Paragraf Soruları İçin Kavram Sözlüğü

PARAGRAF SORULARI İÇİN KAVRAM SÖZLÜĞÜ

 

paragraf-icin-kavram-sozlugu

Paragraf sorularını çözmeden önce bilinmesi gereken kavramları ” Paragraf Soruları İçin Kavram Sözlüğü”  başlığı altında sizler için hazırladım.

Adaptasyon: Uyarlama.

Adapte: Uyarlanmış.

Ağdalı: Anlaşılması güç, karmaşık.

Ahenk: Uyum, düzen.

Akıcılık: Sürükleyici olma, okuyanı sıkmama.

Aktüel: Güncel, edimsel.

Alafranga: Batı tarzında, Türk geleneklerine uygun olmayan.

Alaturka: Türk geleneklerine uygun olan.

Anlatı: Hikâye etme.

Arı dil: Sade, öz Türkçe.

Bağdaşmak: Uyuşmak.

Banal: Bayağı, sıradan.

Basmakalıp: Özgünlüğü olmayan, değişiklik göstermeyen, bilineni tekrarlayan, harcıâlem, klişe.

Betik: Yazılı olan şey, kitap, mektup, tezkere, pusula.

Betimleme: Tasarlama, bir şeyi sözle veya yazıyla anlatma, göz önünde canlandırma, tasvir.

Bezgin: Yaşama veya iş görme isteğini yitirmiş.

Burjuva: İmtiyazlı, seçkin, soylu.

Biçem: Üslup, tarz, anlatım biçimi.

Biçim: Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil.

Bilinç: İnsanın kendisini ve çevresini tanıma yeteneği, şuur.

Bilinç Akışı: Kahramanın düşüncelerinin art arda ve düzensiz bir biçimde verildiği teknik.

Biyografi: Bir kimsenin hayatını konu alan yazılardır.

Bulgu: Araştırma verilerinin çözümlenmesinden çıkarılan bilimsel sonuç, netice.

Çağdaş: Aynı çağda yaşayan, uygar.

Çeşni: Çeşit, tat, hoşa giden özellikler.

Çevirmen: Bir yazıyı veya konuşmayı bir dilden başka bir dile çeviren kimse, çevirici, dilmaç, tercüman, mütercim.

PARAGRAF SORULARI İÇİN KAVRAM SÖZLÜĞÜ

Dağarcık: Bellek.  Yaşananları, öğrenilen konuları, bunların geçmişle ilişkisini bilinçli olarak zihinde saklama gücü. Bilgi.

Dejenere: Yozlaşmış, aslını koruyamamış.

Deneme: Herhangi bir konuda yeni ve kişisel görüşlerle bezenmiş bir anlatım içinde sunulan düz yazı türü.

Devinim: Hareket, eylem.

Didaktik: Öğretici.

Diksiyon: Duru, kurallara uygun güzel konuşma.

Dikte etmek: Bir düşünceyi zorla kabul ettirmek.

Dingin: Durgun, hareketsiz, sakin.

Dinleti: Bir topluluğa bir şeyler anlatmak, konser.

Diyalog: Karşılıklı konuşma.

Doğaçlama: İrticalen, metne bağlı kalmadan içinden geldiği gibi konuşma.

Doğallık: Yapmacıksız, gösterişsiz.

Dramatik: Acıklı.

Duruluk: Gereksiz sözcüklere yer vermeme. En kısa yoldan aktarma.

Duyuş: Seziş. Sezme işi.

Düş: Gerçekleşmesi istenen şey, umut. Gerçek olmayan şey, imge, hayal.

Düşsel: Düş ile ilgili, hayali.

Düşünsel: Düşünce ile ilgili, düşünce sonucu ortaya çıkan, düşünceye dayanan, fikrî.

Düzyazı: Şiir olmayan söz ve yazı, nesir, mensur, inşa.

Edimsel: Hareketli, fiili.

