9. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ YETİŞTİRME KURSU PLANI

Dosyayı indirmek için  sağ alt köşedeki menü seçeneğini kullanınız. ⇑

10. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ YETİŞTİRME KURSU PLANI

Dosyayı indirmek için  sağ alt köşedeki menü seçeneğini kullanınız. ⇑

11. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ YETİŞTİRME KURSU PLANI

Dosyayı indirmek için  sağ alt köşedeki menü seçeneğini kullanınız. ⇑

 

12. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ YETİŞTİRME KURSU PLANI

 

Dosyayı indirmek için  sağ alt köşedeki menü seçeneğini kullanınız. ⇑

 

Dosyaların hazırlanmasında www.sorubak.com adresinden yararlanılmıştır.

 

2019-2020 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI
DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI İŞ TAKVİMİ

İŞLEMLER YILLIK
KURSLAR
YAZ DÖNEMİ
KURSLARI
Kurs merkezi başvurularının alınması ve il/ilçe millî
eğitim müdürlüklerince onaylanması. 9-13 Eylül 2019 8-14 Haziran 2020
Öğretmen başvurularının alınması.
Ücretli öğretmen başvurularının il/ilçe millî eğitim
müdürlüklerince onaylanması.
14-18 Eylül 2019 15-21 Haziran 2020
Öğrenci başvurularının alınması. 19-23 Eylül 2019 22-28 Haziran 2020
Kurs sınıflarının oluşturulması. 24-29 Eylül 2019 29 Haziran 2020
3 Temmuz 2020
Kursların başlaması. 30 Eylül 2019 4 Temmuz 2020
Kursların tamamlanması. 7 Haziran 2020 28 Ağustos 2020

Not: 12. sınıf öğrencileri ile kursiyerler için 2019-2020 eğitim ve öğretim yılına yönelik açılacak kurslar
destekleme ve yetiştirme kursları iş takviminde belirtilen yıllık kurslar sürecine göre planlanacaktır.

