Ayt Edebiyat Soruları Çöz

Edebiyatnotu.com olarak Ayt Edebiyat sınavı yaklaştığı için soru odaklı eğitim vermeye devam ediyoruz. Ayt Edebiyat Soruları Çöz konu başlığı altında sorularımızı sormaya devam edeceğiz. Tüm konulardan özenle secilmiş soruları çözerek sınava kadar sağlam bir pekiştirme yapmış olucaksınız.  Sitemizdeki bildirimleri açarak daha fazla içerikten daha hızlı şekilde haberdar olup notlarını yükseltebilirisiniz. Ayrıca edebiyatnotu.com ögrencilerine yakında bir soru bankası uygulaması çıkartıyoruz. Ayrıca tamamen ücretsiz. Binlerce soruyu ücretsiz çözerek sınava daha kolay hazırlanabilirsiniz.

Tüm konular aşağı indikçe çözebilirsiniz.                                           Edebiyat Yazılı Soruları                  Edebiyat Çalışma Kağıtları

Ayt Edebiyat Soruları : 

Halk Edebiyatı Soruları: 

95
Oluşturma tarihi

HALK EDEBİYATI TESTİ 1

1 / 12

I. Konular halkın yaşantısından alınır, eserlerde halkın
duyuş ve düşüncesi yansıtılır.
II. En çok kullanılan nazım türü şarkıdır.
III. Süslemelerden uzak, içten bir dili vardır.
IV. Hece ölçüsünün 7'li, 8'li ve 11'li kalıpları kullanılır.
V. Kimi ürünler hariç, bu edebiyatın ürünleri bir saz eşliğinde
söylenir.
Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangisi halk
edebiyatının özelliklerinden biri değildir?

2 / 12

On birli hece ölçüsüyle yazılır. Dörtlük sayısı üç ile beş
arasındadır. Âşık edebiyatının en çok kullanılan nazım
biçimidir. "Taşlama, koçaklama, güzelleme, ağıt" gibi türleri
vardır. Divan edebiyatında konu bakımından karşılığı
gazeldir. Kafiye düzeni "abab, cccb, dddb..." şeklindedir.
Yukarıda sözü edilen nazım biçimi aşağıdakilerden
hangisidir?

3 / 12

Aşağıdakilerden hangisi tekke edebiyatıyla ilgili
yanlış bir bilgidir?

4 / 12

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir bilgi yanlışı
vardır?

5 / 12

16. yy Âşık edebiyatının en ünlü sanatçılarından olan
şair koçaklamaları yanında koşma ve semai biçiminde
söylediği şiirlerinde geleneklere, hayata ve halk zevklerine
bağlı kalarak aşk ve doğa güzelliklerini dile getirmiştir.
Hece ölçüsüyle ve kendine özgü bir üslupla söylemiştir
şiirlerini.
Bu parçada tanıtılan şair aşağıdakilerden hangisidir?

6 / 12

Su gelir deste gider
Ayrılır dosta gider
Gurbet yansın yıkılsın
Sağ gelen hasta gider
Bu dörtlüğün nazım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

7 / 12

Su gelir deste gider
Ayrılır dosta gider
Gurbet yansın yıkılsın
Sağ gelen hasta gider
Bu dörtlüğün nazım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

8 / 12

15. yüzyılda yazıya geçirildiği bilinen bu eser on iki hikâyeden
oluşur. Halkın karakterini ve hayat tarzını yansıtan
bu hikâyelerde gelişmiş ve yer yer şiirleşmiş bir dil
vardır. Bazı kahramanları olağanüstü özelliklere sahiptir,
bu yönüyle destanlara benzer. Eserin nesir kısmında
secilere, nazım kısmında da aliterasyonlara çokça yer
verilmiştir.
Bu parçada tanıtılan eser aşağıdakilerden hangisidir?

9 / 12

Âşık edebiyatımızın son büyük ustasıdır. Aşk, yurt ve
toprak sevgisini şiirlerinde işlemiştir. Saz eşliğinde söylediği
şiirlerinde her haliyle bizim olan bir söyleyiş göze
çarpar. Şiirlerinin toplandığı kitap "Dostlar Beni Hatırlasın"
adını taşır.
Bu parçada tanıtılan halk şairi aşağıdakilerden hangisidir?

10 / 12

Tekke edebiyatının en çok kullanılan şiir türüdür. Allah'ı
övmek ona yakarmak temel konulardandır. Dini törenlerde
ezgiyle söylenir.
Bu parçada sözü edilen nazım şekli aşağıdakilerden
hangisidir?

11 / 12

İlim ilim bilmektir
İlim kendin bilmektir
Sen kendin bilmez isen
Bu nice okumaktır
Bu dörtlükte, dinî-tasavvufî Türk edebiyatının konularından
hangisi işlenmiştir?

12 / 12

15. yüzyılda yaşayan şair Bektaşi tarikatına bağlıdır.
Yunus Emre'nin etkisinde hem aruz hem de hece ile
yazmıştır. Nükteli ve iğneli bir dili olan sanatçının
Budalanâme adlı eseri öğretici bir üslupla yazılmıştır.
Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

Skorunuz

The average score is 64%

0%

68
Oluşturma tarihi

HALK EDEBİYATI SORULAR

1 / 13

Eser bir mecmua özelliği taşır. İçinde başkalarının da
"hikmet"leri vardır. Didaktik bir özellik gösteren eser, lirizmden
uzaktır. Eserde dervişlik, dünyadan yakınma,
cennet-cehennem, peygamber mucizeleri, İslam efsaneleri
başlıca işlenilen konulardır. Yalın bir Türkçeyle yazılan
eser, Yunus Emre'ye öncülük etmiştir.
Yukarıda sözü edilen yapıt aşağıdakilerden hangisidir?

2 / 13

Ankara'da doğmuş, yine orada ölmüştür. Tasavvuf şairlerindendir.
Medrese öğrenimi görmüş, Kara Medrese'ye
öğretmen olmuştur. Akşemsettin ve Eşrefoğlu Rumi gibi
birçok ünlüyü yetiştirmiştir. Yunus Emre'nin etkisinde
söylediği ilahiler günümüze kadar gelmiştir.
Yukarıda sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?

3 / 13

Aşağıdakilerin hangisinde hem aruz hem de hece
ölçüsüyle yazan halk şairleri bir arada verilmiştir?

4 / 13

Aşağıdakilerden hangisi halk edebiyatının özelliklerinden
biri değildir?

5 / 13

I. Dünya edebiyatının da tanıdığı bir mutasavvıf olan
Yunus Emre evrensel insancılık (hümanizm) görüşüyle
tanınır.
II. Garipname, Âşık Paşa'nın Anadolu Türklerine tasavvufu
öğretmek için yazdığı eserdir.
III. Ahmet Yesevi'nin çizgisinde olan Hacı Bektaş Veli
"Makalât" adlı eseri ile ünlüdür.
IV. Kayıkçı Kul Mustafa 15. yy'da yaşamış,
Budalaname, Mugalataname adlı öğretici eserler
yazmıştır.
V. Bayramiye tarikatının kurucusu Hacı Bayram Veli'-
nin hece ölçüsüyle yazılmış "nutuk" türünde şiirleri
vardır.
Numaralanmış cümlelerin hangisinde verilen bilgi
yanlıştır?

6 / 13

Toroslar'daki "Varsak" boyuyla bilinen bir nazım şeklidir.
Güney illerinde Karacaoğlan bu alanda ürün vermiştir.
Kafiyelenişi bakımından koşmaya benzer yiğitlik ve
mertlik edası vardır.
Yukarıda belirtilen özellikler edebiyatımızdaki nazım
türlerinden hangisine aittir?

7 / 13

Aşağıdakilerden hangisi Dede Korkut Hikâyeleri'nin
özelliklerinden biri değildir?

8 / 13

Yunus Emre'yle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?

9 / 13

Aşağıda halk edebiyatıyla ilgili verilen bilgilerden
hangisinde bir yanlışlık vardır?

10 / 13

Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

11 / 13

Düşman geldi tabur tabur dizildi
Alnımıza kara yazı yazıldı
Tüfenk icâd oldu mertlik bozuldu
Eğri kılıç kında paslanmalıdır
Bu dörtlüğün nazım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

12 / 13

Aşağıdakilerden hangisi halk edebiyatının özelliklerinden
biri değildir?

13 / 13

Su gelir deste gider
Ayrılır dosta gider
Gurbet yansın yıkılsın
Sağ gelen hasta gider
Bu dörtlüğün nazım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

Skorunuz

The average score is 52%

0%

137
Oluşturma tarihi

HALK EDEBİYATI TEST 2

1 / 14

Tasavvuf edebiyatıyla ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?

2 / 14

Saz şairleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?

3 / 14

Aşağıdakilerden hangisi Divan edebiyatı ile Halk

4 / 14

(I) Halk edebiyatında şiirlerin adları yoktur. (II) Ozanlar
son dörtlükte mahlaslarını kullanırlar. (III) Halk edebiyatında
betimlemeler gerçektir. (IV) Şiirlerde söz kadar ezgi
de önemlidir. (V) Halk şairleri söyledikleri şiirleri daha
sonra kendileri cönk denilen eserde toplarlardı.
Yukarıda Halk edebiyatıyla ilgili olarak, verilen bilgilerden
hangisinde bir yanlışlık yapılmıştır?

5 / 14

Hangisinde saz şairleri bir arada verilmiştir?

6 / 14

Aşağıdakilerden hangisi Anonim Halk Edebiyatının
özelliklerinden biri değildir?

7 / 14

Ela gözlerine kurban olduğum
Yüzüne bakmaya doyamadım ben
İbret için gelmiş derler cihana
Noktadır benlerin sayamadım ben
Yukarıdaki dörtlükten hareketle saz şairleri için aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?

8 / 14

I. Hem hece hem aruz ölçüsü kullanmışlardır.
II. Dize sonlarında yarım uyak kullanmışlardır.
III. Dörtlüklerden başka beyitlerden oluşan şiirler de
söylemişlerdir.
Yukarıda Tasavvuf edebiyatının özellikleri verilmiştir.
Verilenlerden hangileri tasavvuf şairlerinin Divan şairlerinden
etkilendiklerini gösterir?

