Ayt Edebiyat Soruları Çöz

Edebiyatnotu.com olarak Ayt Edebiyat sınavı yaklaştığı için soru odaklı eğitim vermeye devam ediyoruz. Ayt Edebiyat Soruları Çöz konu başlığı altında sorularımızı sormaya devam edeceğiz. Tüm konulardan özenle secilmiş soruları çözerek sınava kadar sağlam bir pekiştirme yapmış olucaksınız.  Sitemizdeki bildirimleri açarak daha fazla içerikten daha hızlı şekilde haberdar olup notlarını yükseltebilirisiniz. Ayrıca edebiyatnotu.com ögrencilerine yakında bir soru bankası uygulaması çıkartıyoruz. Ayrıca tamamen ücretsiz. Binlerce soruyu ücretsiz çözerek sınava daha kolay hazırlanabilirsiniz.

Tüm konular aşağı indikçe çözebilirsiniz.                                           Edebiyat Yazılı Soruları                  Edebiyat Çalışma Kağıtları

Ayt Edebiyat Soruları : 

Halk Edebiyatı Soruları: 

95
Oluşturma tarihi

HALK EDEBİYATI TESTİ 1

1 / 12

I. Konular halkın yaşantısından alınır, eserlerde halkın
duyuş ve düşüncesi yansıtılır.
II. En çok kullanılan nazım türü şarkıdır.
III. Süslemelerden uzak, içten bir dili vardır.
IV. Hece ölçüsünün 7'li, 8'li ve 11'li kalıpları kullanılır.
V. Kimi ürünler hariç, bu edebiyatın ürünleri bir saz eşliğinde
söylenir.
Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangisi halk
edebiyatının özelliklerinden biri değildir?

2 / 12

On birli hece ölçüsüyle yazılır. Dörtlük sayısı üç ile beş
arasındadır. Âşık edebiyatının en çok kullanılan nazım
biçimidir. "Taşlama, koçaklama, güzelleme, ağıt" gibi türleri
vardır. Divan edebiyatında konu bakımından karşılığı
gazeldir. Kafiye düzeni "abab, cccb, dddb..." şeklindedir.
Yukarıda sözü edilen nazım biçimi aşağıdakilerden
hangisidir?

3 / 12

Aşağıdakilerden hangisi tekke edebiyatıyla ilgili
yanlış bir bilgidir?

4 / 12

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir bilgi yanlışı
vardır?

5 / 12

16. yy Âşık edebiyatının en ünlü sanatçılarından olan
şair koçaklamaları yanında koşma ve semai biçiminde
söylediği şiirlerinde geleneklere, hayata ve halk zevklerine
bağlı kalarak aşk ve doğa güzelliklerini dile getirmiştir.
Hece ölçüsüyle ve kendine özgü bir üslupla söylemiştir
şiirlerini.
Bu parçada tanıtılan şair aşağıdakilerden hangisidir?

6 / 12

Su gelir deste gider
Ayrılır dosta gider
Gurbet yansın yıkılsın
Sağ gelen hasta gider
Bu dörtlüğün nazım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

7 / 12

Su gelir deste gider
Ayrılır dosta gider
Gurbet yansın yıkılsın
Sağ gelen hasta gider
Bu dörtlüğün nazım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

8 / 12

15. yüzyılda yazıya geçirildiği bilinen bu eser on iki hikâyeden
oluşur. Halkın karakterini ve hayat tarzını yansıtan
bu hikâyelerde gelişmiş ve yer yer şiirleşmiş bir dil
vardır. Bazı kahramanları olağanüstü özelliklere sahiptir,
bu yönüyle destanlara benzer. Eserin nesir kısmında
secilere, nazım kısmında da aliterasyonlara çokça yer
verilmiştir.
Bu parçada tanıtılan eser aşağıdakilerden hangisidir?

9 / 12

Âşık edebiyatımızın son büyük ustasıdır. Aşk, yurt ve
toprak sevgisini şiirlerinde işlemiştir. Saz eşliğinde söylediği
şiirlerinde her haliyle bizim olan bir söyleyiş göze
çarpar. Şiirlerinin toplandığı kitap "Dostlar Beni Hatırlasın"
adını taşır.
Bu parçada tanıtılan halk şairi aşağıdakilerden hangisidir?

10 / 12

Tekke edebiyatının en çok kullanılan şiir türüdür. Allah'ı
övmek ona yakarmak temel konulardandır. Dini törenlerde
ezgiyle söylenir.
Bu parçada sözü edilen nazım şekli aşağıdakilerden
hangisidir?

11 / 12

İlim ilim bilmektir
İlim kendin bilmektir
Sen kendin bilmez isen
Bu nice okumaktır
Bu dörtlükte, dinî-tasavvufî Türk edebiyatının konularından
hangisi işlenmiştir?

