Edebiyatnotu ekibi olarak 11. Sınıf Edebiyat 2. Ünite Ölçme Değerlendirme Soru ve Cevaplarını sizler için hazırladık.

11. Sınıf Edebiyat Ekoyay Yayınları 2. Ünite Kitap Soru ve Cevapları Pdf sayfanın sonundadır.

11. Sınıf Edebiyat 2. Ünite Ölçme Değerlendirme Soru ve Cevapları

A) Aşağıdaki cümlelerin başına yargılar doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.

1. (…) Cumhuriyet Dönemi’nin 1923 – 1940 yıllarında sadece olay hikâyesi türünde hikayeler yazılmıştır.

2. (…) Olay hikâyesi, olay çevresinde gelişen edebî metinlerdendir.

3. (…) Olay hikâyesinde olayların sonuçları okurun yorum ve çağrışımlarına bırakılır.

4. (….) Durum hikâyesinde serim, düğüm ve çözüm bölümleri yer almaz.

5. (…) Olay hikayelerinde mekân çok önemliyken durum hikayesinde mekan, fazla önemsenmez.

6. (….) Iç çözümleme, bir anlatım tekniğidir ve bu teknikte anlatıcı / yazar, anlatımın dışındadır.

7. (…) Bir hikayenin yapı unsurları denince akla olay, kişi, mekân ve zaman unsurları gelir.

8. (…) Kesit hikayesi de denen durum hikâyesi, Maupassant’ın geliştirdiği bir hikâye türüdür.

9. (…) Cumhuriyet Dönemi’nin 1923 – 1940 yıllarında milli-dini duyarlılığı yansıtan eğilim, toplumcu-gerçekçi eğilim ve bireyin iç dünyasını yansıtan eğilim olmak üzere üç temel anlayışta hikayeler yazılmıştır.

10. (….) Öküzden Tayyare, Eskici, Gamsız’ın Ölümü hikâyelerinin ortak yönü Maupassant tarzı hikaye olmalarıdır.

Cevap: 1. Y / 2. D / 3. Y / 4. D / 5. D / 6. Y / 7. D / 8. Y / 9. Y / 10. D

B) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri, verilen kelimelerle doğru biçimde doldurunuz.

(hikaye, Maupassant tarzı, durum hikayesi, olay hikayesi, Cumhuriyet Dönemi,klasik hikaye, bilinç akışı, bakış açısı, Halikarnas Balıkçısı, Boccaccio, Tarık Buğra)

1. Çehov tarzı hikâyeye …………………………….. de denir.

2. Ömer Seyfettin ………………………………………hikâyeciliğin temsilcisidir.

3. ………………………………………, Decameron adlı hikayeleriyle hikaye türünün ilk örneklerini vermiştir.

4. Fransız edebiyatı yazarlarından Maupassant’ın adıyla bilinen hikaye türüne ……………….. denir.

5. Sait Faik Abasıyanık, ……………………………….. hikayecilerimizdendir.

6. ………. tekniğinde kahramanın kafasından geçenler düzensiz bir şekilde, çağrışımlarla, zıplamalarla farklı yönlere gider.

7. ………………………, bireyin iç dinyasını esas alan bir anlayışla denizle ilgili hikayeler yazmış bir yazardı.

8. …………….., Cumhuriyet Dönemi’nde hikaye türünde eser vermiş sanatçılardandır.

9. Batılı tarzda ilk …………… örnekleri, edebiyatımızda Tanzimat Dönemi’nden itibaren verilmeye başlanmıştır.

10. ………….. , “serim, düğüm, çözüm” bölümlerine sahiptir, olay örgüsü hikayenin en önemli yapı unsurudur.

Cevaplar: 1. durum hikayesi 2. Maupassant tarzı 3. Boccaccio 4. klasik hikaye 5. Cumhuriyet dönemi 6. bilinç akışı 7. Halikarnas Balıkçısı 8. Tarık Buğra 9. hikaye 10. olay hikayesi

C) Aşağıda verilenleri doğru biçimde eşleştiriniz.


a) millî–dinî duyarlılık ————- ( ) Boccaccio
b) hikâye ————– ( ) Orhan Kemal
c) Tüneldeki Çocuk ————– ( ) kişi
ç) Ekmek Kavgası ————– ( ) Sait Faik Abasıyanık
d) kesit hikâyesi ————– ( ) durum hikâyesi
e) Olağan İşler ————– ( ) Reşat Nuri Güntekin
f ) özetleme ————– ( ) öykü
g) Rus edebiyatı ————– ( ) Bahaeddin Özkişi
ğ) karakter ————– ( ) anlatım tekniği
h) İtalyan edebiyatı ————– ( ) Anton Pavloviç Çehov

————– ( ) Refik Halit Karay

Cevaplar: h, ç ,ğ, c, d, e, b, a, f, g

Ç) Aşağıdaki soruları cevaplayınız.Cumhuriyet Dönemi Türk edebiyatında durum hikâyesi türünde eser veren sanatçılardan adlarını bildiklerinizi defterinize yazınız.