9 / 14

Karacaoğlan aşağıdaki nazım şekillerinden hangilerini
kullanmamıştır?

10 / 14

Geleneksel Türk tiyatrosu için aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?

11 / 14

Aşağıdakilerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?

12 / 14

- Şiirlerini hem dörtlük hem beyitle söylerler.
- Şiirlerini hem aruz hem hece ölçüsüyle yazarlar.
Yukarıdaki özelliklerden hareketle Tekke edebiyatıyla
ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

13 / 14

16.yy Bektaşi şairidir. Şiirlerinde tasavvufi konulan işlemiştir.
Hece ölçüsüyle semai ve nefesler söyleyen şair,
halka özgü söyleyişleri kullanmada da başarılıdır. Yönetime
başkaldırınca asılarak idam edilmiştir.
Yukarıda sözü edilen Tekke edebiyatı şairi aşağıdakilerden
hangisidir?

14 / 14

Aşağıdakilerden hangisi tasavvuf edebiyatının özelliklerinden
biri değildir?

Skorunuz

The average score is 45%

0%

 

Divan Edebiyatı Soruları: 

158
Oluşturma tarihi

DİVAN EDEBİYATI SORULAR

1 / 19

Tasavvufun önde gelen temsilcilerindendir. Şiirlerini
genellikle Farsça yazmıştır. Tasavvuf düşüncesinin yayılmasında
önemli bir rolü olmuştur. Öleceği günü "şeb-i
arus" (düğün gecesi) ile ifade edecek kadar büyük bir Allah
sevgisine sahip olan sanatçının 2000'den fazla gazelinin
yer aldığı Divan-ı Kebir, yaklaşık 26 bin beyitten
oluşan Mesnevi, 70'ten fazla sohbetinin yer aldığı Fihi
Ma Fih isimli önemli eserleri vardır.
Bu parçada tanıtılan şair aşağıdakilerden hangisidir?

2 / 19

Aşağıdakilerden hangisi Divan şiirinin belirleyici
özelliklerinden biri değildir?

3 / 19

Aşağıda divan edebiyatı ile ilgili verilen bilgilerden
hangisi yanlıştır?

4 / 19

I. Konu ve anlamın ikinci plana itildiği süslü nesirde
yazarların amacı ustalık göstermektir.
II. Divan nesrinin önemli eserlerinden olan Fuzuli'nin
Leyla ile Mecnun'u süslü nesir örneğidir.
III. Şairlerin yaşamını anlatan, şiirlerinden örnekler veren
tezkireler edebiyat tarihinin yerini tutarlar.
IV. Sinan Paşa'nın Tazarruname adlı eseri süslü nesir
örneklerindendir.
V. Öğretici bir amacı olan bilim ve kültür konularında
yazılmış eserlerin çoğu orta nesir özelliği taşır.
Divan edebiyatı nesri (düzyazı) ile ilgili olarak numaralı
cümlelerden hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

5 / 19

Edebiyatımızda ilk fabl örneği sayılabilecek eseri
veren şair ve eseri aşağıdakilerden hangisidir?

6 / 19

Fuzuli ve Baki'yi karşılaştıran aşağıdaki yargılardan
hangisi yanlıştır?

7 / 19

Aşağıdakilerden hangisi divan edebiyatına ait bir
özellik değildir?

8 / 19

---- didaktik şiirleriyle divan şairleri arasında özel bir yere
sahiptir, imparatorluğun duraklama devrinde hikemi
tarzda yazdığı gazellerle halkın güvensizlik ve bezginliğine
tercüman oldu. Oğlu için yazdığı eğitici değeri olan
----, mesnevi tarzında yazılmıştır ve şairin en önemli
eseridir.
Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden
hangisi getirilmelidir?

9 / 19

Bir mecliste Nabi'nin Hayrabat mesnevisi okunmuş, oradakiler
bundan daha güzelinin yazılamayacağını söylemişler.
Şair ise, bu eserin o derece güzel olmadığını
söyleyince daha iyisini yazmaya davet edilmiştir. Bunun
üzerine ---- altı ay gibi kısa zamanda ---- adlı eseri yazmıştır.
Yukarıdaki parçada boş bırakılan yerlere hangi şair
ve eseri getirilmelidir?

10 / 19

(I) Divan edebiyatında nesir ikinci plandadır. (II) Bu edebiyatta
kişisel sevinçlere ve acılara çok yer verilmiştir.
(III) Şiirlerde daha çok aşk, sevgili ve dini konular işlenmiştir.
(IV) Divan edebiyatında betimlemeler gerçek ve
somuttur. (V) Anlatılan konu değil, konunun anlatılış biçimi
önemlidir.
Yukarıdaki parçada Divan edebiyatıyla ilgili verilen
numaralı bilgilerden hangisi yanlıştır?

11 / 19

Asıl adı Ömer'dir. İyi bir öğrenim görmüştür. Kaside şairi
olarak bilinir. Sağlam bir dili, cesur bir söyleyişi vardır.
Övmede ve yermede sınır tanımayan şair, hiciv edebiyatının
ustası kabul edilir.
Yukarıda sözü edilen Divan şairi aşağıdakilerden
hangisidir?

12 / 19

Sebk-i Hindi (Hint üslubu) akımına bağlı olan Divan
şairi aşağıdakilerden hangisidir?

13 / 19

Nedim ile Karacaoğlan’ın ortak yönü aşağıdakilerden
hangisidir?

14 / 19

Türk edebiyatında yazılan ilk tezkire aşağıdakilerden
hangisidir?

15 / 19

Türk edebiyatında ilk tezkire yazan sanatçı aşağıdakilerden
hangisidir?

16 / 19

Osmanlı sahasında yazılan ilk tezkire aşağıdakilerden
hangisidir?

17 / 19

Edebiyatımızda nazirecilik geleneğini kurumsallaştıran,
Fetih sırasında Fatih'in yanında bulunmuş, şairler sultanı
unvanına sahip bir 15. yy. şairidir.
Yukarıda tanıtılan divan şairi aşağıdakilerden hangisidir?

18 / 19

Aşağıdakilerden hangisi divan nesrinin özelliklerinden
biri değildir?

19 / 19

Naima 15. yy. Klasik Türk Edebiyatı'nın önemli nesir
I II III
yazarlarındandır. Tezkiretü'ş-Şuara adlı eseri şiir
IV V
eleştirisi yönünden ilk örneklerdendir. Yazar, bu
eseri Kanuni Sultan Süleyman'a sunmuştur.
Yukarıdaki numaralı yerlerden hangisinde bir bilgi
yanlışı vardır?

Skorunuz

The average score is 57%

0%

64
Oluşturma tarihi

DİVAN EDEBİYATI TESTİ 2

1 / 14

Aşağıdakilerden hangisi divan şiirinin özelliklerinden
biri değildir?

2 / 14

Günümüzde okunan hikâye ve romanlar yerine eskiden
de hikâyeler, menkıbeler, kıssalar okunurdu. Eski Anadolu
Türkçesinin en çok okunan eserlerinden biri de
Mantıku't-Tayr'dır. Bu eser aşk temasını işler. -— tarafından
dilimize çevrilmiştir. Şairin ayrıca dini ve tasavvufi
konuları işlediği Felekname adlı bir eseri de vardır.
Bu parçada verilen bilgilere göre boş bırakılan yere
aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

3 / 14

Şeyh Gâlip, 18. yüzyıl Divan Edebiyatı’nın en büyük şairi
ve tüm Divan Edebiyatı'nın da son büyük şairidir. Divan
edebiyatı Şeyh Gâlip'ten sonra edebiyat tarihindeki yerini
yeni edebiyatlara bırakmıştır. Şairimiz Mevlevîdir ve
mevlevîlikteki musikî başta olmak üzere pek çok unsuru
şiirlerine yansıtmıştır. "Sebk-i Hindi" akımının en büyük
üstatlarındandır. Dili ağırdır. Bununla birlikte sade gazel
ve şarkılar da yazmıştır. "Türkî-i Basit" akımının etkisiyle,
hece vezni ile şarkılar da yazmıştır.
Yukarıdaki parçada Şeyh Gâlip ile ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisine değinilmemiştir?

4 / 14

I. 15. yüzyıl Çağatay Türk edebiyatının en önemli
şairidir.
II. Leyla ve Mecnun aşkını mesnevisine konu eden bir
Türk şairidir.
III. Muhakemetü'l-Lügateyn, Türkçe ile Farsça'yı karşılaştırdığı
eseridir.
IV. Mecalisü'n-Nefais, dini-tasavvufi tarzda yazdığı bir
mesnevidir.
V. Hamse sahibi bir şairimizdir.
Yukarıda verilenlerden hangisinde Ali Şir Nevai ile
ilgili bir bilgi yanlışı vardır?

5 / 14

Aşağıdakilerden hangisi Divan edebiyatı nesir örneklerinden
biri değildir?

6 / 14

Divan edebiyatında didaktik şiirin en büyük ustasıdır.
Şiirlerinde lirizmden çok düşünce vardır. Şiirlerinde atasözlerinden
de yararlanan şair düzgün ve akıcı bir dil
kullanmıştır. Oğluna öğütler verip deneyimlerini anlattığı
bir mesnevisi vardır. "Hayrabat" adlı eser ise şairin diğer
mesnevisidir. Bunun yanında "Tuhfetü'l Harameyn" ve
"Surname" adlı iki eseri daha vardır.
Burada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

7 / 14

Aşağıda verilen divan edebiyatı şairlerinden hangisi
hece ölçüsüyle de şiir yazmıştır?

8 / 14

Aşağıdaki yazar-eser eşleştirmelerinden hangisi
yanlıştır?

9 / 14

15. yüzyılda konuşma diline yakın bir yazı diliyle mensur
eserler yazmıştır. —-'nin eser verdiği dönemde diğer dillerden
yapılan tercümeler bile ağır bir dille yapılıyordu.
Sanatçı, bu nedenle II. Murat'ın emriyle Kabusname adlı
eseri yeniden tercüme etmiştir.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi
getirilmelidir?