12 / 12

15. yüzyılda yaşayan şair Bektaşi tarikatına bağlıdır.
Yunus Emre'nin etkisinde hem aruz hem de hece ile
yazmıştır. Nükteli ve iğneli bir dili olan sanatçının
Budalanâme adlı eseri öğretici bir üslupla yazılmıştır.
Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

Skorunuz

The average score is 64%

0%

68
Oluşturma tarihi

HALK EDEBİYATI SORULAR

1 / 13

Eser bir mecmua özelliği taşır. İçinde başkalarının da
"hikmet"leri vardır. Didaktik bir özellik gösteren eser, lirizmden
uzaktır. Eserde dervişlik, dünyadan yakınma,
cennet-cehennem, peygamber mucizeleri, İslam efsaneleri
başlıca işlenilen konulardır. Yalın bir Türkçeyle yazılan
eser, Yunus Emre'ye öncülük etmiştir.
Yukarıda sözü edilen yapıt aşağıdakilerden hangisidir?

2 / 13

Ankara'da doğmuş, yine orada ölmüştür. Tasavvuf şairlerindendir.
Medrese öğrenimi görmüş, Kara Medrese'ye
öğretmen olmuştur. Akşemsettin ve Eşrefoğlu Rumi gibi
birçok ünlüyü yetiştirmiştir. Yunus Emre'nin etkisinde
söylediği ilahiler günümüze kadar gelmiştir.
Yukarıda sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?

3 / 13

Aşağıdakilerin hangisinde hem aruz hem de hece
ölçüsüyle yazan halk şairleri bir arada verilmiştir?

4 / 13

Aşağıdakilerden hangisi halk edebiyatının özelliklerinden
biri değildir?

5 / 13

I. Dünya edebiyatının da tanıdığı bir mutasavvıf olan
Yunus Emre evrensel insancılık (hümanizm) görüşüyle
tanınır.
II. Garipname, Âşık Paşa'nın Anadolu Türklerine tasavvufu
öğretmek için yazdığı eserdir.
III. Ahmet Yesevi'nin çizgisinde olan Hacı Bektaş Veli
"Makalât" adlı eseri ile ünlüdür.
IV. Kayıkçı Kul Mustafa 15. yy'da yaşamış,
Budalaname, Mugalataname adlı öğretici eserler
yazmıştır.
V. Bayramiye tarikatının kurucusu Hacı Bayram Veli'-
nin hece ölçüsüyle yazılmış "nutuk" türünde şiirleri
vardır.
Numaralanmış cümlelerin hangisinde verilen bilgi
yanlıştır?

6 / 13

Toroslar'daki "Varsak" boyuyla bilinen bir nazım şeklidir.
Güney illerinde Karacaoğlan bu alanda ürün vermiştir.
Kafiyelenişi bakımından koşmaya benzer yiğitlik ve
mertlik edası vardır.
Yukarıda belirtilen özellikler edebiyatımızdaki nazım
türlerinden hangisine aittir?

7 / 13

Aşağıdakilerden hangisi Dede Korkut Hikâyeleri'nin
özelliklerinden biri değildir?

8 / 13

Yunus Emre'yle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?

9 / 13

Aşağıda halk edebiyatıyla ilgili verilen bilgilerden
hangisinde bir yanlışlık vardır?

10 / 13

Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

11 / 13

Düşman geldi tabur tabur dizildi
Alnımıza kara yazı yazıldı
Tüfenk icâd oldu mertlik bozuldu
Eğri kılıç kında paslanmalıdır
Bu dörtlüğün nazım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

12 / 13

Aşağıdakilerden hangisi halk edebiyatının özelliklerinden
biri değildir?

13 / 13

Su gelir deste gider
Ayrılır dosta gider
Gurbet yansın yıkılsın
Sağ gelen hasta gider
Bu dörtlüğün nazım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

Skorunuz

The average score is 52%

0%

139
Oluşturma tarihi

HALK EDEBİYATI TEST 2

1 / 14

Tasavvuf edebiyatıyla ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?

2 / 14

Saz şairleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?

3 / 14

Aşağıdakilerden hangisi Divan edebiyatı ile Halk

4 / 14

(I) Halk edebiyatında şiirlerin adları yoktur. (II) Ozanlar
son dörtlükte mahlaslarını kullanırlar. (III) Halk edebiyatında
betimlemeler gerçektir. (IV) Şiirlerde söz kadar ezgi
de önemlidir. (V) Halk şairleri söyledikleri şiirleri daha
sonra kendileri cönk denilen eserde toplarlardı.
Yukarıda Halk edebiyatıyla ilgili olarak, verilen bilgilerden
hangisinde bir yanlışlık yapılmıştır?

5 / 14

Hangisinde saz şairleri bir arada verilmiştir?

6 / 14

Aşağıdakilerden hangisi Anonim Halk Edebiyatının
özelliklerinden biri değildir?

7 / 14

Ela gözlerine kurban olduğum
Yüzüne bakmaya doyamadım ben
İbret için gelmiş derler cihana
Noktadır benlerin sayamadım ben
Yukarıdaki dörtlükten hareketle saz şairleri için aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?

