeniden Yazım: Postmodern edebiyatta, tarihsel ve kültürel referanslar kullanılarak geçmişin ve klasik eserlerin yeniden yorumlanması sık görülür.

Postmodern , edebiyat dünyasında geniş bir etki yaratmış ve birçok yazarı ve eseri etkilemiştir. Bu akım, edebiyatın geleneksel sınırlarını zorlayarak ve yenilikçi yaklaşımlar sunarak edebi dünyada önemli bir yer edinmiştir.

Postmodern Neyi Savunur?

Postmodernizm, bir felsefi ve kültürel harekettir ve geniş bir şekilde çok çeşitli konuları kapsar. Ancak, genel olarak postmodernizm, modernizmin getirdiği birtakım kuralları, normları ve kabulleri sorgular ve eleştirir. Postmodernizm, aşağıdaki bazı temel prensipleri savunur:

 1. Gerçekliğin Mutlaklığını Reddetme: Postmodernizm, gerçekliğin mutlak, sabit ve evrensel olduğu fikrini reddeder. Bunun yerine, gerçekliğin kişisel, kültürel ve tarihsel bağlamlarda değişken olduğunu savunur.
 2. Merkezileşmiş Otoriteleri Sorgulama: Postmodernizm, geleneksel otorite ve hiyerarşileri sorgular ve eleştirir. Din, devlet, bilim, sanat gibi alanlarda otoriteyi sorgular ve alternatif bakış açılarını teşvik eder.
 3. Tekliğin ve Evrensellik İdeallerinin Reddi: Postmodernizm, tek bir doğru, tek bir anlam veya tek bir değer sistemi olmadığı fikrini savunur. Evrensellik ideali yerine, çokluğu, çeşitliliği ve farklılıkları önemser.
 4. Kültürel Çeşitliliği Değerlendirme: Postmodernizm, kültürler arası etkileşimi ve çeşitliliği teşvik eder. Farklı kültürlerin ve alt kültürlerin birbirinden öğrenebileceği ve etkilenebileceği fikrini destekler.
 5. Metinlerin İçsel Yapısını Sorgulama: Postmodernizm, metinlerin (edebi eserler, film, reklamlar, vs.) içsel yapılarını, anlamlarını ve değerlerini sorgular. Metinlerin farklı yorumlara açık olduğunu ve okuyucunun kendi anlamını yaratma özgürlüğünü vurgular.
 6. Kendi Gerçekliğini Yaratma: Postmodernizm, bireylerin kendi gerçekliklerini ve kimliklerini oluşturabilecekleri fikrini savunur. Toplumsal, kültürel ve dilsel normlara meydan okuyarak, bireylerin özgürleşme ve kendi benliklerini ifade etme imkanı bulmalarını teşvik eder.

Postmodernizm, genellikle sabit, doğru ve evrensel olanın varlığını sorgulayarak, çeşitliliği, değişimi ve farklılıkları ön plana çıkarır. Bu şekilde, postmodernizm, farklı bakış açılarına ve perspektiflere açık bir dünya görüşü sunar.