10 / 14

Mesnevi ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi
yanlıştır?

11 / 14

Naima 15. yy. Klasik Türk Edebiyatı'nın önemli nesir
I II III
yazarlarındandır. Tezkiretü'ş-Şuara adlı eseri şiir
IV V
eleştirisi yönünden ilk örneklerdendir. Yazar, bu
eseri Kanuni Sultan Süleyman'a sunmuştur.
Yukarıdaki numaralı yerlerden hangisinde bir bilgi
yanlışı vardır?

12 / 14

Aşağıdakilerden hangisi divan nesrinin özelliklerinden
biri değildir?

13 / 14

Edebiyatımızda nazirecilik geleneğini kurumsallaştıran,
Fetih sırasında Fatih'in yanında bulunmuş, şairler sultanı
unvanına sahip bir 15. yy. şairidir.
Yukarıda tanıtılan divan şairi aşağıdakilerden hangisidir?

14 / 14

Tasavvufun önde gelen temsilcilerindendir. Şiirlerini
genellikle Farsça yazmıştır. Tasavvuf düşüncesinin yayılmasında
önemli bir rolü olmuştur. Öleceği günü "şeb-i
arus" (düğün gecesi) ile ifade edecek kadar büyük bir Allah
sevgisine sahip olan sanatçının 2000'den fazla gazelinin
yer aldığı Divan-ı Kebir, yaklaşık 26 bin beyitten
oluşan Mesnevi, 70'ten fazla sohbetinin yer aldığı Fihi
Ma Fih isimli önemli eserleri vardır.
Bu parçada tanıtılan şair aşağıdakilerden hangisidir?

Skorunuz

The average score is 62%

0%

58
Oluşturma tarihi

DİVAN EDEBİYATI TESTİ 1.

1 / 13

Kasidelerinde sağlam bir şiir tekniği bulunan sivri dili ile
dikkat çeken Nefî'nin hiciv tarzındaki şiirleri topladığı
eseri —- dır. Ömrünün sonuna doğru yazdığı "terkib-i
bent"iyle ün kazanan divan şairimiz -— dir. Divan edebiyatından
etkilenerek kaside ve gazeller yazan — bir Divan
sahibi, halk şairidir. Sergüzeştname adlı bir de mesnevisi
vardır.
Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden
hangileri getirilmelidir?

2 / 13

Aşağıdakilerden hangisi divan edebiyatının özelliklerinden
biri değildir?

3 / 13

İstanbul'da doğan şair, Mevlevi çevrelerinde özel dersler
alarak yetişti. Divan şiirinin son büyük ustası kabul edilen
şair, meşhur Hüsn ü Aşk mesnevisini yirmi beş yaşında
yazdı. Şiirlerinde tasavvufu kendine has hayal,
mecazlar ve buluşlar ile anlattı.
Bu parçada sözü edilen divan şairi aşağıdakilerden
hangisidir?

4 / 13

Klasik edebiyatın ünlü şairi olan Nedim için aşağıda
verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

5 / 13

İran edebiyatından etkilenmesine karşın çağının Türkçesini
de eserlerine yansıtmıştır. Alegorik (sembolik) anlatımla
mesnevi tarzında yazdığı Harname'de sosyal hiciv
söz konusudur. Divan'ı da vardır.
Bu parçada tanıtılan şair aşağıdakilerden hangisidir?

6 / 13

On dördüncü yüzyılın tanınmış şairidir. Çeşitli konularda
eserler yazmıştır. İran edebiyatının tüm güzellik ve zenginliklerini
edebiyatımıza aktarmaya çalışmıştır. Zekâya
dayanan ölçülü şiirleriyle divan edebiyatına katkıda bulunmuştur.
Cemşid ü Hurşid, İskendername adlı eserleri
ve bir de Divan'ı vardır.
Bu parçada tanıtılan şair aşağıdakilerden hangisidir?

7 / 13

Aşağıdakilerden hangisi bir gazelin makta beyti
değildir?

8 / 13

Kasidelerinde sağlam bir şiir tekniği bulunan sivri dili ile
dikkat çeken Nefî'nin hiciv tarzındaki şiirleri topladığı
eseri —- dır. Ömrünün sonuna doğru yazdığı "terkib-i
bent"iyle ün kazanan divan şairimiz -— dir. Divan edebiyatından
etkilenerek kaside ve gazeller yazan — bir Divan
sahibi, halk şairidir. Sergüzeştname adlı bir de mesnevisi
vardır.
Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden
hangileri getirilmelidir?

9 / 13

Kaside ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden
hangisi yanlıştır?

10 / 13

Divan edebiyatımızın en büyük şairlerinden kabul edilen
şair, Türkçe eserlerini Azeri lehçesiyle yazmıştır. Arapça
ve Farsça eser de kaleme alan şair, aşk ve ıstırap şairi
olarak tanınır. Bunun yanı sıra şiirlerinde ayrılık, keder,
fedakârlık ve rintlik temalarını da işlemiştir. Kavuşmanın
aşkı öldürdüğüne inanan şair, ondan kaçınır ve aşk derdini
derman olarak görür. Tasavvuftan etkilenen şair şiirlerinin
yanı sıra nesir türünde eserler de yazmıştır.
Bu parçada sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?

11 / 13

Sanatçı, Türkçeye gönülden bağlı kaldı, eserlerini sade
bir dille yazdı, Türkçenin Anadolu'da bir edebiyat dili olarak
yerleşmesinde önemli katkılarda bulundu. Çevresine
toplanan halka sade Türkçe ile Yunus tarzı ilahiler söyledi;
ancak Yunus kadar başarılı olamadı. 12 bin beyitlik
ahlaki, tasavvufi, didaktik bir eser olan Garipname ona
aittir.
Bu parçada tanıtılan divan şairi aşağıdakilerden
hangisidir?

12 / 13

Aşk, ayrılık, hasret gibi lirik konularda yazılan şiirlerdir.
Bazılarında Allah aşkı, peygamber sevgisi gibi konular
işlenirken bazılarında da eğlence, zevk, kadın gibi unsurlar
ele alınır. Beyit sayısı 5-15 arasında değişebilir. İlk
beytine matla denir, ilk beyitte dizeler kendi aralarında
kafiyelidir. Diğer beyitlerde ilk dize serbest ikinci dizeler
matla beytiyle kafiyelidir.
Yukarıda sözü edilen nazım biçimi aşağıdakilerden
hangisidir?

13 / 13

Aşağıdakilerden hangisi mesnevi türünde yazılmış
bir eser değildir?

Skorunuz

The average score is 57%

0%

 

Tanzimat Edebiyatı Soruları: 

137
Oluşturma tarihi

Tanzimat Edebiyatı Soru Çöz

 

 

1 / 13

Romanda görücü usulü evlilik ve bunun sakıncaları
romantik biçimde ele alınır. Küçük yaşta babasız kalan
Talat'ı, annesi Saliha Hanım büyütür. Talat, sürekli uğradığı dükkân sahibi Hacı Mustafa'nın üvey kızını sever.
Ne var ki Hacı Mustafa üvey kızını zengin bir adamla evlendirir.
Yukarıda sözü edilen Tanzimat romanı aşağıdakilerden hangisidir?

2 / 13

Şemsettin Sami ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

3 / 13

Aşağıdakilerden hangisi hem Divan hem Tanzimat
edebiyatının ortak özelliklerinden biridir?

4 / 13

Aşağıdaki eserlerden hangilerini Tanzimat sanatçıları yazmamıştır?

5 / 13

Aşağıdaki gazetelerden hangisini Tanzimat sanatçıları çıkarmamıştır?

6 / 13

"Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat" , "Letaif-i Rivayet" ve
"Şair Evlenmesi" eserlerinin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

7 / 13

Ahmet Mithat Efendi ile ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?

8 / 13

I. Dönem Tanzimat edebiyatıyla ilgili olarak verilen
bilgilerden hangisi yanlıştır?

9 / 13

Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat romanının özelliklerinden biri değildir?

10 / 13

Aşağıdaki eserlerden hangileri I. dönem Tanzimat
edebiyatına aittir?

11 / 13

Aşağıdaki eserlerden hangisinin türü diğerlerinden
farklıdır?

12 / 13

Aşağıdakilerin hangisinde I. Dönem Tanzimat romanıyla ilgili bir özellik değildir?

13 / 13

Aşağıdaki eserlerden hangileri başka eserlere tepki
olarak yazılmıştır?

Skorunuz

The average score is 51%

0%

 
77
Oluşturma tarihi

Tanzimat Edebiyatı Soruları

Tanzimat Edebiyatı Soruları

1 / 15

Edebiyatımızdaki ilk öykü ve yazarı aşağıdakilerden
hangisidir?

2 / 15

Servet-i Fünun edebiyatının oluşmasında etkili olan
sanatçı, yeniliğin savunucusudur. Eserlerini sanat sanat
içindir, anlayışıyla yazmıştır. "Her güzel şey şiirdir." anlayışıyla şiirin konusunu genişletmiştir. Kafiye anlayışından dolayı Muallim Naci ile aralarında tartışma olmuştur.
Yukarıda sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

3 / 15

Tanzimat edebiyatında klasisizmin etkisinde kalan
sanatçılar aşağıdakilerden hangileridir?

4 / 15

Edebiyatımızda ilk tarihi roman denemesi olarak —, ilk
tarihi roman ise — kabul edilir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla
aşağıdaki eserlerden hangileri getirilmelidir?

5 / 15

Aşağıdakilerden hangisi Namık Kemal'in tiyatro
eserlerinden biri değildir?

6 / 15

Tanzimat şiiriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?

7 / 15

Aşağıdakilerden hangisi II. dönem Tanzimat edebiyatının özelliklerinden biri değildir?

8 / 15

Aşağıdaki eserlerden hangileri I. dönem Tanzimat
edebiyatına aittir?