8 / 14

I. Hem hece hem aruz ölçüsü kullanmışlardır.
II. Dize sonlarında yarım uyak kullanmışlardır.
III. Dörtlüklerden başka beyitlerden oluşan şiirler de
söylemişlerdir.
Yukarıda Tasavvuf edebiyatının özellikleri verilmiştir.
Verilenlerden hangileri tasavvuf şairlerinin Divan şairlerinden
etkilendiklerini gösterir?

9 / 14

Karacaoğlan aşağıdaki nazım şekillerinden hangilerini
kullanmamıştır?

10 / 14

Geleneksel Türk tiyatrosu için aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?

11 / 14

Aşağıdakilerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?

12 / 14

- Şiirlerini hem dörtlük hem beyitle söylerler.
- Şiirlerini hem aruz hem hece ölçüsüyle yazarlar.
Yukarıdaki özelliklerden hareketle Tekke edebiyatıyla
ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

13 / 14

16.yy Bektaşi şairidir. Şiirlerinde tasavvufi konulan işlemiştir.
Hece ölçüsüyle semai ve nefesler söyleyen şair,
halka özgü söyleyişleri kullanmada da başarılıdır. Yönetime
başkaldırınca asılarak idam edilmiştir.
Yukarıda sözü edilen Tekke edebiyatı şairi aşağıdakilerden
hangisidir?

14 / 14

Aşağıdakilerden hangisi tasavvuf edebiyatının özelliklerinden
biri değildir?

Skorunuz

The average score is 45%

0%

 

Divan Edebiyatı Soruları: 

163
Oluşturma tarihi

DİVAN EDEBİYATI SORULAR

1 / 19

Tasavvufun önde gelen temsilcilerindendir. Şiirlerini
genellikle Farsça yazmıştır. Tasavvuf düşüncesinin yayılmasında
önemli bir rolü olmuştur. Öleceği günü "şeb-i
arus" (düğün gecesi) ile ifade edecek kadar büyük bir Allah
sevgisine sahip olan sanatçının 2000'den fazla gazelinin
yer aldığı Divan-ı Kebir, yaklaşık 26 bin beyitten
oluşan Mesnevi, 70'ten fazla sohbetinin yer aldığı Fihi
Ma Fih isimli önemli eserleri vardır.
Bu parçada tanıtılan şair aşağıdakilerden hangisidir?

2 / 19

Aşağıdakilerden hangisi Divan şiirinin belirleyici
özelliklerinden biri değildir?

3 / 19

Aşağıda divan edebiyatı ile ilgili verilen bilgilerden
hangisi yanlıştır?

4 / 19

I. Konu ve anlamın ikinci plana itildiği süslü nesirde
yazarların amacı ustalık göstermektir.
II. Divan nesrinin önemli eserlerinden olan Fuzuli'nin
Leyla ile Mecnun'u süslü nesir örneğidir.
III. Şairlerin yaşamını anlatan, şiirlerinden örnekler veren
tezkireler edebiyat tarihinin yerini tutarlar.
IV. Sinan Paşa'nın Tazarruname adlı eseri süslü nesir
örneklerindendir.
V. Öğretici bir amacı olan bilim ve kültür konularında
yazılmış eserlerin çoğu orta nesir özelliği taşır.
Divan edebiyatı nesri (düzyazı) ile ilgili olarak numaralı
cümlelerden hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

5 / 19

Edebiyatımızda ilk fabl örneği sayılabilecek eseri
veren şair ve eseri aşağıdakilerden hangisidir?

6 / 19

Fuzuli ve Baki'yi karşılaştıran aşağıdaki yargılardan
hangisi yanlıştır?

7 / 19

Aşağıdakilerden hangisi divan edebiyatına ait bir
özellik değildir?

8 / 19

---- didaktik şiirleriyle divan şairleri arasında özel bir yere
sahiptir, imparatorluğun duraklama devrinde hikemi
tarzda yazdığı gazellerle halkın güvensizlik ve bezginliğine
tercüman oldu. Oğlu için yazdığı eğitici değeri olan
----, mesnevi tarzında yazılmıştır ve şairin en önemli
eseridir.
Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden
hangisi getirilmelidir?

9 / 19

Bir mecliste Nabi'nin Hayrabat mesnevisi okunmuş, oradakiler
bundan daha güzelinin yazılamayacağını söylemişler.
Şair ise, bu eserin o derece güzel olmadığını
söyleyince daha iyisini yazmaya davet edilmiştir. Bunun
üzerine ---- altı ay gibi kısa zamanda ---- adlı eseri yazmıştır.
Yukarıdaki parçada boş bırakılan yerlere hangi şair
ve eseri getirilmelidir?

10 / 19

(I) Divan edebiyatında nesir ikinci plandadır. (II) Bu edebiyatta
kişisel sevinçlere ve acılara çok yer verilmiştir.
(III) Şiirlerde daha çok aşk, sevgili ve dini konular işlenmiştir.
(IV) Divan edebiyatında betimlemeler gerçek ve
somuttur. (V) Anlatılan konu değil, konunun anlatılış biçimi
önemlidir.
Yukarıdaki parçada Divan edebiyatıyla ilgili verilen
numaralı bilgilerden hangisi yanlıştır?