Ebru: Kâğıt süslemeciliğinde kitre, kola vb. yapıştırıcılarla yoğunlaştırılmış su üzerine, neft yağı ile sulandırılmış yağlı boya damlatılarak yapılan ve kâğıda geçirilen süs.

Eğreti: Geçici, sınırlı.

Eleştiri: Bir edebiyat veya sanat eserini her yönüyle anlaşılmasını sağlamak ve değerlendirmek amacıyla yazılan yazı türü, tenkit, kritik.

Eleştirmen: Eleştiri yazıları yazan kimse, eleştirmeci, tenkitçi, münekkit.

Empoze: Zorla kabul ettirme.

Erek: Amaç, maksat.

Estetik: Sanatta ortaya konulan güzellik.

Etik: Ahlaki, ahlakla ilgili.

Evrensel: Bütün insanlığı ilgilendiren, âlemşümul, cihanşümul, üniversal.

PARAGRAF SORULARI İÇİN KAVRAM SÖZLÜĞÜ

Paragraf soruları için kavram sözlüğü bir yol gösterici olarak dikkatle incelenmelidir.

 

BU KONU İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR !  İletişim, İletişimin Ögeleri

Fantastik: Gerçekte var olmayan, gerçek olmayan, hayalî.

Fantezi: Sonsuz hayal.

Fenomen: Olay, olgu

Fonetik: Ses bilgisi

Gerçeküstü: Gerçeği aşan, gerçeğin üstündeki gerçek, sürrealite.

Görece: Kişiden kişiye değişebilme durumu

İçerik: Bir şeyin içerisinde bulunanların tümü, muhteva

İçgüdü: Doğuştan gelen.

İçtenlik: Yapmacıksız, içten geldiği gibi anlatma.

İkilem: Çatışma, iki durumdan birini seçme

İlinti: İlgi, ilişki

İma: Dolaylı, üstü kapalı anlatma.

İmbik: Damıtmaya yarayan, damıtma işinde kullanılan araç, damıtıcı.

İmge: Zihinde tasarlanan ve gerçekleşmesi özlenen şey, düş, hayal, imaj, hülya.

İnan: İnanma işi.

İrdelemek: Detaylı olarak incelemek.

İroni: Söylenen sözün tersini kastederek kişiyle veya olayla alay etme. Gülmece.

İndirgeme: Bir işi daha kolay kısa ve yalın hale getirme

İvedi: Acele

Jest: El, kol veya baş ile yapılan uyumlu hareket

Kanı: İnanç, düşünce, kanaat.

Kanıksamak: Alışma

Karakter: Bir eserde duygu, tutku ve düşünce yönlerinden ele alınan kimse.

Kitle: İnsan topluluğu

Kriter: Ölçüt, kıstas

Kuram: Kanıtlanmamış, teori, soyut bilgi

Kurgu: Uygulamaya geçmeyen yalnız bilmek ve açıklamak amacını güden düşünce.

Kültür: Bir topluma özgü düşünce ve sanat eserlerinin tümü.

Kültürel: Kültüre ilişkin, kültürle ilgili.

Lirik: Çok etkili, coşkun, genellikle kişisel duyguları dile getiren.

Metinler Arasılık: Bir yazarın, başka bir yazarın metninden aldığı parçaları kendi metninin içinde eriterek yeniden yazması.

Mistik: Açıklanamayan, akıl dışı.

PARAGRAF SORULARI İLE İLGİLİ KAVRAM SÖZLÜĞÜ

Nesnel: Objektif, yorumsuz, herkesçe aynı kabul edilen.

Nicelik: Sayılabilen ölçülebilen, azlık, çokluk

Ödün: Taviz

Ölçüt: Kıstas, kriter.

Özgü: Birine ya da bir şeye ait olan.

Özgün: Kendine has niteliği olan.

Özümsemek: Benliğine yerleştirmek.

Özveri: Fedakarlık

Payanda: Dayanak.

Sağduyu: Doğru, akla uygun yargılar verme.