9 / 15

.Edebiyatımızda onun kadar çok yazan yazar yoktur. O,
eserleriyle ilkokul hocası olmuştur. Batıdaki her türlü gelişmeden, teknolojik ürünlerden okurunu bilgilendirmek
ister. Bu yüzden sık sık romanın akışını kesip okura bilgi
verir. "Yeniçeriler", "Jön Türk" sanatçının romanlarından
bazılarıdır.
Yukarıda tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

10 / 15

Abdülhak Hamit Tarhan'ın tiyatrolarıyla ilgili verilen
bilgilerden hangisi yanlıştır?

11 / 15

Aşağıdakilerin hangisinde eser - yazar eşleştirilmesi
yanlıştır?

12 / 15

Aşağıdaki eserlerden hangileri tiyatro türündendir?

13 / 15

Aşağıdakilerden hangisinde verilen eser ve türü
yanlış eşleştirilmiştir?

14 / 15

Şemsettin Sami ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

15 / 15

Aşağıdakilerden hangisi hem Divan hem Tanzimat
edebiyatının ortak özelliklerinden biridir?

Skorunuz

The average score is 51%

0%

     
41
Oluşturma tarihi

Tanzimat Edebiyatı Soruları Özel Seri

Tanzimat Edebiyatı Soruları Özel Seri

1 / 17

Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

2 / 17

Namık Kemal'le ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?

3 / 17

Ziya Paşa ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?

4 / 17

Aşağıdaki Tanzimat sanatçılarından hangileri gazete
çıkarmıştır?

5 / 17

Halka karşı büyük sorumluluk taşıyan bir sanatçıdır.
Yazı dilini sadeleştirmek, halkın anlayacağı bir dil kullanmak amacındadır. O, söz oyunlarından kaçınır, doldurma sözlere yer vermez. Hem şiir yazmış hem de ilk
şiir çevirisini o yapmıştır.
Yukarıda özellikleri verilen Tanzimat sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

6 / 17

Nefi ile Ziya Paşa'nın ortak yönü aşağıdakilerden
hangisidir?

7 / 17

Aşağıdaki sanatçılardan hangisi "kanun, hürriyet,
vatan" kavramlarını eserlerinde dile getirmiştir?

8 / 17

Aşağıdakilerden hangisi II. Dönem Tanzimat sanatçılarının gazete çıkarmamalarının bir nedenidir?

9 / 17

Edebiyatımızdaki ilk çeviri roman aşağıdakilerden
hangisidir?

10 / 17

Edebiyatımızdaki ilk öykü ve yazarı aşağıdakilerden
hangisidir?

11 / 17

Servet-i Fünun edebiyatının oluşmasında etkili olan
sanatçı, yeniliğin savunucusudur. Eserlerini sanat sanat
içindir, anlayışıyla yazmıştır. "Her güzel şey şiirdir." anlayışıyla şiirin konusunu genişletmiştir. Kafiye anlayışından dolayı Muallim Naci ile aralarında tartışma olmuştur.
Yukarıda sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

12 / 17

Tanzimat edebiyatında klasisizmin etkisinde kalan
sanatçılar aşağıdakilerden hangileridir?

13 / 17

Edebiyatımızda ilk tarihi roman denemesi olarak —, ilk
tarihi roman ise — kabul edilir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla
aşağıdaki eserlerden hangileri getirilmelidir?

14 / 17

Aşağıdaki eserlerden hangilerini Tanzimat sanatçıları yazmamıştır?

15 / 17

Aşağıdakilerden hangisi hem Divan hem Tanzimat
edebiyatının ortak özelliklerinden biridir?

16 / 17

Şemsettin Sami ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

17 / 17

Aşağıdakilerden hangisinde verilen eser ve türü
yanlış eşleştirilmiştir?

Skorunuz

The average score is 58%

0%

 

Servet-i Fünun Edebiyatı Ve Fecri Ati Edebiyatı Soruları : 

19
Oluşturma tarihi

SERVETİ FUNUN VE FECR-İ ATİ SORULARI

1 / 12

----, Türk şiirinde Fransız sembolizminin sembolü olarak
bilinir. Ancak şair kısmen Servet-i Fünun kısmen de Divan
edebiyatı şiir anlayışını birleştirerek kendi şiirini yaratmıştır.
Şiir hakkındaki düşüncelerini ise "Piyale" adlı
eserinin önsözünde vermiştir.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki sanatçılardan
hangisi getirilmelidir?

2 / 12

Servet-i Fünun romanının en önemli yazarıdır. Romanlarının
en belirgin özelliği, dil ve anlatımıdır. Çünkü onun
dili, Servet-i Fünun düzyazısının dili demektir. Romanlarında
toplumsal olaylar değil, kahramanların içinde yaşadıkları
sosyal çevrelerin realist betimlemeleri vardır.
Titiz gözlemlere dayanan betimlemelerini, tutarlı ruhsal
çözümlemelerini olaylar arasında eriterek ölçülü kullanan
ilk Türk romancısıdır.
Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

3 / 12

Servet-i Fünun'a katılmadan önce, Halit Ziya'nın İzmir'-
deyken yayımladığı eserlerini takip ederek yetişen bir
sanatçıdır. Halit Ziya etkisi, bu sanatçının eserlerinde
uzun süre devam etmiştir. Bununla beraber, onun eserleri
Halit Ziya'ya göre daha sade ve zarif bir Türkçeyle
yazılmıştır. Eserlerinin konuları ise, genellikle tutkulu
aşklar, kadın ve ihtiras maceralarıdır.
Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

4 / 12

I. İnsanı ve doğayı resmeden şiirler yazmışlardır.
II. Soluk ve melankolik edebiyata karşı çıkmışlardır.
III. Değişen, çeşitlenen, ahenk veren bir nazım ölçüsü
istediklerinden, aruzu tercih etmişlerdir.
IV. Batı edebiyatına ait nazım şekillerini kullanmışlardır.
V. Mensur şiir türündeki eserlerinde çok süslü bir dil
kullanmışlardır.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisi,
Servet-i Fünun edebiyatı için söylenemez?

5 / 12

Aşağıdakilerden hangisi, Edebiyat-ı Cedide sanatçılarına
ait bir eser değildir?

6 / 12

Roman tekniği bakımından güçlü roman ve öykülerini
Servet-i Fünun'un etkili olduğu dönemde yazmış; öykü
ve roman kahramanlarını yaşadığı toplumdan, özellikle
çok iyi bildiği salon insanlarının içinden seçmiştir. Aslen
İzmirli olduğundan, ilk eserlerinde İzmir'deki çevresini
konu edinmiştir. Yazar, Fransız natüralist ve realistlerinin
etkisinde kalmış; romanlarında aydın çevreyi, öykülerinde
ise halkın yaşamım işlemiştir.
Bu parçada sözü edilen yazar, aşağıdakilerden hangisidir?

7 / 12

İstanbul halkının iç mahallelerdeki hayatını ve bu hayatın
karakteristik tiplerini, tipik olaylarını, batıl inançlarını,
dedikodu yapan kadınlarını karikatürize eden sanatçı,
halka seslenen ve kitaplarını halka sevdirmeyi başaran
bir yazardır. Kahramanlarını onların ağzıyla konuşturan
yazar sokağı romanlarına sokmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi bu parçada sözü edilen yazarın
eserlerinden biri değildir?

8 / 12

Servet-i Fünuncularla çok yakın dostluklar kurmasına
rağmen onların sanat anlayışına katılmamış, saz ve tekke
şairlerinin etkisiyle şiirler yazmıştır. Yunus'a benzer
söyleyişi vardır. Ansiklopedik bilgilere sahip olduğundan
“feylesof” unvanını almıştır. "Serab-ı Ömrüm" adlı bir şiir
kitabı vardır.
Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

9 / 12

(I) Bu dönemde "roman" türü, Fransız edebiyatının etkisiyle
yeni bir hız kazanır, (II) Gerçekçi betimlemenin payı
daha da artar. (III) Fransızcanın etkisiyle üslup değişir.
(IV) Dil, yeni kavramları karşılayacak yeni tamlamalar ve
sıfatlarla süslü bir şekil kazanarak ağırlaşır. (V) Romantizmin
etkisiyle kişiler, tek yönlü olarak ele alınır.
Numaralanmış cümlelerin hangisinde Servet-i Fünun
edebiyatı ile ilgili bir bilgi yanlışı vardır?

10 / 12

Halit Ziya, roman tiplerini çizmekte tam bir ustalık
göstermiştir. Tip ve karakter çizmede oldukça başarılıdır.
Aşk-ı Memnu'daki Bihter ve Behlül, Mai ve Siyah'taki
I II III IV
Suat başarılı tiplerdir.
V
Yukarıda numaralanmış yerlerin hangisinde bilgi
yanlışı vardır?

11 / 12

Tevfik Fikret'le ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?

12 / 12

---- Divan edebiyat; nazım biçimlerinden olan "müstezat";
geliştirip zenginleştirerek Fransız serbest şiirine
benzeyen "serbest müstezat"ı kullandılar. Ayrıca uyak
(kafiye) örgüsünde şaire kolaylıklar sağlayan özgün biçimler
yarattılar. Biçim yönünden şiirimizin Batılı bir nitelik
kazanması bu dönemde gerçekleşmiştir, denebilir. .
Bu parçanın başına, aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Skorunuz

The average score is 50%

0%

 
7
Oluşturma tarihi

SERVET-İ FUNUN FECR-İ ATİ TEST2

1 / 12

Aşağıdakilerden hangisi, Fecr-i Âti topluluğunda yer
almış sanatçılardan biri değildir?

2 / 12

Aşağıdakilerin hangisinde eser - yazar eşleştirilmesi
doğrudur?

3 / 12

Aşağıdaki sanatçılardan hangisi Fecr-i Ati Topluluğu
içinde bulunmamıştır?

4 / 12

Aşağıdakilerin hangisinde eser - yazar eşleştirilmesi
yanlıştır?

5 / 12

Aşağıdakilerin hangisinde verilen eserin türü yanlış
gösterilmiştir?

6 / 12

Aşağıdakilerin hangisinde eser - yazar eşleştirilmesi
yanlıştır?