11 / 19

Asıl adı Ömer'dir. İyi bir öğrenim görmüştür. Kaside şairi
olarak bilinir. Sağlam bir dili, cesur bir söyleyişi vardır.
Övmede ve yermede sınır tanımayan şair, hiciv edebiyatının
ustası kabul edilir.
Yukarıda sözü edilen Divan şairi aşağıdakilerden
hangisidir?

12 / 19

Sebk-i Hindi (Hint üslubu) akımına bağlı olan Divan
şairi aşağıdakilerden hangisidir?

13 / 19

Nedim ile Karacaoğlan’ın ortak yönü aşağıdakilerden
hangisidir?

14 / 19

Türk edebiyatında yazılan ilk tezkire aşağıdakilerden
hangisidir?

15 / 19

Türk edebiyatında ilk tezkire yazan sanatçı aşağıdakilerden
hangisidir?

16 / 19

Osmanlı sahasında yazılan ilk tezkire aşağıdakilerden
hangisidir?

17 / 19

Edebiyatımızda nazirecilik geleneğini kurumsallaştıran,
Fetih sırasında Fatih'in yanında bulunmuş, şairler sultanı
unvanına sahip bir 15. yy. şairidir.
Yukarıda tanıtılan divan şairi aşağıdakilerden hangisidir?

18 / 19

Aşağıdakilerden hangisi divan nesrinin özelliklerinden
biri değildir?

19 / 19

Naima 15. yy. Klasik Türk Edebiyatı'nın önemli nesir
I II III
yazarlarındandır. Tezkiretü'ş-Şuara adlı eseri şiir
IV V
eleştirisi yönünden ilk örneklerdendir. Yazar, bu
eseri Kanuni Sultan Süleyman'a sunmuştur.
Yukarıdaki numaralı yerlerden hangisinde bir bilgi
yanlışı vardır?

Skorunuz

The average score is 56%

0%

65
Oluşturma tarihi

DİVAN EDEBİYATI TESTİ 2

1 / 14

Aşağıdakilerden hangisi divan şiirinin özelliklerinden
biri değildir?

2 / 14

Günümüzde okunan hikâye ve romanlar yerine eskiden
de hikâyeler, menkıbeler, kıssalar okunurdu. Eski Anadolu
Türkçesinin en çok okunan eserlerinden biri de
Mantıku't-Tayr'dır. Bu eser aşk temasını işler. -— tarafından
dilimize çevrilmiştir. Şairin ayrıca dini ve tasavvufi
konuları işlediği Felekname adlı bir eseri de vardır.
Bu parçada verilen bilgilere göre boş bırakılan yere
aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

3 / 14

Şeyh Gâlip, 18. yüzyıl Divan Edebiyatı’nın en büyük şairi
ve tüm Divan Edebiyatı'nın da son büyük şairidir. Divan
edebiyatı Şeyh Gâlip'ten sonra edebiyat tarihindeki yerini
yeni edebiyatlara bırakmıştır. Şairimiz Mevlevîdir ve
mevlevîlikteki musikî başta olmak üzere pek çok unsuru
şiirlerine yansıtmıştır. "Sebk-i Hindi" akımının en büyük
üstatlarındandır. Dili ağırdır. Bununla birlikte sade gazel
ve şarkılar da yazmıştır. "Türkî-i Basit" akımının etkisiyle,
hece vezni ile şarkılar da yazmıştır.
Yukarıdaki parçada Şeyh Gâlip ile ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisine değinilmemiştir?

4 / 14

I. 15. yüzyıl Çağatay Türk edebiyatının en önemli
şairidir.
II. Leyla ve Mecnun aşkını mesnevisine konu eden bir
Türk şairidir.
III. Muhakemetü'l-Lügateyn, Türkçe ile Farsça'yı karşılaştırdığı
eseridir.
IV. Mecalisü'n-Nefais, dini-tasavvufi tarzda yazdığı bir
mesnevidir.
V. Hamse sahibi bir şairimizdir.
Yukarıda verilenlerden hangisinde Ali Şir Nevai ile
ilgili bir bilgi yanlışı vardır?

5 / 14

Aşağıdakilerden hangisi Divan edebiyatı nesir örneklerinden
biri değildir?

6 / 14

Divan edebiyatında didaktik şiirin en büyük ustasıdır.
Şiirlerinde lirizmden çok düşünce vardır. Şiirlerinde atasözlerinden
de yararlanan şair düzgün ve akıcı bir dil
kullanmıştır. Oğluna öğütler verip deneyimlerini anlattığı
bir mesnevisi vardır. "Hayrabat" adlı eser ise şairin diğer
mesnevisidir. Bunun yanında "Tuhfetü'l Harameyn" ve
"Surname" adlı iki eseri daha vardır.
Burada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

7 / 14

Aşağıda verilen divan edebiyatı şairlerinden hangisi
hece ölçüsüyle de şiir yazmıştır?

8 / 14

Aşağıdaki yazar-eser eşleştirmelerinden hangisi
yanlıştır?