1.Durum hikâyesi ile olay hikâyesi arasındaki belirgin farkları yazınız.

2.Hikâyenin yapı unsurları nelerdir? Açıklayınız.

3.Olay hikâyesinde mekân, zaman, olay ve kişi unsurlarının bir bütünlük içinde önemsenmesinin nedenlerini kısaca açıklayınız.

4.Sesli kitapların yararları hakkında bir paragraf yazınız.

5.Dinleme türleri nelerdir? İstediğiniz bir dinleme türü hakkında bilgi veriniz.

6.Kültür ve Turizm Bakanlığının okuma kültürüne yönelik 2011’de yaptığı araştırmanın sonucunu yansıtan aşağıdaki haritayı inceleyiniz. Çıkarımlarınızı maddeler hâlinde defterinize yazınız.

Cevaplar:

1.→ Olay hikayelerinde merkezde bir olay varken durum hikayelerinde hayatın herhangi bir bölümünden alınmış bir durum, kesit okuyucuya aktarılır.

→ Olay hikayelerinde anlatım boyunca okuyucuda bir merak ve heyecan duygusu oluşturulmak istenirken durum hikayelerinde daha çok bir duygu oluşturulmak amaçlanır.

→ Olay hikayelerinde “Serim, düğüm ve çözüm” bölümleri bulunurken durum hikayelerinde bu bölümler yoktur.

→ Olay öyküleri belirli bir sonla biterken durumda son okuyucunun hayal gücüne bırakılır.

→ Olay hikayelerinde okuyucu olanı olduğu gibi okur, kendi düşüncesini katmaz fakat durum hikayelerinde okuyucu hikaye sonunda kendi düşüncesini de özellikle katar.

→ Olay hikayelerinde mekanların kişi üzerindeki etkileri üzerinde durulurken durum hikayelerinde mekan önemsenmez.

→ Klasik hikayede olaylar gözlem yoluyla nesnel bir şekilde anlatılırken durum hikayelerinde kişisel duygular ve yorumlar ön plana çıkarılır.

2. Hikayenin yapı unsurları

Olay, kişi, yer, zaman, anlatıcı

3. Metinlerde olay, ya metindeki kişiler arasında cereyan eden ilişkiler ya da kahramanın iç çatışmaları sonucu ortaya çıkar. Metindeki olay sadece somut gerçeklik değildir. Hayal, tasarı, izlenim ve benzeri hususlarda olay örgüsü çerçevesinde değerlendirilir. Olay örgüsü çıkarılırken bu hususlar dikkate alınmalıdır.

4.Bir kitabın yüksek sesle okunarak ses kaydının yapılmasıyla oluşan kitaplara sesli kitap ya da konuşan kitap denir. Günümüzde yalnız görme engelliler için değil, tüm okuyucuların kullanımı amacıyla da sesli kitap üretilmektedir. Bir çok kitabın profesyonelce hazırlanmış sesli versiyonu satışa sunulmakta ve kitap severlerce özellikle araba kullanırken, CD çalarlarında dinlemek üzere tercih edilmektedir.

5. a) Katılımlı (Aktif) Dinleme b) Katılımsız (Pasif) Dinleme c) Eleştirel Dinleme

Eleştirel dinleme: Dinleyicinin, konunun olumlu ve olumsuz yanlarını tarafsız bir bakış açısıyla değerlendirdiği dinleme şeklidir. Dinleyici, dinleme etkinliğine hazırlıklı biçimde katılır. Bu tür dinlemede dinleyici, konuşmayı “Konuşmacının amacı nedir?”, “Konuşmacı konuyla ilgili yeterli bilgi ve birikime sahip mi?” gibi sorulara cevap arayarak dinler.

6. Tablodaki verilere göre değerlendirme yapınız.

image

D) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları çözünüz.

✔ Soruların cevapları en alttadır.