7 / 12

Roman, öykü, makale ve eleştiri türünde eserler yazmıştır.
Yeni edebiyatı savunan yazılar ele almıştır. Roman
ve öykülerinde çoğunlukla zengin aileleri işlemiştir.
Fransız İhtilalı’nı konu alan "Edebiyat ve Hukuk" adlı çevirisi
Servet-i Fünun'da yayınlanınca bu dergi kapatılmıştır.
Böylece Servet-i Fünuncular dağılmışlardır.
Yukarıdaki parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden
hangisidir?

8 / 12

Adnan Bey'in, genç ve hasta olan eşi yaşamını yitirir.
Bunun üzerine Adnan Bey, kendisinden çok küçük olan
Bihter ile evlenir. Bu hatalı evlilik, acı sonuç doğurur.
Bihter Hanım ile Adnan Bey'in yeğeni Behlül arasında
gizli bir aşk yaşanır. Ancak daha sonra Behlül Adnan
Bey'in kızı Nihal'e âşık olur. Bunun üzerine Bihter intihar
eder.
Yukarıdaki parçada sözü edilen eser aşağıdakilerden
hangisidir?

9 / 12

Süreyya ve Suat birbirlerini severek evlenmişlerdir. Süreyya
denizi ve boğazı çok sevdiğinden her gün tekneyle
boğaza çıkar. Aile dostları olan Necip ile Suat sık sık
yalnız kalır. Zamanla bu dostluk aşka dönüşür. Daha
sonra mahallede dedikodular çıkmaya başlayınca Necip,
yalıya daha seyrek gider. Kışın Suat ile Süreyya konağa
taşınır. Konakta yangın çıkar. Necip Suat'ı kurtarmak
için kendini ateşe atar, ikisi de yanarak ölür.
Yukarıdaki parçada sözü edilen eser aşağıdakilerden
hangisidir?

10 / 12

Fecr-i Ati edebiyatı için aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?

11 / 12

Birçok türde eser yazmıştır. Eserlerinde romantik konuları
ele almış, toplumsal konulara pek yer vermemiştir.
Romanlarında psikolojik tahlillere önem vermiştir. Dili
sade ancak anlatımı bozuktur. Roman ve öykülerinde
özel yaşamından izler görülür. Eserlerinden bazıları
"Son Yıldız", "Kadın isterse"...
Yukarıdaki parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden
hangisidir?

12 / 12

Aşağıdakilerden hangisi Fecr-i Ati edebiyatının özelliklerinden
biri değildir?

Skorunuz

The average score is 60%

0%

5
Oluşturma tarihi

SERVET-İ FUNUN VE FECRİ ATİ TEST1

1 / 13

Aşağıdakilerden hangisi Edebiyat-i Cedide sanatçılarından
biri değildir?

2 / 13

Bugün Fransa'ya doğru gidenlerin yaptıklarıyla eskiden
İran'ı taklit edenlerin arasında fark kalmamıştır. Türk dili
ve edebiyatında otuz beş yıl önce başlayan sadeliği öldürenler
---- sanatçılarıdır. ---- en önemli şiir kitabı
Rübab-ı Şikeste'nin adını bile Emile Bergarat'ın Lyre
Brisee'inden (Kırık Saz) almıştır.
Düşüncenin akışına göre, bu parçada boş bırakılan
yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

3 / 13

Halit Ziya Uşaklıgil ile ilgili aşağıdaki yargılardan
hangisi yanlıştır?

4 / 13

Servet-i Fünun sanatçılarının en az ürün verdikleri
yazınsal tür aşağıdakilerden hangisidir?

5 / 13

Tevfik Fikret "Hasta Çocuk", "Nesrin", “Balıkçılar” adlı
şiirlerini günlük yaşama yönelik izlenimlerinden esinlenerek
oluşturmuştur. Bu şiirlerinde konuşma diline yakın bir
şiir dilini bulmaya çalışmıştır. Ayrıca aruzla yazılmış dizelerin,
öteden beri süregelen bağımsızlığına son vererek
şiiri cümlelerden oluşan bir yazı görünümüne sokmuştur.
Bu parçadan, Tevfik Fikret ile ilgili olarak aşağıdakilerin
hangisine ulaşılamaz?

6 / 13

Aşağıdakilerden hangisi, Servet-i Fünun hikâye ve
romanının özelliklerinden biri değildir?

7 / 13

I. "Kırk Yıl", "Saray ve Ötesi" anılarını topladığı yapıtlardır.
II. "Mai ve Siyah" romanı, romancılık yaşamının ilk olgun
örneği sayılır.
III. "Aşk-ı Memnu" romanında yasak bir aşkı anlatır.
IV. "Kırık Hayatlar"da toplumsal ve bireysel karmaşalar
yüzünden yaşamları kırık dökük olan insanları işlemiştir.
V. Bir ruh çözümlemesi romanı olan "Hayal İçinde",
dönemine göre yalın bir dille yazılmıştır.
Bu cümlelerin hangisinde sözü edilen yapıt, Halit Ziya
Uşaklıgil'in değildir?

8 / 13

Aşağıdakilerin hangisi, Servet-i Fünun şiirinin özelliklerinden
biri değildir?

9 / 13

"Sanat için sanat" görüşüyle realizmin ilkelerini uygulamaya
çalışan, genellikle dindışı ve kişisel konuları işleyen
Servet-i Fünun sanatçıları, şiir, öykü, roman, makale,
fıkra, anı, eleştiri türlerinde nitelikli ürünler vermişlerdir.
Bu parçada sözü edilen dönemin "şiir, roman ve
eleştiri" türlerindeki temsilcileri sayılan sanatçılar
aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?

10 / 13

Edebiyat-ı Cedide ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi
yanlıştır?

11 / 13

Aşağıdakilerden hangisi Halit Ziya için söylenebilir?

12 / 13

Aşağıdakilerden hangisi Halit Ziya ile ilgili bir özellik
değildir?

13 / 13

Ahmet Cemil, çok iyi yetişmiş, edebi hevesleri ve hayalleri
olan bir gençtir. Yazmakta olduğu eseri bitince büyük
bir şöhrete kavuşacağına inanır, arkadaşı Hüseyin
Nazmi'nin kız kardeşi Lamia ile evleneceklerini hayal
eder. O, bu hayallerini mehtaplı gecede Tepebaşı'nda
Haliç'e bakarak kurmuştur.
Yukarıda sözü edilen eser hangisidir?

Skorunuz

The average score is 59%

0%

 

Milli Edebiyat Döenmi Soruları : 

10
Oluşturma tarihi

MİLLİ EDEBİYAT KONU TESTİ

1 / 13

Edebiyatımızda, realist, hatta natüralist anlayışa sahip,
özellikle çirkin ve acı şeyleri gözler önüne seren; kötülüklerin
yok olması, sorunların giderilmesi için önce bunların
tüm açıklığıyla ortaya konması gerektiğine inanan
sanatçılarımız vardır. Onlar, İstanbul'un kenar semtlerini,
bütün memleket manzaralarını, halkı işleyen eserleriyle
dikkat çekmişlerdir,
Aşağıdakilerden hangisinde yukarıdaki anlayışla
eser veren sanatçılar bir arada verilmiştir?

2 / 13

Aşağıdaki eserlerden hangisi türü bakımından diğerlerinden
farklıdır?

3 / 13

Aruz ölçüsünü Türkçeye en iyi uygulayan bu iki şairimizin
birinin yüzü Batı'ya, diğerininki Doğuya dönüktür. Biri,
"Sis" şiirinde uzaktan bakıp göremediği İstanbul’u bütün
tarihi, toplumsal kurumları, yönetimi ve insanlarının
suskunluğuyla geniş bir panoramada lanetler. Öteki,
"Seyfi Baba"da hasta dostunu ziyarete giderken elindeki
kırık camlı fenerin kör ışığında geçtiği İstanbul sokaklarını
betimler; yoksulluğu anlatır.
Bu parçada karşılaştırılan şairler aşağıdakilerin hangisinde
bir arada verilmiştir?

4 / 13

... Ahmet Celal'in köye geldikten sonra düşünceleri değişmiş;
aydınları suçlamaya başlamıştır. Köyün, köylünün
yaşayış ve inanışları, yerine göre abartma sayılacak
boyutlarda betimlenip sergilenmiştir. Kimi zaman Ahmet
Celal’in coşan veya iyice karamsarlığa varan duygulan,
okuyucuya ürpertici uyanlarda bulunmaktadır.
Yukarıdaki değerlendirme, aşağıdaki eserlerden
hangisiyle ilgilidir?

5 / 13

Atatürk'ü en net bilgilerle anlattığı Zeytindağı ve Çankaya
adlı yapıtlarında, aynı zamanda içinde, yaşadığı dönemi
de tanıtmıştır. Yapıtlarını sade bir üslupla ve çarpıcı
sözcükleri seçerek oluşturmuştur. Gazeteciliğinin yanı
sıra gezi yazılarıyla da tanınmıştır.
Bu parçada sözü edilen sanatçı, aşağıdakilerin hangisidir?

6 / 13

İyi yazılmış gezi yazılarını okurken siz de düş dünyanızda
yolculuğa çıkarsınız. "Seyahatname" ile önce Viyana'ya
sonra Van'a gidiyorsunuz. "Frankfurt Seyahatnamesi"
ile Almanya'ya uzanıyorsunuz. "Anadolu Notları"
ile Anadolu'yu adım adım dolaşıyorsunuz. "Bizim Akdeniz"
ile ufkunuzu genişletiyorsunuz.
Bu parçada yapıtı anılmayan sanatçı aşağıdakilerden
hangisidir?

7 / 13

Ahmet Mithat'ın "Felatun Bey ile Rakım Efendi",
Recaizade M. Ekrem'in "Araba Sevdası" romanlarından
sonra "Kiralık Konak", "Fatih-Harbiye", "Sinekli Bakkal",
"Yaprak Dökümü" romanlarında da Batılılaşma özentisinin
yarattığı çöküntüler ve olumsuzluklar işlenmiştir.
Bu parçada aşağıdaki yazarlardan hangisinin bir
romanına yer verilmemiştir?