9 / 14

15. yüzyılda konuşma diline yakın bir yazı diliyle mensur
eserler yazmıştır. —-'nin eser verdiği dönemde diğer dillerden
yapılan tercümeler bile ağır bir dille yapılıyordu.
Sanatçı, bu nedenle II. Murat'ın emriyle Kabusname adlı
eseri yeniden tercüme etmiştir.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi
getirilmelidir?

10 / 14

Mesnevi ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi
yanlıştır?

11 / 14

Naima 15. yy. Klasik Türk Edebiyatı'nın önemli nesir
I II III
yazarlarındandır. Tezkiretü'ş-Şuara adlı eseri şiir
IV V
eleştirisi yönünden ilk örneklerdendir. Yazar, bu
eseri Kanuni Sultan Süleyman'a sunmuştur.
Yukarıdaki numaralı yerlerden hangisinde bir bilgi
yanlışı vardır?

12 / 14

Aşağıdakilerden hangisi divan nesrinin özelliklerinden
biri değildir?

13 / 14

Edebiyatımızda nazirecilik geleneğini kurumsallaştıran,
Fetih sırasında Fatih'in yanında bulunmuş, şairler sultanı
unvanına sahip bir 15. yy. şairidir.
Yukarıda tanıtılan divan şairi aşağıdakilerden hangisidir?

14 / 14

Tasavvufun önde gelen temsilcilerindendir. Şiirlerini
genellikle Farsça yazmıştır. Tasavvuf düşüncesinin yayılmasında
önemli bir rolü olmuştur. Öleceği günü "şeb-i
arus" (düğün gecesi) ile ifade edecek kadar büyük bir Allah
sevgisine sahip olan sanatçının 2000'den fazla gazelinin
yer aldığı Divan-ı Kebir, yaklaşık 26 bin beyitten
oluşan Mesnevi, 70'ten fazla sohbetinin yer aldığı Fihi
Ma Fih isimli önemli eserleri vardır.
Bu parçada tanıtılan şair aşağıdakilerden hangisidir?

Skorunuz

The average score is 61%

0%

59
Oluşturma tarihi

DİVAN EDEBİYATI TESTİ 1.

1 / 13

Kasidelerinde sağlam bir şiir tekniği bulunan sivri dili ile
dikkat çeken Nefî'nin hiciv tarzındaki şiirleri topladığı
eseri —- dır. Ömrünün sonuna doğru yazdığı "terkib-i
bent"iyle ün kazanan divan şairimiz -— dir. Divan edebiyatından
etkilenerek kaside ve gazeller yazan — bir Divan
sahibi, halk şairidir. Sergüzeştname adlı bir de mesnevisi
vardır.
Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden
hangileri getirilmelidir?

2 / 13

Aşağıdakilerden hangisi divan edebiyatının özelliklerinden
biri değildir?

3 / 13

İstanbul'da doğan şair, Mevlevi çevrelerinde özel dersler
alarak yetişti. Divan şiirinin son büyük ustası kabul edilen
şair, meşhur Hüsn ü Aşk mesnevisini yirmi beş yaşında
yazdı. Şiirlerinde tasavvufu kendine has hayal,
mecazlar ve buluşlar ile anlattı.
Bu parçada sözü edilen divan şairi aşağıdakilerden
hangisidir?

4 / 13

Klasik edebiyatın ünlü şairi olan Nedim için aşağıda
verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

5 / 13

İran edebiyatından etkilenmesine karşın çağının Türkçesini
de eserlerine yansıtmıştır. Alegorik (sembolik) anlatımla
mesnevi tarzında yazdığı Harname'de sosyal hiciv
söz konusudur. Divan'ı da vardır.
Bu parçada tanıtılan şair aşağıdakilerden hangisidir?

6 / 13

On dördüncü yüzyılın tanınmış şairidir. Çeşitli konularda
eserler yazmıştır. İran edebiyatının tüm güzellik ve zenginliklerini
edebiyatımıza aktarmaya çalışmıştır. Zekâya
dayanan ölçülü şiirleriyle divan edebiyatına katkıda bulunmuştur.
Cemşid ü Hurşid, İskendername adlı eserleri
ve bir de Divan'ı vardır.
Bu parçada tanıtılan şair aşağıdakilerden hangisidir?

7 / 13

Aşağıdakilerden hangisi bir gazelin makta beyti
değildir?

8 / 13

Kasidelerinde sağlam bir şiir tekniği bulunan sivri dili ile
dikkat çeken Nefî'nin hiciv tarzındaki şiirleri topladığı
eseri —- dır. Ömrünün sonuna doğru yazdığı "terkib-i
bent"iyle ün kazanan divan şairimiz -— dir. Divan edebiyatından
etkilenerek kaside ve gazeller yazan — bir Divan
sahibi, halk şairidir. Sergüzeştname adlı bir de mesnevisi
vardır.
Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden
hangileri getirilmelidir?

9 / 13

Kaside ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden
hangisi yanlıştır?

