Halk Şiiri Boşluk Doldurma

 

 

 1. Halk edebiyatında şiir birimi …………… , ölçü……………… ölçüsüdür.
 2. Halk edebiyatında……………… kafiye kullanılmıştır.
 3. Halk hikayeleri………….. biçimde yazılmıştır. Araya ………………… parçalar serpiştirilmiştir.
 4. Maninin kafiye düzeni……………… şeklindedir.
 5. …………….. kendine özgü bir ezgiyle söylenir.
 6. Türkünün asıl bölümüne……………… , her bendin sonunda tekrarlanan bölümüne………………………. denir.
 7. Anonim halk edebiyatı ürünleri…………, …………., ……………, ………….., ………….. dir.
 8. Aşıklar……………………….. ilişkisiyle yetişirler.
 9. Şairlerin adı………………………. geçer.
 10. Âşık edebiyatında ürünler……………… adı verilen defterlerde toplanmıştır.
 11. ………., ……………, ………………, ………….. Âşık edebiyatı nazım şekilleridir.
 12. Koşma nazım biçimiyle yazılan……………, ……………, ……………, …………. ise nazım türleridir.
 13. Koşmalar…………….. ölçüsüyle yazılır. Dörtlük sayıları en az………. en fazla  ………… dörtlük olabilir.
 14. Semai koşmadan belirli bir …………… olması ve hece ölçüsünün……………….. kalıbıyla söylenmesi yönüyle ayrılır.
 15. Semainin kafiye düzeni…………. benzer. ………../………… biçimindedir.
 16. Semainin kendine özgü ……… vardır.
 17. Varsağıyı diğer nazım şekillerinden ayıran önemli  bir özellik……………….. gibi ünlemlere yer verilmesidir.
 18. Destanlar hece ölçüsünün………. kalıbıyla söylenir.
 19. Dini tasavvufi halk edebiyatı nazım türleri…………. , ……………, ……………., ………………., ………….. dır.
 20. ……………………. Allah’ı övmek için, ………………….. tarikata yeni gelen dervişlere yol göstermek için ; ………………. her şeyin Allah’tan gelip Allah’a döneceği felsefesini anlatmak için yazılır.
 21. Halk edebiyatında en çok varsağı söyleyen şair ……………………….. dır.

 

Halk Şiiri ( Halk edebiyatı) Konu Anlatımı için tıklayınız

 

Halk Şiiri Boşluk Doldurma Cevapları

 

 1. Halk edebiyatında şiir birimi dörtlük , ölçü hece ölçüsüdür.
 2. Halk edebiyatında yarım kafiye kullanılmıştır.
 3. Halk hikayeleri nesir biçimde yazılmıştır. Araya manzum parçalar serpiştirilmiştir.
 4. Maninin kafiye düzeni a-a-x-a şeklindedir.
 5. Türkü kendine özgü bir ezgiyle söylenir.
 6. Türkünün asıl bölümüne bent, her bendin sonunda tekrarlanan bölümüne kavuştak denir.
 7. Anonim halk edebiyatı ürünleri mani, ninni, ağıt, türkü, destan dır.
 8. Aşıklar usta-çırak ilişkisiyle yetişirler.
 9. Şairlerin adı son dörtlükte geçer.
 10. Âşık edebiyatında ürünler cönk adı verilen defterlerde toplanmıştır.
 11. Koşma, semai, varsağı, detan Âşık edebiyatı nazım şekilleridir.
 12. Koşma nazım biçimiyle yazılangüzelleme, koçaklama, taşlama, ağıt ise nazım türleridir.
 13. Koşmalar hece ölçüsüyle yazılır. Dörtlük sayıları en az 3 en fazla 5 dörtlük olabilir.
 14. Semai koşmadan belirli bir ezgisi olması ve hece ölçüsünün sekizli kalıbıyla söylenmesi yönüyle ayrılır.
 15. Semainin kafiye düzeni koşmaya benzer.  abab/cccb biçimindedir.
 16. Semainin kendine özgü ezgisi vardır.
 17. Varsağıyı diğer nazım şekillerinden ayıran önemli  bir özellik bre, hey, behey gibi ünlemlere yer verilmesidir.
 18. Destanlar hece ölçüsünün 11 kalıbıyla söylenir.
 19. Dini tasavvufi halk edebiyatı nazım türleri ilahi, şathiye, nefes, nutuk, devriye dir.
 20. İlahi Allah’ı övmek için, nutuk tarikata yeni gelen dervişlere yol göstermek için ; devriye her şeyin Allah’tan gelip Allah’a döneceği felsefesini anlatmak için yazılır.
 21. Halk edebiyatında en çok varsağı söyleyen şair Karacaoğlan’dır.

.

.

Halk Şiiri ( Halk edebiyatı) Konu Anlatımı için tıklayınız

.

.