8 / 13

Türk dilinde otuz beş sene önce başlayan sadeliği öldüren
onlardı. Öyle cümleleri vardı ki, içinde hiç Türkçe
sözcük yoktu. Şimdi yeni bir hayata başlayan Türklere,
yeni ve doğal bir dil gerekliydi. Halka ulaşmak için Öncelikle
milli bir dil oluşturulmalıydı. Bizce, eski dil hastaydı.
Bu hastalığın nedeni de içindeki gereksiz ve yabancı kurallardı.
Bu parçada "onlar" ve "biz" diye sözü edilenlerin
bağlı olduğu edebiyat dönemleri, sırasıyla aşağıdakilerden
hangisidir?

9 / 13

Yirminci yüzyılın başlarındaki realist Türk hikâyeciliğinin
önde gelen isimlerinden biridir. Genç yaşta ölmüş olmasına
rağmen, edebiyatımıza kazandırdığı eserler, gerek
sayı gerek değer bakımından Türk hikâyeciliğinde büyük
öneme sahiptir. Onun asıl edebi faaliyeti, "Yeni Lisan"
isimli makalesini yazdığı Genç Kalemler dergisinde başlamıştır.
Bu makaleyle, yazar, hem dil ve edebiyat kültürünü
hem de milliyetçi görüşlerini sergilemiştir.
Aşağıdakilerden hangisi, bu parçada tanıtılan sanatçının
eserlerinden biri değildir?

10 / 13

Ben bir Türk'üm, dinim, cinsim uludur
Sinem, özüm ateş ile doludur.
dediği zaman, Türkçülüğü bu derece açık ve güçlü bir
sesle dile getirebilmiş başka bir sanatçı yoktu. Servet-i
Fünun sanatçılarıyla çağdaş olduğu halde 'Toplum için
sanat" anlayışıyla eserler vermiştir. Türk edebiyatında
Cenge Giderken, Anadolu'dan Bir Ses, Irkımın Türküsü,
Ey Türk Uyan gibi ilk milli şiirler onun imzasıyla yazılmıştı.
Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

11 / 13

Aşağıdakilerin hangisinde Ömer Seyfettin ile ilgili
bilgi yanlışı vardır?

12 / 13

"Türkçülük, Türk milletini yükseltmek demektir." düşüncesiyle
çalışmış ve Türk milliyetçiliğini sağlam esaslar
üzerine kurmaya çalışmış büyük bir düşünür ve toplumbilimcidir.
Başlangıçta Turancılığı savunmuş; daha sonra
bu hayali hedefinden vazgeçmiştir. "Türkçülüğün Esasları"
adlı eserinde, açık ve anlaşılır, cümlelerle bir program
çizmiştir.
Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

13 / 13

Milli Edebiyat döneminde, hece ile söylenen şiirler, oldukça
zayıf bir durumdadır. Bunun önemli nedenlerinden
biri, hececi şairlerin böyle bir akımı yaratacak kadar
kültürlü olamamalarıydı. Bu şairler, ne kendilerine yol
gösteren Ziya Gökalp’ın ne de eserlerine kültür malzemesi
hazırlayan Fuat Köprülü'nün kültür ve anlayış seviyesinde
bulunuyorlardı.
Aşağıdakilerden hangisi, bu parçada sözü edilen şairlerden
biri değildir?

Skorunuz

The average score is 37%

0%

   
11
Oluşturma tarihi

Milli Edebiyat Dönemi Soruları

1 / 12

Halide Edip'in romanlarını konu bakımından bireysel
konuların işlendiği romanlar, Milli Mücadele konulu romanlar
ve toplumsal konuları işleyen romanlar olarak
ayırabiliriz.
Aşağıdakilerin hangisinde Halide Edip'in romanları,
yukarıdaki sınıflandırmaya uygun bir sırayla verilmiştir?

2 / 12

Aşağıdakilerden hangisinde Millî Mücadele dönemi
işlenmemiştir?
A) Vurun Kahpeye
B) Çalıkuşu
C) Üç İstanbul
D) Kiralık Konak
E) Türk'ün Ateşle İmtihanı

3 / 12

Aşağıdaki eserlerden hangisi türü bakımından diğerlerinden
farklıdır?

4 / 12

Aşağıdakilerden hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

5 / 12

Aşağıdakilerden hangisi Halide Edip Adıvar'a ait bir
eser değildir?

6 / 12

Aşağıdaki eserlerden hangisi, türü bakımından diğerlerinden
farklıdır?
A) Bize Göre
B) Piyale
C) Günlerin Getirdiği
D) Aziz İstanbul
E) Gurabahane-yi Laklakan

7 / 12

Ali Canip Yöntem, Ömer Seyfettin ve Ziya Gökalp bir
araya gelerek "Genç Kalemler" dergisini çıkarmışlardır.
Derginin ilk sayısında Ömer Seyfettin'in yazdığı "Yeni Lisan"
makalesi yayımlanmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi, bu makalede belirtilen görüşlerden
biri değildir?
A) Türkçe karşılığı olan Arapça ve Farsça sözcükler
kullanılmayacaktır,
B) Arapça ve Farsça tamlamalara yer verilmeyecektir.
C) "Kulak için uyak" anlayışı benimsenecektir.
D) Dilimize yerleşmiş olanların dışında, yabancı dillerden
ilgeç, bağlaç alınmayacaktır.
E) İstanbul hanımlarının kullandığı konuşma dili, yazı
dili olacaktır.

8 / 12

Türk edebiyatında "toplum için sanat" akımının temsilcilerinden
----, başlangıçta Tevfik Fikret'in "Balıkçılar",
"Hasta Çocuk" gibi şiirleriyle en güzel örneklerini verdiği
manzum hikâye tarzında yazdıklarıyla dikkat çekti. Genellikle
konuşma havası içinde yazdığı bu şiirlerde, aruz
ölçüsünü başarıyla kullandı. En tanınmış manzum öyküleri
Meyhane, Küfe, İmam, Seyfi Baba'dır.
Bu parçada tanıtılan şair aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mehmet Akif Ersoy
B) Mehmet Emin Yurdakul
C) Yahya Kemal Beyatlı
D) Faruk Nafiz Çamlıbel
E) Fazıl Hüsnü Dağlarca

9 / 12

Şiirin dili düzyazı gibi anlaşılmak için değil; fakat duyulmak
için oluşmuş, musikiyle söz arasında, sözden çok
musikiye yakın bir dildir.
Aşağıdaki sanatçılardan hangisinde, yukarıda belirtilen
anlayışın etkileri görülmez?

 

 

10 / 12

. Milli Edebiyat etkisindeki yazarlardan ----, çeşitli dallarda
yazıları olmasına karşın, asıl ününü sürgündeyken yazdığı
hikâyeleriyle sağladı. Hikâyelerinde, Anadolu insanının
acılarını dile getirdik Bunlar, 20. yüzyılın başında
Balkan Savaşı ardından Birinci Dünya Savaşı yıkımlarını
görmüş ya da bu savaşlardan dolayı yoksulluklar yaşayan
insanların trajedileriydi. Bunların dışında; hiciv ve
mizah türündeki yazılarını Kirpinin Dedikleri ve Guguklu
Saat adlı eserlerinde toplamıştır.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi
getirilmelidir?

11 / 12

Milli Edebiyat'ın halk dilini kullanmakla ilgili görüşlerine
katılan sanatçı, Divan edebiyatında bazı güzellikler görmüştür.
Sanat için sanat anlayışıyla şarkı, rubai, mesnevi,
musammat gibi Divan edebiyatı nazım şekillerini kullanmış;
aruzun ahenk gücünden ustalıkla yararlanmıştır.
Aynı dönemde şiir yazan bir diğer sanatçı ise yine halk
dilini ve aruz ölçüsünü kullanmış; ama içerikte toplumsal
konulara yer vermiştir.
Bu parçada sözü edilen sanatçılar, aşağıdakilerin
hangisinde bir arada verilmiştir?

12 / 12

İlk şiiri "Cenge Giderken" büyük bir ilgi toplamış ve bu
şiirle Milli Edebiyat'ın öncüsü sayılmıştır. Şiirlerinde sade
bir dil ve hece ölçüsü kullanmıştır. Konularını toplum
dertlerinden, sosyal ve epik hayat sahnelerinden almış;
uyarıcı, öğretici şiirler yazmıştır. Hece sayısı çok olan
ölçüler kullanmış, söyleyişte nesre yaklaşmıştır. Türkçe
Şiirler adı altında topladığı eserinde, Türk Sazı, Ey Türk
Uyan şiirleriyle tanınır.
Yukarıda tanıtılan şair, aşağıdakilerin hangisidir?

Skorunuz

The average score is 41%

0%

 
7
Oluşturma tarihi

Milli Edebiyat Soru Çöz

1 / 14

Milli Edebiyat'ın halk dilini kullanmakla ilgili görüşlerine
katılan sanatçı, Divan edebiyatında bazı güzellikler görmüştür.
Sanat için sanat anlayışıyla şarkı, rubai, mesnevi,
musammat gibi Divan edebiyatı nazım şekillerini kullanmış;
aruzun ahenk gücünden ustalıkla yararlanmıştır.
Aynı dönemde şiir yazan bir diğer sanatçı ise yine halk
dilini ve aruz ölçüsünü kullanmış; ama içerikte toplumsal
konulara yer vermiştir.
Bu parçada sözü edilen sanatçılar, aşağıdakilerin
hangisinde bir arada verilmiştir?

2 / 14

İlk şiiri "Cenge Giderken" büyük bir ilgi toplamış ve bu
şiirle Milli Edebiyat'ın öncüsü sayılmıştır. Şiirlerinde sade
bir dil ve hece ölçüsü kullanmıştır. Konularını toplum
dertlerinden, sosyal ve epik hayat sahnelerinden almış;
uyarıcı, öğretici şiirler yazmıştır. Hece sayısı çok olan
ölçüler kullanmış, söyleyişte nesre yaklaşmıştır. Türkçe
Şiirler adı altında topladığı eserinde, Türk Sazı, Ey Türk
Uyan şiirleriyle tanınır.
Yukarıda tanıtılan şair, aşağıdakilerin hangisidir?