10 / 13

Divan edebiyatımızın en büyük şairlerinden kabul edilen
şair, Türkçe eserlerini Azeri lehçesiyle yazmıştır. Arapça
ve Farsça eser de kaleme alan şair, aşk ve ıstırap şairi
olarak tanınır. Bunun yanı sıra şiirlerinde ayrılık, keder,
fedakârlık ve rintlik temalarını da işlemiştir. Kavuşmanın
aşkı öldürdüğüne inanan şair, ondan kaçınır ve aşk derdini
derman olarak görür. Tasavvuftan etkilenen şair şiirlerinin
yanı sıra nesir türünde eserler de yazmıştır.
Bu parçada sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?

11 / 13

Sanatçı, Türkçeye gönülden bağlı kaldı, eserlerini sade
bir dille yazdı, Türkçenin Anadolu'da bir edebiyat dili olarak
yerleşmesinde önemli katkılarda bulundu. Çevresine
toplanan halka sade Türkçe ile Yunus tarzı ilahiler söyledi;
ancak Yunus kadar başarılı olamadı. 12 bin beyitlik
ahlaki, tasavvufi, didaktik bir eser olan Garipname ona
aittir.
Bu parçada tanıtılan divan şairi aşağıdakilerden
hangisidir?

12 / 13

Aşk, ayrılık, hasret gibi lirik konularda yazılan şiirlerdir.
Bazılarında Allah aşkı, peygamber sevgisi gibi konular
işlenirken bazılarında da eğlence, zevk, kadın gibi unsurlar
ele alınır. Beyit sayısı 5-15 arasında değişebilir. İlk
beytine matla denir, ilk beyitte dizeler kendi aralarında
kafiyelidir. Diğer beyitlerde ilk dize serbest ikinci dizeler
matla beytiyle kafiyelidir.
Yukarıda sözü edilen nazım biçimi aşağıdakilerden
hangisidir?

13 / 13

Aşağıdakilerden hangisi mesnevi türünde yazılmış
bir eser değildir?

Skorunuz

The average score is 56%

0%

 

Tanzimat Edebiyatı Soruları: 

138
Oluşturma tarihi

Tanzimat Edebiyatı Soru Çöz

 

 

1 / 13

Romanda görücü usulü evlilik ve bunun sakıncaları
romantik biçimde ele alınır. Küçük yaşta babasız kalan
Talat'ı, annesi Saliha Hanım büyütür. Talat, sürekli uğradığı dükkân sahibi Hacı Mustafa'nın üvey kızını sever.
Ne var ki Hacı Mustafa üvey kızını zengin bir adamla evlendirir.
Yukarıda sözü edilen Tanzimat romanı aşağıdakilerden hangisidir?

2 / 13

Şemsettin Sami ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

3 / 13

Aşağıdakilerden hangisi hem Divan hem Tanzimat
edebiyatının ortak özelliklerinden biridir?

4 / 13

Aşağıdaki eserlerden hangilerini Tanzimat sanatçıları yazmamıştır?

5 / 13

Aşağıdaki gazetelerden hangisini Tanzimat sanatçıları çıkarmamıştır?

6 / 13

"Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat" , "Letaif-i Rivayet" ve
"Şair Evlenmesi" eserlerinin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

7 / 13

Ahmet Mithat Efendi ile ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?

8 / 13

I. Dönem Tanzimat edebiyatıyla ilgili olarak verilen
bilgilerden hangisi yanlıştır?

9 / 13

Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat romanının özelliklerinden biri değildir?

10 / 13

Aşağıdaki eserlerden hangileri I. dönem Tanzimat
edebiyatına aittir?

11 / 13

Aşağıdaki eserlerden hangisinin türü diğerlerinden
farklıdır?

12 / 13

Aşağıdakilerin hangisinde I. Dönem Tanzimat romanıyla ilgili bir özellik değildir?

13 / 13

Aşağıdaki eserlerden hangileri başka eserlere tepki
olarak yazılmıştır?

Skorunuz

The average score is 51%

0%

 
77
Oluşturma tarihi

Tanzimat Edebiyatı Soruları

Tanzimat Edebiyatı Soruları

1 / 15

Edebiyatımızdaki ilk öykü ve yazarı aşağıdakilerden
hangisidir?

2 / 15

Servet-i Fünun edebiyatının oluşmasında etkili olan
sanatçı, yeniliğin savunucusudur. Eserlerini sanat sanat
içindir, anlayışıyla yazmıştır. "Her güzel şey şiirdir." anlayışıyla şiirin konusunu genişletmiştir. Kafiye anlayışından dolayı Muallim Naci ile aralarında tartışma olmuştur.
Yukarıda sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

3 / 15

Tanzimat edebiyatında klasisizmin etkisinde kalan
sanatçılar aşağıdakilerden hangileridir?

4 / 15

Edebiyatımızda ilk tarihi roman denemesi olarak —, ilk
tarihi roman ise — kabul edilir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla
aşağıdaki eserlerden hangileri getirilmelidir?

5 / 15

Aşağıdakilerden hangisi Namık Kemal'in tiyatro
eserlerinden biri değildir?

6 / 15

Tanzimat şiiriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?