Salt: İçine, kendisine yabancı hiçbir şey karışmamış, arı. Yalnızca. Duru. Sadece.

Salık vermek: Öğüt vermek, tavsiye etmek

Saptamak: Bir şeyi belirgin kılmak, tespit etmek.

Sav: İddia, tez

Simge: Sembol

Söz Dağarcığı: Bir dilde kullanılan veya bir kimsenin bildiği, kullandığı sözlerin bütünü, söz varlığı, vokabüler, kelime hazinesi.

Süreğen: Sürüp giden

Süreç: Devam eden zaman.  Birbirini takip eden olaylar dizisi.

Şematik: Bir edebiyat eserinin, bir tasarının planı, biçimi.

Tasarı: Proje, plan

Tekdüzelik: Tekdüze olma durumu, yeknesaklık, biteviyelik, monotonluk.

Tem: Tema

Tema: Öğretici veya edebî bir eserde işlenen konu, düşünce, görüş.

Terim: Bir bilim, sanat, meslek dalıyla veya bir konu ile ilgili özel ve belirli bir kavramı karşılayan kelime.

Tip: Hikâye, roman, tiyatro gibi uzun anlatıma dayalı edebî eserlerde kişi kadrosu içinde yer alan ve belli bir düşüncenin, topluluğun zihniyetini ve ideolojinin temsilciliğini yüklenen kişi.

Tinsel: Ruhi, manevi

Tümce: Cümle

Yadsımak: İnkâr etmek,

Üslup: Sanatçının görüş, duyuş, anlayış ve anlatıştaki özelliği veya bir türün, bir çağın kendine özgü anlatış biçimi, biçem, tarz, stil.

Nitelik: Bir şeyin nasıl olduğunu belirten, onu başka şeylerden ayıran özellik, vasıf, keyfiyet

Nükte: Düşündürücü ve şakalı söz

PARAGRAF SORULARI  KAVRAM SÖZLÜĞÜ

Öz eleştiri: Bir kişinin kendi davranışları üzerine yönelttiği eleştiri, otokritik.

Özgü: Birine veya bir şeye ait olan.

Özgün: Yalnız kendine has bir nitelik taşıyan farklı

Özlülük: Az sözle çok anlam ifade etme

Özümsemek: Herhangi bir şeyi öz malı durumuna getirmek, benliğine yerleştirmek.

Özveri: Bir amaç uğruna veya gerçekleştirilmesi istenen herhangi bir şey için kendi çıkarlarından vazgeçme, fedakârlık

Payanda: Dayanak

Polemik: Ağız kavgası, sert tartışma

Realite: Gerçeklik

Sağduyu: Doğru, akla uygun yargılar verme yeteneği, aklıselim, hissiselim.

Varsayım: Bir an için var olduğunu düşünme.

Virtüöz: Herhangi bir müzik aracını büyük ustalıkla çalabilen sanatçı.

Yalınlık: Açık, süsten ve zorlamadan uzak, kolayca anlaşılabilen anlatım, sadelik.

Yapıt: Bir emek sonucunda ortaya konulan ürün, eser.

Yazın: Edebiyat

Yazınsal: Edebi

Yetkin: Olgun, mükemmel

Yetke: Otorite

Yeğlemek: Diğerlerinden daha üstün görüp bir şeye yönelmek, yeğ tutmak, tercih etmek.

Yeti: Bir işi yapabilme gücü.

Zanaat: El ustalığı isteyen işler.

 

BU KONU İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR !  Cümlede Anlam Biçim İlişkisi

Paragraf soruları için kavram sözlüğü bir yol gösterici olarak dikkatle incelenmelidir.

 

Paragrafta Konu ve Ana Düşünce

Paragrafta Yardımcı Düşünceler

Paragraf Yapısı

Anlatım Teknikleri

Düşünceyi Geliştirme Yolları

Anlatım Özellikleri ( İlkeleri )

PARAGRAF SORULARI İÇİN KAVRAM SÖZLÜĞÜ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.