3 / 14

(I) Yakup Kadri'nin en çok okunan eserleri romanlarıdır.
(II) İlk romanı Kiralık Konak'tır. (III) Daha sonraki romanları
"Hüküm Gecesi", "Sodom ve Gomore", "Mor Salkımlı
Ev" ve "Yaban"dır. (IV) "Bir Sürgün" adlı romanı, Jön
Türklerin Paris'teki hayatını anlatır. (V) "Nur Baba" ise
yozlaşmış tekkelerin bozuk taraflarını anlattığı eseridir.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde
bir bilgi yanlışı vardır?

4 / 14

Kendisi gibi hece ölçüsüyle şiirler yazan Enis Behiç,
Orhan Seyfi, Halit Fahri ve Yusuf Ziya ile birlikte "Beş
Hececiler" ya da "Hecenin Beş Şairi" diye anılan grup
içinde ele alınmıştır. Mizahi şiirlerinde Çamdeviren, Deli
Ozan ve Akıllı Ozan gibi takma adlar kullanan sanatçı,
oyun ve roman türlerinde de eserler vermiştir. Behçet
Kemal Çağlar'la birlikte kaleme aldıkları "Onuncu Yıl
Marşı", Cemal Reşit Rey tarafından bestelenmiştir.
Bu parçada tanıtılan şair, aşağıdakilerden hangisidir?

5 / 14

Günler kısaldı, Kanlıca’nın ihtiyarlan
Bir bir hatırlamakta geçen sonbaharları
Aruzu kullanarak böyle yalın bir dille şiirler yazan, geçmişi
ve bu geçmişin kültürünü yücelterek ele alan, İstanbul'u
geçmişin sembolü olarak "aziz" bulan şair, kimi
zaman parnasyen manzaralar çizdi, kimi zamansa kişisel
duygularından söz etti, Hiç roman ya da hikâye yazmadı,
kısa düşünce yazıları varsa da şiir, onun asıl edebiyat
verimidir. Yüzünü Osmanlının "şanlı" geçmişine
dönüşü, onu kimi çevrelerde bir simge isme dönüştürdü.
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden
hangisidir?

6 / 14

Milli Edebiyat döneminde, bazı sanatçılar, toplumcu
sanat anlayışıyla halkın sorunlarını, yoksulluğunu, kusurlarını
ve kahramanlıklarını samimiyetle dile getiren şiirler
yazmışlardır.
Aşağıdaki eserlerden hangisi, yukarıda sözü edilen
anlayışla yazılmış bir şiir değildir?

7 / 14

Aşağıdakilerden hangisi aydınlar arasında Milli Edebiyat
akımını başlatan etkenlerden biri değildir?

8 / 14

Ömer Seyfettin ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden
hangisi yanlıştır?

9 / 14

Faruk Nafiz Çamlıbel’in belli başlı eserleri; şiir kitapları,
manzum ve mensur eserleridir.
Aşağıdakilerden hangisi sanatçının kitaplarından biri
değildir?

10 / 14

----, son zamanlarında resmi görevleri dolayısıyla yurdumuzun
hemen her köşesini, yeniden gezmiş ve sevmiş
olan Reşat Nuri'nin seyahat notlarıyla örülmüştür.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi
getirilmelidir?

11 / 14

I. Divan şiiri sanat anlayışıyla kaleme aldığı şiirlerini
“Eski Şiirin Rüzgârıyla” adlı kitabında toplamıştır.
II. Hem nazım hem nesir alanında eserler vermiştir.
III. Sembolizmden etkilendiği için şiirlerinde pürüzsüz
ve müzikalitesi olan dizeler oluşturmaya çalışmıştır.
IV. Şiirlerinde hece ölçüsünü hiç denememiştir.
V. "Eğil Dağlar' adlı kitabında İstiklal Savaşı sırasında
yazdığı yazılarını toplamıştır.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde
Yahya Kemal ile ilgili bir bilgi yanlışı yapılmıştır?

12 / 14

1914-1920 yılları arasında eser veren Türk şairleri ve
yazarları, güçleri ve bilgileri yettiği ölçüde milli karakteri
öne çıkan yazılar yazdılar. Ancak bu yazıların her yönden
milli sayılabilecek olanlarını bu yıllarda Mehmet
Emin, Ziya Gökalp, Ömer Seyfettin, Fuat Köprülü ve Ali
Canip Yöntem gibi Milli Edebiyatı hazırlayan isimler verdi.
Aşağıdaki eserlerden hangisi, bu dönemin sanatçılarından
birine ait değildir?

13 / 14

"Kirpinin Dedikleri" adlı mizahi eserleriyle parlamıştır.
Keskin ve nükteci zekânın önemli örneklerini taşıyan bu
eserden sonra da mizah edebiyatımızın önemli eserlerini
vermiştir. Sıcak bir dille yazdığı Memleket Hikâyeleri ise
Türk edebiyatında Anadolu'nun ilk gerçekçi hikâyeleridir.
Bu yazılar, haklı bir takdir görmüş ve sürgündeki yazarın
İstanbul’a dönebilmesinde de önemli rol oynamıştır.
Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

14 / 14

Bazı sosyal sorunları, sihirli çizgilerle beliren manzum
hikâyeleri onun en güzel eserlerindendir. Sosyal ve yerli
konuların yanı sıra bazı tarihi olayları, gezi anılarını da
hikâyeleştirmiştir. Tarihi eserlerinin konusunu genellikle,
İslam büyüklerinin hayatlarından almıştır. Onun bu tarz
şiirleri, İslamiyet'e candan bağlı bir sanatçının samimi
duygularıyla bezenmiştir. Aruz ölçüsünü başarılı bir şekilde
kullandığı şiirlerini "Safahat" adlı eserinde toplamıştır.
Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

Skorunuz

The average score is 41%

0%

 

Cumhuriyet Dönemi Soruları : 

7
Oluşturma tarihi

CUMHURİYET EDEBİYATI TESTİ

1 / 14

Aşağıdakilerin hangisinde Ahmet Hamdi Tanpınar'la
ilgili bilgi yanlışı vardır?

2 / 14

Deneme ve eleştiri alanında akla gelen ilk isimlerdendir.
İlk yazılarını Dergâh'ta yayımlamıştır. Türkçenin özleşmesi
için çalışmış ve devrik cümle kullanımının yaygınlaşmasını
sağlamıştır. Yazıları, özellikle genç yazarlar
üzerinde etkili olmuştur. Cumhuriyet dönemi şairlerinin
ve yeni şiirin tanınmasına öncülük etmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi, bu parçada sözü edilen yazarın
eserlerinden biri değildir?

3 / 14

Aşağıdaki eşleştirmelerin hangisinde yanlışlık yapılmıştır?
Yazar Eser Tür

4 / 14

Aşağıdakilerden hangisi II. Yeni akımı sanatçılarının
ilkelerinden biri değildir?

5 / 14

Aşağıdaki eser- yazar eşleştirmelerinden hangisi
yanlıştır?

6 / 14

Yaz, kış yeşil bir saksı ıtır pencerede
Bahçede akasyalar açılırdı baharla
Ne şirin komşumuzdun sen Fahriye Abla!
Bu dizelerin yer aldığı şiiriyle ve "Gölgeler" adlı
oyunuyla ödül alan sanatçımız aşağıdakilerden hangisidir?

7 / 14

Cumhuriyet döneminin önemli şair ve yazarlarından olan
sanatçı birçok türde (roman, hikâye, inceleme, deneme...)
eser vermiştir Zaman, rüya, hayal kavramlarına
çokça yer veren sanatçı kendine özgü bir şiir dünyası
kurmuş; Fransız sembolistlerinin etkisinde kalmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi, bu parçada sözü edilen
sanatçının eserlerinden biri değildir?

8 / 14

Konularını büyük ölçüce köyden, orta tabaka ihsanından
alan oyunlar yazmıştır. Halk kültürünü iyi bildiğinden,
eserlerini folklor malzemeleriyle zenginleştirir. Eserlerinde
mekân, genellikle Batı Anadolu, Urla bölgesidir. Boş
Beşik, Mine, Kaynana Ciğeri, Vur Emri, Susuz Yaz eserlerinden
bazılarıdır,
Bu parçada tanıtılan yazar aşağıdakilerden hangisidir?

9 / 14

Orhan Kemal ve Sabahattin Ali gibi sanat hayatına şiirle
başlayan sanatçının asıl ürünleri, öyküleridir. Gözlemci,
gerçekçi bir tutumla yazdığı öykülerinde çocukluk anılarını,
Fransa'da geçirdiği yılları, İstanbul'un değişik semtlerinde,
adalarda geçen günlerini insanların içine karışarak
anlattı, Türk edebiyatındaki alışılmış öykü yapısını
kırarak, olayın gelişimini değil; olayın içinde iki insanın
durumunu yansıttı.
Aşağıdakilerden hangisi, bu parçada sözü edilen yazarın
eserlerinden biri değildir?

10 / 14

Keziban, Allah'ın Dediği Olur gibi köy konulu oyunlarıyla
Deli İbrahim, Kösem Sultan, IV. Murat gibi tarihi oyunlarıyla
tanınan sanatçı ----.
Bu parçada boş bırakılan yere getirilmesi gereken
sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

11 / 14

Aşağıdaki yazar-eser eşleştirmelerinden hangisi
doğrudur?

12 / 14

Cumhuriyet döneminin ilk şair topluluğu oları ----, bir
dergide bir araya geldiler. Dergide, topluluğu kamuoyuna
Ahmet Haşim tanıttı. Türk şiirinin bireysel konularından
ve karamsar psikolojisinden kaçınacaklarını, yenilik
peşinde koşacaklarını iddia etmelerine karşın bu iddialarını
gerçekleştiremediler. Sadece şiir heveslisi gençlerden
kurulu izlenimi veren bir topluluk oldular.
Bu parçada boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi
getirilmelidir?