7 / 15

Aşağıdakilerden hangisi II. dönem Tanzimat edebiyatının özelliklerinden biri değildir?

8 / 15

Aşağıdaki eserlerden hangileri I. dönem Tanzimat
edebiyatına aittir?

9 / 15

.Edebiyatımızda onun kadar çok yazan yazar yoktur. O,
eserleriyle ilkokul hocası olmuştur. Batıdaki her türlü gelişmeden, teknolojik ürünlerden okurunu bilgilendirmek
ister. Bu yüzden sık sık romanın akışını kesip okura bilgi
verir. "Yeniçeriler", "Jön Türk" sanatçının romanlarından
bazılarıdır.
Yukarıda tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

10 / 15

Abdülhak Hamit Tarhan'ın tiyatrolarıyla ilgili verilen
bilgilerden hangisi yanlıştır?

11 / 15

Aşağıdakilerin hangisinde eser - yazar eşleştirilmesi
yanlıştır?

12 / 15

Aşağıdaki eserlerden hangileri tiyatro türündendir?

13 / 15

Aşağıdakilerden hangisinde verilen eser ve türü
yanlış eşleştirilmiştir?

14 / 15

Şemsettin Sami ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

15 / 15

Aşağıdakilerden hangisi hem Divan hem Tanzimat
edebiyatının ortak özelliklerinden biridir?

Skorunuz

The average score is 51%

0%

     
41
Oluşturma tarihi

Tanzimat Edebiyatı Soruları Özel Seri

Tanzimat Edebiyatı Soruları Özel Seri

1 / 17

Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

2 / 17

Namık Kemal'le ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?

3 / 17

Ziya Paşa ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?

4 / 17

Aşağıdaki Tanzimat sanatçılarından hangileri gazete
çıkarmıştır?

5 / 17

Halka karşı büyük sorumluluk taşıyan bir sanatçıdır.
Yazı dilini sadeleştirmek, halkın anlayacağı bir dil kullanmak amacındadır. O, söz oyunlarından kaçınır, doldurma sözlere yer vermez. Hem şiir yazmış hem de ilk
şiir çevirisini o yapmıştır.
Yukarıda özellikleri verilen Tanzimat sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

6 / 17

Nefi ile Ziya Paşa'nın ortak yönü aşağıdakilerden
hangisidir?

7 / 17

Aşağıdaki sanatçılardan hangisi "kanun, hürriyet,
vatan" kavramlarını eserlerinde dile getirmiştir?

8 / 17

Aşağıdakilerden hangisi II. Dönem Tanzimat sanatçılarının gazete çıkarmamalarının bir nedenidir?

9 / 17

Edebiyatımızdaki ilk çeviri roman aşağıdakilerden
hangisidir?

10 / 17

Edebiyatımızdaki ilk öykü ve yazarı aşağıdakilerden
hangisidir?

11 / 17

Servet-i Fünun edebiyatının oluşmasında etkili olan
sanatçı, yeniliğin savunucusudur. Eserlerini sanat sanat
içindir, anlayışıyla yazmıştır. "Her güzel şey şiirdir." anlayışıyla şiirin konusunu genişletmiştir. Kafiye anlayışından dolayı Muallim Naci ile aralarında tartışma olmuştur.
Yukarıda sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

12 / 17

Tanzimat edebiyatında klasisizmin etkisinde kalan
sanatçılar aşağıdakilerden hangileridir?

13 / 17

Edebiyatımızda ilk tarihi roman denemesi olarak —, ilk
tarihi roman ise — kabul edilir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla
aşağıdaki eserlerden hangileri getirilmelidir?

14 / 17

Aşağıdaki eserlerden hangilerini Tanzimat sanatçıları yazmamıştır?

15 / 17

Aşağıdakilerden hangisi hem Divan hem Tanzimat
edebiyatının ortak özelliklerinden biridir?

16 / 17

Şemsettin Sami ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

17 / 17

Aşağıdakilerden hangisinde verilen eser ve türü
yanlış eşleştirilmiştir?

Skorunuz

The average score is 58%

0%

 

Servet-i Fünun Edebiyatı Ve Fecri Ati Edebiyatı Soruları : 

19
Oluşturma tarihi

SERVETİ FUNUN VE FECR-İ ATİ SORULARI

1 / 12

----, Türk şiirinde Fransız sembolizminin sembolü olarak
bilinir. Ancak şair kısmen Servet-i Fünun kısmen de Divan
edebiyatı şiir anlayışını birleştirerek kendi şiirini yaratmıştır.
Şiir hakkındaki düşüncelerini ise "Piyale" adlı
eserinin önsözünde vermiştir.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki sanatçılardan
hangisi getirilmelidir?