GENEL ESASLAR
1.1. Bu kılavuz, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel örgün eğitim kurumlarında öğrenim gören
istekli öğrenciler ile ortaöğretimden mezun olanlara verilecek destekleme ve yetiştirme kursları ile
ilgili usul ve esasları kapsar.
1.2. Kurslar, 29/08/2019 tarihinde yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Destekleme ve Yetiştirme Kursları
Yönergesi hükümlerine göre yürütülür.
1.3. Kurslar, okul veya kurum müdürlüğü tarafından e-Kurs Modülü üzerinden teklif edilir ve il/ilçe
millî eğitim müdürlüğünün onayı ile açılır. Kursların onay ve denetimi millî eğitim müdürlüğü adına
il/ilçe komisyonları tarafından yapılır. Açılması uygun görülen kursların, e-Kurs Modülü üzerinden
alınacak kurs onay çizelgeleri millî eğitim müdürlüğünce onaylanır.
1.4. Kursların açılış, kapanış, onay, öğretmen-öğrenci kayıt, ders programları vb. iş ve işlemleri e-Kurs
Modülü (https://odsgm.meb.gov.tr/kurslar ve https://e-kurs.meb.gov.tr) üzerinden yapılır.
1.5. Kurslarda, kurs talebinde bulunan kadrolu/sözleşmeli öğretmenlere öncelik verilmesi esastır. Bu
öğretmenlerin ihtiyacı karşılamaması hâlinde kurs merkezi müdür ve müdür yardımcıları
görevlendirilebilir. Kurslarda görevlendirilecek kadrolu/sözleşmeli öğretmenlerin yetersiz olması
hâlinde millî eğitim müdürlüğünce aday öğretmen olarak atanabilme şartlarını taşıyanlar arasından
ve/veya üniversite öğretim elemanlarından ek ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere
görevlendirme yapılabilir.
1.6. Kurslardaki idari, mali iş ve işlemler (ücret, ek ders), ilgili mevzuat hükümlerine göre kurs
merkezlerince yürütülür.
1.7. Kurslar, özel öğretim kurumları veya herhangi bir yayınevi ile iş birliği içinde açılamaz.
1.8. Açılacak kurslara devam eden öğrenci ve kursiyerden kurs ücreti alınmaz.
1.9. Kursların, örgün eğitim müfredatı kapsamında Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel
Müdürlüğü resmî internet sayfasında yayımlanan kurslara ait örnek ders planları çerçevesinde
yürütülmesi esastır. Planı yayımlanmayan dersler için o derse giren öğretmen tarafından ders planı
Öğrenci Resmî ve özel örgün ilköğretim ve ortaöğretim
kurumlarında öğrenim görenleri,
Ücretli Öğretmen Ders ücreti karşılığında görevlendirilebilecek öğretmeni, ifade eder.
Resmî tatiller ile millî ve dinî bayram tatillerinde kurs planlaması yapılmaz. Kurslara ait
iş takvimi çerçevesinde öğretmen tarafından düzenlenecek ders planları en geç kursların açıldığı
haftanın son iş gününe kadar kurs merkezi müdürlüğünce onaylanır.
1.10. Kurslar, fiziki kapasitesi ve öğrenci/kursiyer potansiyeli yeterli olan resmî ortaokullar, imam hatip
ortaokulları, genel ilköğretim programı uygulanan özel eğitim ortaokulları, ortaöğretim kurumları
ile halk eğitimi merkezi müdürlüklerine bağlı olarak açılır.
1.11. Mezunlara yönelik kursların halk eğitimi merkezlerince açılması esastır. Halk eğitimi merkezinin
bulunmadığı veya bu merkezlerde kursun açılamadığı hâllerde millî eğitim müdürlüklerince
yapılacak planlama dâhilinde diğer eğitim kurumları ile kamu kurum ve kuruluşlarına ait binaların
derslik olarak kullanılabilecek bölümlerinden yararlanılır. Bu durumda kurs yönetimi halk eğitimi
merkezi müdürlüğünce, halk eğitimi merkezi müdürlüğünün bulunmadığı yerlerde il/ilçe millî
eğitim müdürlüğünce sağlanır.
1.12. Her bir kurs programına devam edecek öğrenci/kursiyer sayısının 10’dan az, bir kursun sınıf
mevcudunun ise 20’den fazla olmaması esastır.
1.13. Yıllık düzenlenecek kurslar; 5,6,7,8,9,10 ve 11 inci sınıflarda öğrenim gören öğrenciler için eylül, 12
nci sınıflarda öğrenim görecek öğrenciler ile ortaöğretimden mezun olanlar için ise temmuz ayında
başlayacak şekilde planlanır. Ancak ara tatillerde kurs yapılmaz. Olağanüstü durumlarda bu süreler
millî eğitim müdürlüğünce değiştirilebilir.
1.14. Yaz dönemi kurs merkezi başvurularında e-Okul sisteminde sınıf atlatma işlemleri
gerçekleştirilmediğinden öğrencilerin o yıl tamamladıkları sınıf seviyesi seçilecektir. Yaz dönemi
kurslarında öğrencilerin tamamladıkları sınıf seviyesi müfredatı tekrar edilebilir veya bir üst sınıf
seviyesinin müfredatı uygulanabilir.
1.15. Açılan bir kursa, kurs açıldıktan bir ay sonrasına kadar e-Kurs Modülü üzerinden öğrenci/kursiyer
kaydı yapılabilir. Nakil, yurtdışından gelme gibi değişik nedenlerle okula kaydı yapılan öğrencilerin
talepleri kurs merkezi müdürlüğünce değerlendirilir.
1.16. Kurslarda görev alacak tüm öğretmenler, sınıf oluşturma işlemleri sırasında e-Kurs Modülü
üzerinden görevlendirilir. Bir kurs merkezinde görev alacak öğretmenin, bu kurs merkezini tercih
eden öğretmenler arasından öğrencinin tercihleri de dikkate alınarak kurs merkezi müdürlüğünce
belirlenmesi esastır.