13 / 14

Halide Edip Adıvar, Kurtuluş Savaşı yıllarına ait anılarını
"Türk'ün Ateşle İmtihanı" adı altında kitaplaştırmıştır.
Aşağıda verilen eserlerden hangisi, tür ve içerik olarak
yukarıda sözü edilen eserle benzerlik göstermektedir?

14 / 14

Aşağıdaki eserlerden hangisi türü bakımından diğerlerinden
farklıdır?

Skorunuz

The average score is 26%

0%

 
5
Oluşturma tarihi

CUMHURİYET EDEBİYATI SORULARI

1 / 14

Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde sanatçının etkilendiği
edebiyat akımı yanlış verilmiştir?

2 / 14

Güçlü bir gözleme dayanan Öykülerini ince eleştiri ve
mizahla örmüş; tiyatro yapıtlarında epik tarzı yeğlemiştir.
Epik tiyatronun Türkiye'deki öncülüğünü yapmış "Keşanlı
Ali Destanı", "Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım" gibi
birbirinden başarılı oyunlar yazmıştır.
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden
hangisidir?

3 / 14

Şiirlerinde ölçü ve uyağı içerikle bütünleştirerek, anlam
yoğunluğuna ulaşmıştır. Türkçenin ses ve anlam olanaklarını
en iyi değerlendiren şairlerden sayılmıştır. Tiyatro
yapıtları da olan sanatçı, bütün şiirlerini hece ölçüsüyle
yazmıştır. "Kaldırımlar" adlı şiiriyle belleklerde iz bırakmıştır.
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerin hangisidir?

4 / 14

Roman ve öykülerinde, toplumsal gerçekçi bir anlayışla
köyden kente göçen insanları işlemiştir. Karşılıklı konuşma
tekniğini başarıyla kullanmış; ancak anlatımı yer
yer röportaj havasına bürünmüştür. Natüralistlere çok
yaklaşan bir yazarlık anlayışı vardır. "Baba Evi", "Avare
Yıllar", "Murtaza" romanları ve "72. Koğuş" adlı hikâye
kitabıyla tanınmıştır.
Bu bilgiler, aşağıdaki yazarlardan hangisini tanıtmaya
yöneliktir?

5 / 14

Türkiye Cumhuriyetinin 10. kuruluş yıldönümü için
bestelenen "Onuncu Yıl Marşı"nın söz yazarı olan
şairler, aşağıdakilerin hangisinde bir arada verilmiştir?

6 / 14

Cumhuriyet döneminde pek çok romanda köylü-ağa,
işçi-patron ilişkilerinin, sosyal değişimin işlendiğini görüyoruz.
Aşağıdaki eserlerden hangisi, yukarıda sözü edilen
içeriğe sahip bir roman değildir?

7 / 14

Yedi Meşalecilerin, "şair" kimliği kazanabilen tek adıdır.
Yazı ve şiirlerini genellikle "Varlık" dergisinde yayımladı.
1949'dan sonra, şiirlerini serbest şekilde yazdı. Çocukluk
özlemi, anılara düşkünlük, yoksul yaşamlara karşı utanç
ve acıma, küçük mutluluklarla yetinme gibi konuları işledi.
İlk şiir kitabı, “Sebil ve Güvercinler”dir, "Mesut İnsanlar
Fotoğrafhanesi" de iki öykü kitabından biridir.
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden
hangisidir?

8 / 14

1928'de bir dergi çevresinde toplanan sanatçılar, edebiyatımıza
yenilik, canlılık, içtenlik getirmek istemişlerdir.
Hiçbir akıma bağlı kalmadan içlerinden geldiği gibi yazmayı
amaçlamışlardır. Ama şiire hiçbir katkı sağlayamamışlardır.
Bu parçada sözü edilen topluluk aşağıdakilerden
hangisidir?

9 / 14

Cumhuriyet dönemi edebiyatımızın en önemli hikâyecilerinden
olan yazar, Çehov tarzı hikâyelerin en başarılı örneklerini
vermiştir. Tam bir İstanbul hikâyecisidir. İstanbul’un
kenar mahallelerindeki küçük insanları büyük bir
sevgiyle anlatır. Hikâyeden başka roman ve şiir türlerinde
de eser vermiştir.
Aşağıdakilerden hangisi, bu parçada tanıtılan yazarın
eserlerinden biri değildir?

10 / 14

Çehov’la simgeleşen bu öykü tarzında olaylara değil,
durumlara ağırlık verilir. Serim, düğüm, çözüm bölümleri
bulunmaz. Olayın geçtiği yer önemini yitirmiştir. Roman
ise ya hiç yoktur ya da düzensizdir.
Aşağıdakilerden hangisi, bu parçada sözü edilen
öykü türüne örnek gösterilemez?

11 / 14

Gazeteci ve tiyatro yazarı olan sanatçı, tarihsel konulu
oyunlar yazmış, pek çok oyunu İstanbul Şehir Tiyatrosu
ile Devlet Tiyatroları tarafından sahnelenmiştir. Türkiye'-
nin sosyal sorunlarını toplumcu oyunlarıyla yansıtmıştır.
Eserlerinde genellikle Güneydoğu Anadolu köylerinde
geçen olayları anlatmıştır, Ben Devletim, Sarı Naciye,
İnsan Bir Düşüncedir, isyancılar eserlerinden bazılarıdır.
Yukarıdaki parçada sözü edilen yazar, aşağıdakilerden
hangisidir?

12 / 14

Aşağıdaki eserlerin hangisinde günce türünden
yararlanamamıştır?

13 / 14

Cumhuriyet şiirinin en önemli isimlerindendir. Tekke şiiri
geleneğini Fransız şiiriyle kaynaştırarak kendine özgü
bir şiir anlayışı geliştirdi. Şiirlerinde madde ve ruh ikilemini,
insanın evrendeki yerini, insanın tutkularını karamsar
bir bakış açısıyla işledi. Siyasal ve dinsel konularda
sayısız makale yazdı.
Aşağıdakilerden hangisi, bu parçada sözü edilen
sanatçının eserlerinden biri değildir?

14 / 14

Ölçüye bağlanmanın yaratıcılığı engellediğini, şiirin
şairanelikten arındırılması ve sıradan insanın da dünyasına
açılması gerektiğini iddia etmişler ve bu anlayışla
şiirler yazmışlardır. Cumhuriyet döneminin en çok yankı
uyandıran şiir hareketi olan bu topluluğun şairleri, anlatımlarındaki
doğallıkla dikkat çekmişlerdir.
Bu parçada sözü edilen topluluk aşağıdakilerden
hangisidir?

Skorunuz

The average score is 69%

0%

5
Oluşturma tarihi

CUMHURİYET DEVRİ EDEBİYATI SORULARI

1 / 13

Cumhuriyet dönemi şairleri için aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?

2 / 13

Aşağıdakilerin hangisinde verilen roman, karşısındaki
yazara ait değildir?

3 / 13

Aşağıdaki yapıtların hangisi ötekilerden farklı türdedir?

4 / 13

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi tümüyle "mensur
şiir" türündeki yapıtlardan oluşmuştur?

5 / 13

Aşağıdaki eserlerden hangisi türü yönünden diğerlerinden
farklıdır?

6 / 13

Yazınsal yaşamına şiirle başlamış; ama roman türünde
daha başarılı olmuştur. "Bursa'da Zaman" şiiri şairliğinin,
"Huzur" romanı da romancılığının en güzel örnekleri sayılır.
Öykü, deneme ve edebiyat tarihi türlerinde de yapıtları
vardır.
Parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

7 / 13

“Ayaşlı ve Kiracıları”nda, oda oda kiraya verilen bir evin
dokuz odasında yaşayan insanları, onların günlük yaşamlarını,
entrikalara bağlamadan, basit çizgileriyle yansıtmıştır.
Yapıtlarının hemen hepsinde toplumun farklı
tabakalarından gelen insanları, yalın, açık bir dille anlatır.
Onun, gereksiz ayrıntılardan arındırılmış bu anlatımı
için "telgraf üslubu" nitelemesi yapılmıştır.
Bu parçada sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?

8 / 13

"Hececi şiir geleneği"ni yeni bir içerikle sürdürmüş, "Otuz
Beş Yaş" şiiriyle 1946'da, CHP Şiir Yarışması'nı kazanarak
üne kavuşmuştur. Ayrıca, Baudelaire ve Verlaine'in
şiirlerinden örnekler çevirmiştir.
Bu parçada sözü edilen şair aşağıdakilerin hangisidir?

9 / 13

Konu ve olaydan çok, dramatik ahları şiirsel bir etkiyle
anlatan öyküler yazar. Bir boyacı sandığını, bir "hişt" sesini
öyküye soktu. Kör Mustafa gibi çalışan, didinen küçük
insanları, önemsiz görünen şeyleri öyküleştirdi.
"Modern öykü"nün özgün örneklerini verdi.
Bu parçada sözü edilen öykü yazan aşağıdakilerden
hangisidir?

10 / 13

Anadolu insanının yaşamını, acılarını, doğa ve toplumla
ilişkilerini anlatmıştır şiirlerinde. Yoksulluk temi, tüm şiirlerine
damgasını vurmuştur. Adamın Biri, Rüzgâr, Atatürk
Kurtuluş Savaşı'nda, Yeşeren Otlar... adlı şiirleriyle
tanınır.
Bu parçada sözü edilen sanatçı, aşağıdakilerden
hangisidir?

11 / 13

Şiir dışında hiçbir türde yapıt vermeyen şair, şiirde her
türlü konunun işlenebileceğini kanıtlamıştır. Destan,
sosyal olaylar ve çocuk temalarını yalın bir dil ve etkili bir
anlatımla işlemiştir. Biçime, sembollere önem veren şairin
Havaya Çizilen Dünya, Üç Şehitler Destanı, Toprak
Ana... gibi yapıtları vardır.
Bu parçada sözü edilen şair, aşağıdakilerin hangisidir?

12 / 13

Şiirlerinin yanı sıra öykü ve romanlarıyla da tanınan
sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?

13 / 13

Aşağıdakilerden hangisi “Yedi Meşale” topluluğu
içinde yer almamıştır?

Skorunuz

The average score is 49%

0%