  1. Yol boyu kavak ağaçları, köprü, yokuş yukarı dar sokak… Sokağın bitiminde kediyi gördüm. Yıkık bahçe duvarından duta tırmandı, oradan da çatıya. Baktım baca tütüyor. Rüzgârla savrulan kül rengi, yoğun bir duman. Kedi dumana girdi çıktı. Kiremitlerin arasında kayboldu sonra. Bahçe kapısının önünde durdum. Girsem yol bitecek. Ömür biter, yol bitmez… Kentlerin, otellerin duvarlarında yazılıydı. Bir geminin beyazında, trenlerin, uçakların alnında. Bekleme odalarında, gar saatlerinde, kamyonların, otobüslerin ön camlarında yazılıydı. Ya da tanıdık bir ses hep bu cümleyi fısıldadı kulağıma: Ömür biter, yol bitmez. Girsem Paris’te Figuier Sokağı’ndaki odamın kapısı çalınmayacak bir daha. Ne telefon çalacak ne de Notre Dame’ın çanları. Gece lambamın ışığına üşüşmeyecek Türkçe sözcükler. Bu sürgün bitecek. Girsem sofada sedirin üzerinde bulacağım seni. Saçların ağarmış, yuvarlak beyaz yüzünde sabır.

1.Bir hikâyeden alınan bu parçada aşağıdaki anlatım tekniklerinin hangisinden yararlanılmıştır?


A) Özetleme B) Bilinç akışı C) Gösterme

D) Diyalog E) İç çözümleme

2.Bahçe kapısının önünde durdum. Girdiğimde ardımdan sımsıkı kapanacak kapı. Merdivenden sofaya çıktığımda yol bitecek. Işıklı kalabalık bulvarlar, kahveler, her şey bitecek. Burada, bu ahşap evde seninle yaşamanın, sakin bir hayat sürmenin zamanı çoktan geldi bile. Evi onarır, bahçeyi düzenleriz. Toprak canlanır, dallara su yürür yeniden. Bakarsın yapraklar da yeşerir.

Bu parçada altı çizili sözler cümlelerin hangi ögesidir?


A) Özne B) Dolaylı tümleç C) Belirtisiz nesne
D) Belirtili nesne E) Zarf tümleci

3. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi Cumhuriyet Dönemi hikâye yazarlarından değildir?
A) Sadri Ertem
B) Reşat Nuri Güntekin 
C) Muallim Naci
D) Sevinç Çokum 
E) Orhan Kemal

4.Bu yazarlar, insanı farklı bir bakışla anlatırlar. Modern yaşamın etkilerini tespit etmek için psikolojiden yararlanırlar. Eserlerinde çağrışımlara dayalı sanatsal bir üslupla ruh tahlillerine yönelmişlerdir. Peyami Safa, Tarık Buğra gibi sanatçılar bu anlayışta hikâyeler yazmıştır. Bu parçada sözü edilen anlayış aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bireyin iç dünyasını esas alan anlayış 
B) Toplumcu–gerçekçi anlayış
C) Millî–dinî duyarlılığı benimseyen anlayış 
D) Klasik anlayış
E) Gelenekçi anlayış

5. (I) Yazarlığa çok geç başladım. (II) İlk kitabım ise kırk yaşındayken yayımlandı. (III) Yirmi yıldır yazıyorum. (IV) Bu süreçte sanat görüşümde de bir değişiklik olmadı. (V) Edebî türlerin içerisinde tek seçeneğim ise romandı.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisi, özne ve yüklemden oluşmaktadır?


A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ayraçla belirtilen yere farklı bir noktalama işareti getirilebilir?


A) Çekilen acılar, yaşanan sıkıntılar ( ) umutsuzluklar insanın peşini hiç bırakmıyor.
B) Kimi romancılar ( ) anlatmak istediklerini okurla olayın arasına girmeden söylerler.
C) Şiir ( ) roman, hikâye gibi türlerden farklı olarak mecazlı anlatıma daha uygun bir türdür.
D) Zamanla hikâye türünü benimsedim ( ) derdi ünlü yazarımız.
E) Güçlü yazar okurla köprü kurmaya çalışır ( ) eleştirmen ise yazarla köprü kurar.

7. I. En büyük sevgi, birdostun sana duyduğu sevgidir.
II. Anasütü gibi temiz olan dilimizi de korumamız gerekir.
III. Ünlü yazar ödül verilen kuruma bir hafta içinde baş vuracakmış.
IV. Yaşamım boyunca kimsenin kalbini kırmamaya çalıştım.
V. Başarılıda olmak istiyorsak çok çalışmalıyız.
Yukarıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?


A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

Cevaplar : 1-B / 2-A / 3. C / 4- A / 5- E / 6- C / 7-D

11. Sınıf Edebiyat Ekoyay Yayınları 2. Ünite Kitap Soru ve Cevapları Pdf

KİTAP CEVAPLARI

11. SINIF TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI DERSİ KONULARI

ONLİNE TESTLER