2 / 12

Servet-i Fünun romanının en önemli yazarıdır. Romanlarının
en belirgin özelliği, dil ve anlatımıdır. Çünkü onun
dili, Servet-i Fünun düzyazısının dili demektir. Romanlarında
toplumsal olaylar değil, kahramanların içinde yaşadıkları
sosyal çevrelerin realist betimlemeleri vardır.
Titiz gözlemlere dayanan betimlemelerini, tutarlı ruhsal
çözümlemelerini olaylar arasında eriterek ölçülü kullanan
ilk Türk romancısıdır.
Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

3 / 12

Servet-i Fünun'a katılmadan önce, Halit Ziya'nın İzmir'-
deyken yayımladığı eserlerini takip ederek yetişen bir
sanatçıdır. Halit Ziya etkisi, bu sanatçının eserlerinde
uzun süre devam etmiştir. Bununla beraber, onun eserleri
Halit Ziya'ya göre daha sade ve zarif bir Türkçeyle
yazılmıştır. Eserlerinin konuları ise, genellikle tutkulu
aşklar, kadın ve ihtiras maceralarıdır.
Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

4 / 12

I. İnsanı ve doğayı resmeden şiirler yazmışlardır.
II. Soluk ve melankolik edebiyata karşı çıkmışlardır.
III. Değişen, çeşitlenen, ahenk veren bir nazım ölçüsü
istediklerinden, aruzu tercih etmişlerdir.
IV. Batı edebiyatına ait nazım şekillerini kullanmışlardır.
V. Mensur şiir türündeki eserlerinde çok süslü bir dil
kullanmışlardır.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisi,
Servet-i Fünun edebiyatı için söylenemez?

5 / 12

Aşağıdakilerden hangisi, Edebiyat-ı Cedide sanatçılarına
ait bir eser değildir?

6 / 12

Roman tekniği bakımından güçlü roman ve öykülerini
Servet-i Fünun'un etkili olduğu dönemde yazmış; öykü
ve roman kahramanlarını yaşadığı toplumdan, özellikle
çok iyi bildiği salon insanlarının içinden seçmiştir. Aslen
İzmirli olduğundan, ilk eserlerinde İzmir'deki çevresini
konu edinmiştir. Yazar, Fransız natüralist ve realistlerinin
etkisinde kalmış; romanlarında aydın çevreyi, öykülerinde
ise halkın yaşamım işlemiştir.
Bu parçada sözü edilen yazar, aşağıdakilerden hangisidir?

7 / 12

İstanbul halkının iç mahallelerdeki hayatını ve bu hayatın
karakteristik tiplerini, tipik olaylarını, batıl inançlarını,
dedikodu yapan kadınlarını karikatürize eden sanatçı,
halka seslenen ve kitaplarını halka sevdirmeyi başaran
bir yazardır. Kahramanlarını onların ağzıyla konuşturan
yazar sokağı romanlarına sokmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi bu parçada sözü edilen yazarın
eserlerinden biri değildir?

8 / 12

Servet-i Fünuncularla çok yakın dostluklar kurmasına
rağmen onların sanat anlayışına katılmamış, saz ve tekke
şairlerinin etkisiyle şiirler yazmıştır. Yunus'a benzer
söyleyişi vardır. Ansiklopedik bilgilere sahip olduğundan
“feylesof” unvanını almıştır. "Serab-ı Ömrüm" adlı bir şiir
kitabı vardır.
Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

9 / 12

(I) Bu dönemde "roman" türü, Fransız edebiyatının etkisiyle
yeni bir hız kazanır, (II) Gerçekçi betimlemenin payı
daha da artar. (III) Fransızcanın etkisiyle üslup değişir.
(IV) Dil, yeni kavramları karşılayacak yeni tamlamalar ve
sıfatlarla süslü bir şekil kazanarak ağırlaşır. (V) Romantizmin
etkisiyle kişiler, tek yönlü olarak ele alınır.
Numaralanmış cümlelerin hangisinde Servet-i Fünun
edebiyatı ile ilgili bir bilgi yanlışı vardır?

10 / 12

Halit Ziya, roman tiplerini çizmekte tam bir ustalık
göstermiştir. Tip ve karakter çizmede oldukça başarılıdır.
Aşk-ı Memnu'daki Bihter ve Behlül, Mai ve Siyah'taki
I II III IV
Suat başarılı tiplerdir.
V
Yukarıda numaralanmış yerlerin hangisinde bilgi
yanlışı vardır?

11 / 12

Tevfik Fikret'le ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?

12 / 12

---- Divan edebiyat; nazım biçimlerinden olan "müstezat";
geliştirip zenginleştirerek Fransız serbest şiirine
benzeyen "serbest müstezat"ı kullandılar. Ayrıca uyak
(kafiye) örgüsünde şaire kolaylıklar sağlayan özgün biçimler
yarattılar. Biçim yönünden şiirimizin Batılı bir nitelik
kazanması bu dönemde gerçekleşmiştir, denebilir. .
Bu parçanın başına, aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Skorunuz

The average score is 50%

0%

 
7
Oluşturma tarihi

SERVET-İ FUNUN FECR-İ ATİ TEST2

1 / 12

Aşağıdakilerden hangisi, Fecr-i Âti topluluğunda yer
almış sanatçılardan biri değildir?

2 / 12

Aşağıdakilerin hangisinde eser - yazar eşleştirilmesi
doğrudur?